BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tôn Sư Trọng Đạo

Tác giả liangfulai on 2022-03-22 09:19:26
/Tôn Sư Trọng Đạo

Trọng Thầy mới khả làm Thầy

Khinh Thầy khi pháp, học không ra hồn

Tâm so cao thấp thua hơn

“Núi này trông nọ” , luận Thầy dở hay


 

 

 

Tâm như ly nước đã đầy

Rót hoài tràn giọt ra ngoài thành ly

Tâm đầy ngã mạn khinh khi

Rót làm sao được Pháp Thầy đã trao

Chỉ và duy chỉ khi nào

Không còn ngã mạn như làm trống ly

Tôn Sư trọng đạo tức thì

Mới được lợi Pháp từ nghe theo Thầy

Luyện ra trí đức của Thầy

Mới nên thành tựu, diễn ra vai Thầy

Trọng Thầy mới khả làm Thầy

Thì học mới đặng, nếu không đâu thành.

Nhất là đạo pháp tu hành

Tâm kiêu - xa đạo, tâm khiêm - đạo gần

Học đạo trước phải khiêm cung

Noi theo hạnh đất, nước thường thấp sâu

Lại như hư không diệu mầu

Rỗng tâm vô trụ mãi luôn không đầy

Dụng tâm học đạo như vầy

Mới tu thành đạo, mới nên vị Thầy.

Số lượt xem : 1087