BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Nhân Duyên Cầu Đạo Tu Bàn Kiếp Này

Tác giả liangfulai on 2022-05-07 16:10:16
/Nhân Duyên Cầu Đạo Tu Bàn Kiếp Này

 

Kiếp này cầu đạo do tiền kiếp

Tối thiểu là ba kiếp có tu

Dự được pháp hội : tu năm kiếp

Sống tại Phật đường : bảy kiếp tu.


Kiếp này thanh khẩu : tu mười kiếp

Cùng tu bàn lèo lái pháp thuyền

Bao kiếp tu hành ? Chẳng thể đếm !

Đều có căn duyên, chẳng ngẫu nhiên !

 

Ngày đầu cầu đạo đến Phật đường

Có người gặp trở ngại muôn phương

Có người dễ dàng thuận cầu đạo

Tất cả thảy đều tùy căn duyên.

 

Vô hình có bàn tay sắp đặt

Tùy duyên mà sự biến khôn lường

Như hội Pháp Hoa người ở lại,

Có người rời pháp hội hiện trường.

 

Ai còn ở lại trong pháp hội

Căn cơ thâm hậu chẳng phải thường

Không còn cành lá, toàn hột chắc

Mới được thụ pháp, đắc chơn truyền.

 

Chư Phật đợi đúng thời mới nói

Như hoa Ưu Đàm nở đúng thời

Lại phải chọn đúng người truyền thụ

Phó chúc hộ trì Đại Căn thôi.

 

Đức Phật phó chúc  “kinh Pháp Hoa”

Duy Đại Bồ Tát cõi Ta bà

Được hộ trì đọc tụng diễn thuyết

Quảng bá kinh này tại Ta bà.

 

Chúng sinh Ta bà khó giáo hóa

Cần phát khởi sức nhẫn bao la

Cho đến cả không tiếc thân mạng

Duy Đại Bồ Tát khả đảm mà.

 

Thế nên khả cầu đạo, tu bàn

Lái pháp thuyền, truyền thừa tuệ mệnh

Là niềm vinh hạnh căn duyên lớn

Càng nên trân quý chớ lỡ làng.

 

Mạt kiếp địa cầu đến kì hoại

Ơn trên khai xá đạo rộng truyền

Mới có cơ hội được bàn đạo

Hộ trì “ hội Pháp Hoa ” tái hiện.

 

 

 

Số lượt xem : 1302