BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Ma tầm Ma, Phật tầm Phật

Tác giả liangfulai on 2022-03-19 16:11:32
/Ma tầm Ma, Phật tầm Phật

Mạt pháp lòng người rời đạo xa

Tâm niệm sai lệch dễ chiêu tà

Cảm vời Ma quỷ trợ tà niệm

Mượn người tâm hợp làm việc Ma.


 

 

 

 

Tâm khởi niệm tham, tìm dục lạc

Sân, si, mạn, nghi liền vời tà

Cùng tâm khiếp sợ, Ma liền đến

Bày cảnh, mượn người dẫn lối tà.

 

Duy chánh niệm, tin sâu nhân quả

Chẳng tham “thần thông”, chẳng chiêu Ma

“Quá, hiện, vị lai tâm” chẳng bận

Chẳng phan duyên chẳng động Ma tà.

 

Ma có thể đọc từng tâm niệm

Hiển Ma thông ứng tâm niệm tà

Khiến người niệm tà tâm tín phục

Trợ duyên người trưởng dưỡng tâm Ma.

 

Ma mượn người nuôi dưỡng quân Ma

Đổi lại, trợ lực người nuôi Tà

Hiển chút “thần thông” lừa tín chúng

Đe người đường chánh đạo lìa xa.

 

Mạt pháp thời, Ma tìm “ tâm Ma ”

Xuất hiện khắp nơi ứng “ tâm Tà ”

Tu hành nên cẩn trọng tâm ý

Tham chấp thần thông tất chiêu Ma.

 

Mạt pháp thời, Phật yếu Ma mạnh

Ứng tâm người chiêu cảm hằng sa

Tò mò bước chân vào Ma Động

Như vào lưới nhện chẳng dễ ra.

 

Muốn thoát “ lưới nghiệp ” “ nhện ” vây bắt

Duy về chánh niệm, sám tâm tà

Phát đại nguyện lực được Phật hộ

Mượn người cứu độ thoát khổ, tà.

 

Phật tầm hữu duyên, tâm chánh niệm

Sắp thiện tri thức đến trợ duyên

Hộ “chánh đạo, nguyện lành” tâm phát

Nên nhờ “chánh niệm, nguyện” cải mệnh.

 

Phật tầm “tâm Phật”, Ma tầm Ma

Tùy tâm tương ứng cảnh hiện ra

Người muốn cải mệnh, tìm “ tâm Phật ”

Ắt sẽ gặp Phật, chẳng gặp Tà.

Số lượt xem : 659