BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

THẬP  ĐIỆN  DIÊM  LA  VƯƠNG ( Điện thứ 1 - 5 )

Tác giả liangfulai on 2023-07-19 19:16:59
/THẬP  ĐIỆN  DIÊM  LA  VƯƠNG  ( Điện thứ 1 - 5 )

THẬP  ĐIỆN  DIÊM  LA  VƯƠNG

十殿閻羅王

 (VUA  DIÊM  LA  CỦA  MƯỜI  ĐIỆN)

 

此十王各有不同的職司,分別審判亡者生前所犯的罪業,並施以刑罰。

Ở cõi Diêm La có mười vị vua cai quản, có nhiệm vụ và công việc khác nhau để xem xét hồn  người chết lúc còn sống trên thế gian đã phạm vào những tội lỗi  gì mà có hình phạt thích đáng.


1. Nhứt Điện: Tần Quảng Vương cầm sổ sống chết.
2. Nhị Điện: Sở Giang Vương coi Đẳng Hoạt Địa Ngục
3. Tam Điện: Tống Đế Vương coi Hắc Thằng Đại Địa Ngục
4. Tứ Điện: Ngũ Quan Vương coi Chúng Hiệp Đại Địa Ngục
5. Ngũ Điện: Diêm La Vương coi Khiếu Hoán Địa Ngục
6. Lục Điện: Biện Thành Vương coi Đại Khiếu Hoán Địa Ngục
7. Thất Điện: Thái Sơn Vương coi Nhiệt Não Địa Ngục
8. Bát Điện: Bình Đẳng Vương coi Đại Nhiệt Não Địa Ngục
9. Cửu Điện: Đô Thị Vương coi A-Tỳ Địa Ngục.
10. Thập Điện: Chuyển Luân Vương cho đi đầu thai.

 

 

1.  一殿秦廣王

 

專司人間壽夭生死冊籍,統管幽冥吉凶。鬼判殿居大海沃礁石外,正西黃泉黑路。凡善人壽終之日,是有接引往生。凡勾到功過兩平之男婦,送交第十殿發放仍投人世,或男轉為女,或女轉為男,依業緣分別受報。凡惡少者,使入殿右高臺,名為孽鏡臺,臺高一丈,鏡大十圍,向東懸掛。上橫七字,曰孽鏡臺前無好人,押赴多惡之魂。自見在世之心之險,死赴地獄之險。那時方知萬兩黃金帶不來,一生惟有孽隨身。入臺照過之後,批解第二殿。用刑發獄受苦。

如有世人,不思天地生人父母養身,非同容易,四恩未報,不奉勾帖。擅自輕生,自刎自縊,服毒投水等類。尋死者,除忠孝節義殉難為神之外,若因細小之忿恨,或因犯事發覺,其罪不到於死,或欲延害他人,而弄假成真,輕生氣絕。門灶諸神,即解本殿收入饑渴各廠,每逢戌亥,悉如臨死痛苦,照樣現形。或七十日,或一二年之後。押魂歸附尋死之處,毋許受享羹飯紙帛。如知悔歛藏。不現形影驚人,妄尋替代,俟其遭累人等。各無牽涉之日。門灶諸神,仍將鬼犯解到本殿,轉發第二殿,查校功過,從重加刑。另再遞交各殿發獄受苦,如有起此等心意,或將此等言語嚇詐。雖未至死,即在世往日曾行善事。其諸獄亦概不准減免,凡輕生已死之後。若不歛形,致驚斃人者,即差青面獠牙鬼役,勾到各獄受苦,滿日發入阿鼻大地獄,永遠鎖弔,不許超生,凡僧道得錢代人拜誦經懺,遺失字句頁卷者,至本殿發進補經所,各入黑暗斗室,內藏經懺,其遺失字句之處,概皆簽明補誦,設有燈盞,貯油數十斤。只用細線一根燃火,或時時亮,或時黑暗。不能一氣即速補足。或係清修僧道貪求供養者,亦皆不免,如若在家男婦,自心自口,拜念一切經咒佛號,即有舛錯遺失,重在誠心,而不重在字句。尼姑亦然,佛旨免補,每月初一載錄善籍。世人若於每二月初一日。向西至誠禮拜。將平素念佛及誦經咒暨持戒功德。發願往生極樂。並立誓精進修特。宏法利生。壽終即蒙佛接引,往生極樂。

 

1. Nhất Điện Tần Quảng Vương 

 

(Tần Quảng Vương ở Điện thứ nhất)

Quản lý sổ sách ghi chép về tuổi thọ của con người, quản lý hết tất cả việc lành  dữ của cõi U Minh. Cung điện của Ngài ở bên dưới tầng đá ngầm đáy biển, nằm về hướng Tây của hắc lộ suối vàng.

 

Nếu người chết là người có làm việc thiện, thì được tiếp dẫn vãng sanh ngay. Còn nếu người chết là nam hay nữ  mà công tội ngang nhau, thì được đưa đến Điện thứ mười cho đi đầu thai, có thể nam chuyển thành nữ hay ngược lại, tùy theo nghiệp của mỗi người mà định. Nếu làm ác có ít, thì đưa vào một điện có đài cao, gọi là “Nghiệt kính (cảnh) đài”. Đài nầy cao một trượng, xung quanh có kiếng, treo ở hướng Đông, trên biển có đề câu:- “Trước Đài Nghiệt Cảnh không người tốt”. Hồn người chết sẽ thấy lại tất cả những việc mình đã làm khi sống, bao nhiêu tội lỗi đã gây tạo, nay phải chịu sa xuống Địa Ngục chịu sự trừng phạt. Lúc nầy thì dù “vàng ròng cũng khó đổi” được. Sau khi xem hết các tội lỗi rồi thì chuyển qua Điện thứ hai để thọ hình phạt theo tội đã gây ra.

 

*Như người lúc còn sống, chẳng kính trời đất, không nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ mà báo đáp, hỗn hào cãi lệnh  cha mẹ, coi thường mạng sống, tự ải tự vẫn (thắt cổ tự tử), uống thuốc độc hoặc nhảy sông mà chết. Những người chết như thế,  ngoại trừ do bảo vệ trung hiếu tiết  nghĩa mà có hành động như vậy, tất cả người do vì sân hận, hoặc vì lý do không đáng mà tự tử, hoặc do muốn hù dọa người mà lộng giả thành chân …mà chết (thì đều phải chịu trừng phạt).

 

*Các vị thần Môn Táo (cửa và bếp) sẽ giải những hồn nầy vào điện để chịu sự đói khát, từ chập tối đến nửa đêm (giờ tuất và hợi)  phải chịu sự đau đớn sống chết. Hình phạt kéo dài hoặc 70 ngày hoặc hai, ba năm, rồi đưa hồn trở về quê quán để gặp vợ (chồng) con, nhưng không được hưởng cơm canh tiền bạc (do thân nhân cúng). Nếu người đó biết ăn năn tội lỗi thì không còn hiện những hình ảnh ghê sợ cho người , dọa nhát người đời nữa. Trải qua thời gian trừng phạt nầy rồi, thì thần Môn Táo lại giải xuống điện cũ để chuyển tiếp Điện thứ hai, tra xét công tội để áp dụng hình phạt thích đáng nơi ngục đó. Nếu khi sống có làm việc thiện thì có phần miễn giảm, còn toàn làm ác thì quỉ mặt xanh sẻ áp giải đến ngục khác chịu hình phạt, nếu quá nặng thì cho xuống đại Địa Ngục A-Tỳ, mãi mãi chịu hình phạt không cho tái sanh nữa.

Những kẻ khi sống làm nghề “thợ tụng ”, tụng kinh cầu nguyện  cho người mà gian lận , bớt  lời bớt chữ trong kinh (tụng nhận lớp) thì đưa sang “Bổ Kinh Sở” (nơi tụng kinh thêm cho đủ số). Nơi đây, có để kinh điển, thắp một cây đèn dầu leo lét, khi mờ khi tỏ không thể tụng đọc nhanh được. Mà khi tụng, bỏ sót một chữ sẽ bị quỉ sứ đánh đòn nên không dám sai trái. Những người nầy, dù ở thế gian thân nhân có rước bao nhiêu thầy đến hộ niệm đi nữa thì tội cũ vẫn không giảm được. Chỉ có trường hợp, chính người thân thiết đó, hết sức thành tâm tụng đọc, ra sức bố thí cúng dường, dù đọc kinh trì chú không hay miễn có đủ tâm thành thì có cảm ứng. Lúc ấy, vào sáu ngày lành mỗi tháng, sẽ có “Phật chỉ” đưa đến mà giảm tội cho.

Muốn tránh khỏi hình phạt ở địa ngục, chỉ có cách là phát lòng thành ăn chay niệm Phật để cầu vãng sanh, lập thệ nguyện hoằng pháp lợi sinh , làm nhiều việc công đức …thì khi vãng sanh được Phật tiếp dẫn về Tây phương Cực Lạc mà thôi !

 

*Vào ngày mùng 1  tháng hai (là ngày vía của Nhất Điện Tần Quảng Vương) , ăn chay tụng kinh sám hối, phát nguyện và thực hành làm lành sẽ được Ngài phù hộ.

 

2.二殿楚江王

 

司掌大海之底。正南沃燋石下活大地獄。另設以下十六小地獄:

黑雲沙小地獄。

糞尿泥小地獄。

五叉小地獄。

饑餓小地獄。

燋渴小地獄。

膿血小地獄。

銅斧小地獄。

多銅斧小地獄。

鐵鎧小地獄。

10‧幽量小地獄。

11‧雞小地獄。

12‧灰河小地獄。

13‧斫截小地獄。

14‧劍葉小地獄。

15‧狐狼小地獄。

16‧寒冰小地獄。

陽世如犯拐騙少年男女,欺佔他人財物,損壞人耳目手足。指下不明醫藥取利,不放贖壯年婢女,凡議姻親,貪圖財勢,隱匿年歲。他家說合未定之先,確知或男或女,實有惡疾姦盜等項,含糊不以實告。誤人終身者,查核事犯多寡,年分深淺,有無延害變端,即令猙獰赤髮等鬼推入大獄,另發應到何小獄受苦。滿期轉解第三殿,加刑發獄。世間男婦,常將玉歷說與世人知警,或玉歷鈔流傳。及見人有病者,醫藥相助,貧難者予粥,或施錢救濟多人者,並悔前非,准照功過兩平之例,餘罪勿論,勾到之日即交第十殿,發放投生人道。如能愛惜眾生,不妄殺害,訓勸兒童,勿傷昆蟲,於三月初一日,誓願戒殺放生者,命終免入諸獄。亦即交第十殿發放往生福地。

*Dịch:- 

 

2. Nhị Điện Sở Giang Vương

 

(Sở Giang Vương ở Điện thứ hai)

*Ngục nầy nằm ở đáy biển, dưới tầng đá ngầm phía chính Nam, gọi là địa ngục Đẳng Hoạt . Gồm có 16 địa ngục nhỏ như sau:-

1‧Hắc Vân Sa Tiểu Địa Ngục . (cát mây đen)

2‧Phẩn  Niệu Nê Tiểu Địa Ngục . (phẩn , nước tiểu, bùn)

3‧Ngũ Xoa Tiểu Địa Ngục . ( cây chĩa năm răng)

4‧Cơ Ngạ  Tiểu Địa Ngục . (đói )

5‧Tiêu Khát Tiểu Địa Ngục . (khát)

6‧Nùng Huyết Tiểu Địa Ngục . (chảy  máu tươi)

7‧Đồng Phủ Tiểu Địa Ngục . (búa đồng)

8‧Đa Đồng Phủ Tiểu Địa Ngục . (nhiều búa đồng)

9‧Thiết Khải Tiểu Địa Ngục . (giáp bằng sắt)

10‧U Lương  Tiểu Địa Ngục . (tối tăm)

11‧Kê Tiểu Địa Ngục . (gà cắn mổ)

12‧Hôi Hà Tiểu Địa Ngục . (tro than, sông nước)

13‧Chước Tiệt Tiểu Địa Ngục . (chặt cắt)

14‧Kiếm Diệp Tiểu Địa Ngục . (kiếm bén)

15‧Hồ Lang Tiểu Địa Ngục . (chồn sói)

16‧Hàn Băng Tiểu Địa Ngục . (băng lạnh)

 

*Người thế gian phạm vào tội lừa gạt thiếu niên nam nữ, buôn bán trẻ em, cưỡng đoạt thân thể  đoạt tài sản của chúng, không rành nghề hốt thuốc cho người làm tổn hại đến mắt, lỗ tai, tay, chân của họ, không tha đày tớ gái già, tham cầu lợi lộc mà làm mai mối hôn nhân, dấu giếm (khai gian)  tuổi tác, đến nhà người sanh sự, nam nữ làm điều dối gian, nói không thật lời. Phạm tội loạn luân. Làm quan ăn của hối lộ…

 

Những người nầy khi chết, sau khi ở Nghiệt Cảnh Đài đã tra ra tội phạm nhiều ít, thời gian phạm lâu mau, có cố ý hay vô tình …thì cho quỷ tóc đỏ răng nanh dẫn đi đến địa ngục nhỏ tương ứng để thọ tội. Thí dụ như:- Phạm tội loạn luân, bị cắt (thiến) thận, làm quan tính kế đảo điên, ăn hối lộ, bị nhốt trong hỏa xa, đêm vắng toan mưu dối, bị cát mây đen đè mình, xúi trẻ thơ lầm lỗi bị cầm trong ngục giá lạnh. Mãn kỳ thọ tội nầy thì chuyển sang ngục thứ ba để định tiếp.

 

Người nào trên thế gian thường biết nói điều hay trong kinh Ngọc Lịch để giáo hóa người khác hoặc ấn tống kinh điển giúp người giác ngộ; thương yêu chúng sinh, dạy dỗ điều lành tốt cho trẻ em, không tàn hại côn trùng,  bố thí thuốc men cho người bệnh, bố thí cơm cháo cho người nghèo đói, bố thí tiền bạc để cứu giúp người nghèo khổ, biết ăn năn tội lỗi đã lỡ gây tạo thì được miễn trừng phạt nơi ngục nầy, mà đưa thẳng xuống Điện thứ mười để đầu thai kiếp khác.

*Vào ngày mùng một tháng ba, ăn chay, phát nguyện thực hành làm lành, hành hạnh phóng sanh, thì được Ngài Nhị Điện Sở Giang Vương phù hộ.

 

3. 三殿宋帝王

 

司掌大海之底,東南沃燋石下,黑繩大地獄,亦另設十六小地獄:

鹹鹵小地獄。

麻繯枷紐小地獄。

穿肋小地獄。

銅鐵刮臉小地獄。

刮脂小地獄。

鉗擠心肝小地獄。

挖眼小地獄。

鏟皮小地獄。

刖足小地獄。

10‧拔手腳甲小地獄。

11‧吸血小地獄。

12‧倒弔小地獄。

13‧分髓小地獄。

14‧蛆蛀小地獄。

15‧擊膝小地獄。

16‧瓟心小地獄。

陽世為人,不思君德最大,民命為重,膺位享祿者,不堅臣節,不顧民命,士庶見利忘義,夫不義,妻不順,應愛繼與人為子嗣,曾受恩惠,及得過財產,負良歸宗歸支者,奴僕負家主,書役兵隸負本官管長,夥伴負財東業主,或犯罪越獄及軍流逃遁,因管押求人具保,負累官差親屬等事者,久途而不懺悔,雖作善,發入各重受苦不免,如犯講究風水,阻止殯葬,造墳掘見棺,不即罷墾換穴,有損骨殖,倫漏錢糧,遺失宗親墳塚,誘人犯法,教唆興訟,寫作匿名揭帖退婚字據,捏造契議書札,收回錢債券據,不註不掣套描花押圖記,添改帳目,遺害後人等事件者,查對事犯輕重,使大力鬼役進入大獄,另發應至何重小獄受苦。受滿轉解第四毆,加刑收獄。世人若於二月初八日,誓願戒而不犯,即准轉發,免進各獄受苦。

 

3. Tam Điện Tống Đế Vương :

 

(Tống Đế Vương ở Điện thứ ba)

Ngục nầy nằm dưới tầng đá ngầm hướng Đông Nam đáy biển, tên gọi là “Hắc Thằng Địa Ngục” (dây đen). Có tất cả 16 địa ngục nhỏ như sau:-

         ‧Hàm Lỗ Tiểu Địa Ngục . (muối mặn)

‧Ma Hoán Già  Nữu Tiểu Địa Ngục . (gông xiềng)

‧Xuyên Lặc Tiểu Địa Ngục . (xỏ gân)

‧Đồng Thiết Quát Kiểm Tiểu Địa Ngục . (đồng sắt nạo gò má)

‧Quát Chi  Tiểu Địa Ngục . (nạo chảy mỡ)

‧Kiềm Tễ Tâm Can Tiểu Địa Ngục . (đóng vào tim gan)

‧Oát Nhãn Tiểu Địa Ngục . (móc  mắt)

‧Sản Bì Tiểu Địa Ngục . (phanh da)

‧Nguyệt Túc Tiểu Địa Ngục . (cắt chân)

10‧Bạt Thủ Cước Giáp Tiểu Địa Ngục . (rút móng tay chân)

11‧Hấp Huyết Tiểu Địa Ngục . (hút máu)

12‧Đảo Điếu Tiểu Địa Ngục . (treo ngược rút lên)

13‧Phân  Tuỷ Tiểu Địa Ngục . (xẻ xương tủy)

14‧Thư Chú Tiểu Địa Ngục . (ăn giòi bọ)

15‧Kích Tất Tiểu Địa Ngục . (đánh vào đầu gối)

16‧Bà Tâm Tiểu Địa Ngục . (bóp trái tim)

 

*Người lúc còn sống khi làm quan, chẳng nghĩ ơn đức lớn lao của vua (đất nước) , mạng sống người dân là quan trọng, chỉ biết hưởng thụ lợi lộc mà không làm tròn bổn phận, chẳng màng  dân chúng khổ sở đói rét. Người dân thường thì thấy lợi bỏ quên ân nghĩa, chồng bất nghĩa, vợ chẳng hòa thuận, làm con nuôi của người thọ lãnh ân huệ của họ mà vì muốn chiếm đoạt tài sản sanh ra vong ân bội nghĩa, đày tớ mà phụ ơn chủ nhà, binh lính phụ ơn của người chỉ huy, công nhân phụ ơn nghĩa của giám đốc, hoặc phạm tội vượt ngục hoặc quân nhân đào ngũ,  không làm tròn chức trách của trên giao phó…Phạm những lỗi trên mà không chịu sám hối thì tuy có làm điều lành đi nữa cũng không bớt được tội cũ (phải có sự ăn năn sám hối mới được)

 

Thêm nữa, những vị thầy phong thủy coi xem nhà cửa mồ mã cho người, học không đến nơi đến chốn, làm sai lệch mà lấy tiền người. Hoặc đào mồ cuốc mã thiên hạ, chiếm đất nghĩa địa. Hoặc dụ dỗ người làm việc phi pháp.

 

Giết người lấy của, đi săn bắn, bị cọp xé thây, gian dâm vợ người, sửa chữa giả mạo giấy tờ, người có chuyện di chúc, gởi gắm mình mà mình không chịu thực hiện, đốt phá nhà cửa người, đòi nợ xiết của người khác, làm sách giả nguy hại đời sau…

 

Sau khi tra xét tường tận, sẽ cho Đại Lực Quỷ đưa vào tiểu ngục thích ứng  chịu trừng phạt theo tội lỗi đã làm. Thọ hết hình phạt, lại chuyển sang ngục thứ tư để tra xét tiếp.

*Ngày mùng tám tháng hai, ăn chay phát nguyện và thực hiện việc làm lành, tụng kinh sám hối nếu lỡ gây ra những  tội đã  nêu trên , thì sẽ được Ngài  Tam Điện Tống Đế Vương hộ trì miễn giảm tội khiên.

 

4.  四殿五官王

          司掌大海之底。正東沃燋石下合大地獄。亦另有十六小地獄:

沰池小地獄。

蝥鍊竹籤小地獄。

沸湯澆手小地獄。

掌畔流液小地獄。

斷筋剔骨小地獄。

堰肩刷皮小地獄。

鎖膚小地獄。

蹲峰小地獄。

鐵衣小地獄。

10‧木石土瓦壓小地獄。

11‧劍眼小地獄。

12‧飛灰塞口小地獄。

13‧灌藥小地獄。

14‧油荳滑跌小地獄。

15‧刺嘴小地獄。

16‧碎石埋身小地獄。

世人漏稅,抗糧,賴租,用重秤,合假藥,賣著水米,用假銀,欠數錢,賣油粉釉綾,刮漿布疋衣褲,路遇蹩廢老幼,不即讓行,暗佔鄉民及老幼肩販便宜,受託寄帶家書,不速交付,竊取街路砌就磚石,及晚夜燈內油燭,窮不安分守己,富不憐老恤貧,如有告貸,先已允借,至期空覆致令誤事,見人有病,家藏藥食,吝不付給,良方秘不傳授,煎過藥渣,或碎碗料器等物,潑置街路,無故養驢馬諸獸,尿糞妨礙行人,故意荒蕪田地,損壞他人牆壁,咒詛魘魅,造言驚嚇等事者,查核事犯之大小,令鬼卒推入各大地獄受苦。另再判發何小地獄受苦,滿日送解第五殿察核。

世人若於二月十八日,誓悔不再犯者,免入本殿諸獄,如鈔玉歷全卷,或續加古今因果報應事件於各殿章句之後,化人為善,遺傳後世,使觀見者從此改悔,他能免過汝亦暗裡有功。

 

4. Tứ Điện Ngũ Quan Vương 

 

(Ngũ Quan Vương ở Điện thứ tư)

Ngục thứ tư nằm ở dưới tầng đá ngầm  biển, ở về hướng Đông. Ngục nầy có tên là “Chúng Hiệp Địa Ngục” (đối xử với người)  .Có 16 tiểu ngục là:-

1‧Thạch Trì Tiểu Địa Ngục . (ao có bờ vách bằng đá)

2.- Miêu Luyện Trúc Tiêm Tiểu Địa Ngục . (rớt xuống bàn chông tre)

3‧Phí Thang Nhiễu Thủ Tiểu Địa Ngục . (nước sôi)

4‧Chưởng Bạn Lưu Dịch Tiểu Địa Ngục . (trấn nước)

5‧Đoạn  Cân  Dị Cốt Tiểu Địa Ngục . (cắt gân)

6‧Yển Kiên Loát  Bì Tiểu Địa Ngục . (xẻ vai lột da)

7‧Toả Phu Tiểu Địa Ngục . (căng da)

8‧Tồn Phong Tiểu Địa Ngục . (ngồi trên mũi nhọn)

9‧Thiết Y  Tiểu Địa Ngục . (áo sắt)

10‧Mộc Thạch Thổ Ngoã Áp Tiểu Địa Ngục . (gạch ngói đá đè)

11‧Kiếm Nhãn Tiểu Địa Ngục . (dùng kiếm khoét mắt)

12‧Phi Hôi Tắc  Khẩu Tiểu Địa Ngục . (nhét tro bịt miệng)

13‧Quán Dược Tiểu Địa Ngục . (rót thuốc)

14‧Du Đậu Hoạt Trật Tiểu Địa Ngục . (đi đường đổ dầu trơn trợt cho té )

15‧Thích  Chuỷ Tiểu Địa Ngục . (đâm vào miệng)

16‧Toái Thạch Mai  Thân Tiểu Địa Ngục . (đá đè chôn thân)

 

*Người sống ở thế gian mà  trốn sưu lậu thuế, không nộp tô tức, dùng hai cái cân để gian lận, lường thưng tráo đấu, bào chế thuốc giả, bán gạo ẩm mốc, xài tiền giả, tráo xén bớt tiền, bán dầu bột quá hạn, may vá ăn xén vải vóc, cho vay ăn lời quá vốn, đi đường gặp người già tàn tật không nhường bước, bắt người khác phục dịch quá đáng, nhận thư tín tin tức người nhờ chuyển mà không sớm chuyển giao, lăn cây đá chặn đường đi, lấy trộm dầu thắp đèn đường, nghèo mà không chịu siêng năng làm ăn lại  chê trách  người, giàu mà không cứu giúp kẻ khó, giả bộ đi mượn tiền để người khác khỏi mượn mình, làm bộ đói rách để xin của người, thấy người khác bệnh nhà mình có thuốc (sách , bài thuốc hay) mà không cho, dấu diếm thuốc gia truyền để làm giàu, chăn nuôi súc vật đổ phân, nước tiểu ra đường làm hôi thúi người đi đường, đổ rác rến ra giữa đường đi, trù ếm làm hại người, bỏ cha mẹ trốn lánh tự tử, bỏ  hoang ruộng đất, làm cây cối ngã sập nhà, tường người, phách lối mắng nhiếc người …

Sau khi tra xét kỹ, tùy theo tội lỗi mà đưa vào địa ngục thích ứng để chịu sự trừng phạt khổ sở, mãn hạn chuyển sang Địa ngục thứ năm để tra xét tiếp.

 

*Những người còn sống ở thế gian, vào ngày mười tám tháng hai, ăn chay tụng kinh sám hối tự hứa không tái phạm những lỗi trên nữa.Tự mình hoặc góp phần vào việc ấn tống kinh sách như Ngọc Lịch, Kinh Nhân Quả … để cảm  hóa chúng sanh,cho họ  biết làm lành lánh dữ, thì được Ngài Tứ  Điện Ngũ Quan Vương phù hộ và miễn giảm tội cũ trót lỡ gây ra.

 

5. Ngũ Điện Diêm La Vương 

 

 

*Vua Diêm La nói rằng:-“Trước đây ta ở Điện thứ nhất, vì thương hại người chết, bị điều sang cai quản ở đây. Ngục nầy tên là ngục Khiếu (Kiếu) Hoán (kêu la rên xiết) nằm dưới tầng đá ngầm đáy biển ở hướng Đông bắc.Có tất cả 16 Tiểu Địa Ngục “chặt đứt trái tim”.

Những phạm nhân trước khi đưa đến đây đều trải qua thời gian thọ tội nhiều năm ở ngục khác. Nơi ngục thứ tư, việc tra xét không quá bảy ngày rồi chuyển sang đây, để khai thêm về những việc không làm ác lúc còn sống. Phần lớn, các hồn quỷ thường khai rằng :- trên thế gian chưa làm xong nguyện vọng như xây cất chùa viện, đào giếng vét sông, làm chưa xong việc ấn tống kinh điển khuyến thiện, hoặc phóng sanh chưa xong, hoặc chưa lo xong việc chuẩn bị hậu sự cho song thân, hoặc mang ơn chưa kịp đền đáp, xin cho được trở về để hoàn thành tâm nguyện, hẹn chẳng sai lời, hứa sẽ làm người tốt. Ta nghe như thế, bèn nói:-“Các ngươi, lúc trước có làm ác hay không , quỷ thần đã biết, hãy thành thật nhận tội đi. Nếu cõi âm ty không có quỷ oán hận thì lúc ở dương gian là không có người oán hờn. Người tu hành chân chính ở thế gian không có nhiều đâu. Nay đã đến đây, ta sẽ cho xem ở Nghiệt Cảnh thì biết hết sự thật rồi, đừng nói nhiều lời nữa ! Nói rồi, ta sai ngưu đầu mã diện giải phạm nhân đến “Đài  Vọng Hương” để nhìn về quê xưa của họ. Đài nầy cong như cây cung, có ba mặt đông, tây và nam. Chiều cong dài tám trăm mười dậm, còn phía bắc thì có một rừng kiếm làm thành trì. Đài nầy cao bốn mươi chín trượng, có núi đao tua tủa. Bậc thang có sáu mươi ba cấp. Những người lương thiện thì khỏi bắt lên đài nầy, người công và tội bằng nhau thì được cho đi đầu thai. Chỉ có những kẻ làm ác thì phải lên mà thôi. Lên trên đài nầy rồi,  thì sẽ thấy quê nhà kế bên, người thân nói gì cũng nghe thấy. Nghe được những lời con cháu tranh giành của cải tài sản, không chịu thực hiện di chúc, không thực hiện lời dặn dò trăn trối. Kế thấy những cảnh thay đổi sau khi mình chết, sự vật khác xưa, mỗi mỗi đều thay, chẳng còn gì là của mình. Người thân là chồng thì muốn cưới vợ khác, người thân là vợ thì muốn lấy chồng khác, con cái thì tranh nhau tài sản, đánh lộn đánh lạo, chữi mắng nhau. Bà con thân thiết và bạn bè cũng chẳng ai nhớ đến mình, con cái nheo nhóc khổ sở v.v…Thấy những cảnh ấy rồi, những hồn người chết la khóc  inh ỏi, dập đầu bứt trán , nhào lộn tức tối, đau khổ muôn phần…Như thế rồi lại nhìn thấy tiếp những cảnh tượng người thân bị trả quả báo (của mình gây ra) như là:- trai bị bắt giam, nữ thì sanh quái thai, con trai bị dụ dỗ sa đọa, con gái bị gian dâm. Sự nghiệp của mình bị tiêu tan, nhà cửa bị cháy rụi, tất cả trong nhà đều bị tiêu sạch…khi ấy quỷ hồn hối hận ăn năn thì đã quá muộn.

 

Sau đó, cho trở về trong điện để tra xét tiếp rồi tùy theo tôi lớn nhỏ nhiều ít lâu mau … mà đưa đến các Tiểu Địa Ngục để chịu sự trừng phạt. Trong các Tiểu Địa Ngục nầy, có các cọc gỗ nhọn, chó  sắt rắn đồng, gông xiềng tay chân. Quỷ dùng con dao nhỏ, mỗ một đường ở bụng, vạch bày ra trái tim, cắt xẻ ra từng miếng để ném cho rắn ăn, ruột thì cho chó ăn. Chịu sự trừng phạt một ngày, thì chỗ mỗ lành lại, đem giam vào ngục để mai hành hạ  tiếp. Các Tiểu Địa Ngục là:-

 

 

1‧người chẳng kính quỷ thần, không tin vào nhân quả sẽ đưa vào  Đẳng Tâm Tiểu Địa Ngục .

2‧giết hại sinh vật cũng cho vào  Đẳng Tâm Tiểu Địa Ngục .

3‧có lời vái nguyện mà chưa cúng trả  lễ:-  Đẳng Tâm Tiểu Địa Ngục .

4‧theo học tà thuật mong cầu được  trường sinh:- Đẳng Tâm Tiểu Địa Ngục .

5‧hận người trù rủa cầu cho người mau chết:- Đẳng Tâm Tiểu Địa Ngục .

6‧mưu tính kế hại người :- Đẳng Tâm Tiểu Địa Ngục .

7‧người nam mà dụ dỗ người nữ vào con đường thất tiết:- Đẳng Tâm Tiểu Địa Ngục .

8‧làm việc tổn hại người lợi mình:- Đẳng Tâm Tiểu Địa Ngục .

9‧bỏn xẻn tiếc nuối tài vật mà chẳng màng sống chết:- Đẳng Tâm Tiểu Địa Ngục .

10‧nuôi nấng người  rồi cho đi ăn trộm:- Đẳng Tâm Tiểu Địa Ngục .

11.-lấy oán báo ân:-  Đẳng Tâm Tiểu Địa Ngục .

12‧đam mê cờ bạc táng gia bại sản:- Đẳng Tâm Tiểu Địa Ngục .

13‧lường gạt người:- Đẳng Tâm Tiểu Địa Ngục .

14‧dùng lời nói sai quấy xúi bảo người làm bậy:-Đẳng Tâm Tiểu Địa Ngục .

15‧có tâm ganh  ghét người hiền:- Đẳng Tâm Tiểu Địa Ngục .

16‧hay mắng nhiếc người:- Đẳng Tâm Tiểu Địa Ngục .

 

*Những người không tin nhân quả, cản trở người làm việc lành, mượn tiếng đi chùa miếu dâng hương để xúi biểu người làm quấy, thiêu đốt kinh sách dạy người làm lành, xúi người phá giới, ngăn cản người làm ác biết ăn năn sám hối, biết đạo mà không giữ giới, phỉ báng Phật, chẳng chịu nghe theo lời dạy đạo tu hành, mà còn xúi bảo người khác đi vào đường sai quấy như mình, đào mồ cuốc  mã người khác, thiêu đốt rừng núi, cho gia đình di chuyển trước rồi đốt nhà phá xóm giềng, dùng cung tên súng đạn bắn lén người, bức ép người khác khiến họ rầu rĩ mà sanh bệnh, ném đá , gạch ngói lên mái nhà người, dùng thuốc độc hại cá, giăng lưới bắt chim, dùng muối tưới cây cỏ chết, thả rắn rít độc trùng làm hại người đến chết, giả mạo chức tước để hại người, chiếm đoạt nhà đất người, lấp giếng ngăn chận mương rãnh phá hoại nhà người …

Những kẻ phạm vào những tội lỗi trên, cho lên Vọng Hương Đài để xem hết những tội đã phạm cùng hậu quả báo ứng, rồi cho vào địa ngục Khiếu Oán, để họ tự ăn năn dày vò, đau khổ, khóc than một mình. Kế đó mới tùy theo tội mà chuyển đến Tiểu Địa Ngục thích ứng mà hành tội tiếp. Thọ tội xong, chuyển đến Điện thứ sáu để tra xét tiếp.

 

Những người khi còn sống không phạm những tội đã nêu hoặc lỡ phạm mà vào ngày mùng tám tháng giêng, ăn chay tụng kinh sám hối, phát thệ không tái phạm, thì được miễn hình phạt ở ngục thứ năm nầy, chuyển sang ngục thứ sáu xem xét.

 

 

Nhưng người phạm vào các tội:- giết người hại con vật lớn, theo bè đảng tà ngụy, gian dâm phụ nữ, bắt ép vợ người phải thất tiết, nuôi người trôm cắp, những kẻ lấy oán báo ân, những người si mê chấp chặt không chịu ăn năn sửa đổi, thì không được tha thứ miễn giảm.

Số lượt xem : 1374