BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

NAM HẢI CỔ PHẬT TỪ HUẤN

Tác giả liangfulai on 2023-07-03 13:35:21
/NAM HẢI CỔ PHẬT TỪ HUẤN

仙佛慈訓

TIÊN PHẬT TỪ HUẤN

南海古佛  慈訓

NAM HẢI CỔ PHẬT  TỪ HUẤN


西元二Ο一六年歲次丙申四月廿三日、三十日

Ngày 23 & 30 Tháng 4, Tuế thứ Bính Thân, Năm 2016

發一崇德 台北道場 中壢區 蓄德壇

Súc Đức Đàn, khu Trung Lịch, Đạo Trường Đài Bắc,

Phát Nhất Sùng Đức

社會界越語兩天率性進修班

Lớp Suất Tính Tiến Tu Hai Ngày Việt Ngữ

Giới Xã Hội

 

 

中華民國一五年歲次丙申四月二十三日

Ngày 23 Tháng 4, Tuế thứ Bính Thân, Năm 2016

中壢蓄德佛堂恭請仙佛慈悲指示訓

Phật đường Súc Đức Trung Lịch cung thỉnh Tiên Phật từ bi chỉ thị huấn

 

達摩西來一字無 真人靜坐守一土

Đạt Ma Tây đến không một chữ

Chân nhân tĩnh tọa mẫu đất giữ

何其自性本清靜 克己復禮樂如如

Nào ngờ tự tánh vốn dĩ thanh tịnh

khắc thân theo lễ thường tồn niềm vui

khắc chế những dục vọng riêng tư của bản thân khiến cho lời nói hành vi cử chỉ tuân hợp theo lễ nghĩa mà thường tồn niềm vui. )

萬法心生由心滅 時勤拂拭陋習除

Vạn pháp do tâm sinh,cũng từ tâm mà diệt

Thường siêng chăm quét sạch, bỏ trừ thói tật hư

拳拳服膺此一善 二六復歸天下母

Được Một ( điều ) lành này luôn khư khư nhớ kĩ

             Thời thời khắc khắc luôn quay về tự tánh.

 

吾乃 Ta là

南海古佛 

Nam Hải Cổ Phật   phụng

  降東土 入了佛門參

Mẫu mệnh   giáng Đông Thổ   bước vào cửa Phật tham giá

  諸位賢士

Hoàng Mẫu   Chư vị hiền sĩ

平心靜氣待批書

Bình tâm tịnh khí đợi phê huấn

 哈哈

Ha ha

用心體會道至尊 天地萬物道為根

Dùng tâm thể hội Đạo chí tôn

Thiên địa vạn vật Đạo là gốc

君子之道費而隱 然日章淺至深

Đạo người quân tử mênh mông mà lại kín ẩn

Mờ ẩn nhưng ngày càng hiển hiện từ cạn đến sâu

無形無名亦無相 養育群生道賜恩

Vô hình vô danh lại vô tướng

Dưỡng dục vạn vật Đạo ban ân

道法自然無為演 道化頹風挽乾坤

Đạo noi theo tự nhiên, vô vi mà diễn biến

Đạo giáo hoá cải biến những phong tục bại hoại, cứu vãn lấy càn khôn.

因為有道心念改 因為有道聖程奔

Vì có Đạo nên tâm niệm sửa đổi

Vì có Đạo nên đường Thánh vội nhanh

朝聞夕死道尊貴 望眾賢士體於心

Đạo tôn quý sáng nghe tối chết cũng được

Mong chúng hiền sĩ thể hội ở nơi tâm

今朝有緣聞上乘 明師一指超凡塵

Hôm nay có duyên nghe pháp thượng thừa

Minh sư Một chỉ siêu trần thoát phàm tục

得了明師一指點 脫離苦海賴修身

Đã đắc Minh sư Một chỉ điểm

Thoát lìa biển khổ nhờ tu thân

修道修心己責任 念茲在茲掃貪

Tu Đạo tu tâm là trách nhiệm tự thân

Niệm niệm chẳng quên quét sạch tham sân

勿染凡塵之物欲 勿在紅塵六道輪

Chớ nhiễm dục vọng vật chất nơi phàm trần

Chớ có luân hồi trong sáu nẻo trần thế

人間天堂從今建 脫離地獄躲

Thiên đường nhân gian từ đây gầy dựng

Thoát lìa địa ngục tránh né Diêm Quân

淡泊名利寡私欲 無為而為性純真

Xem nhẹ danh lợi ít có tư dục

Vô vi mà làm, bản tánh thuần chơn

人間各國風俗異 生活習慣有別分

Các nước nhân gian phong tục có khác

Thói quen sinh hoạt cũng có biệt phân

當知道也無爾我 佛性平等天心存

Nên hiểu điều này, cũng chớ mà phân biệt

Phật tánh bình đẳng, luôn tồn giữ Thiên tâm

望眾賢士鵬程邁 走在康莊秉真心

Mong chúng hiền sĩ bước chọn con đường rộng mở

Đi đường khang trang phải giữ vững lấy chân tâm

既來則安除旁騖 從善如流善惡分

Đã đến hãy yên, tâm lăng xăng nên loại bỏ

Vui nhận lời khuyên phân rõ thiện ác đúng sai

辨明真偽不紊亂 正心正念二六辰

Phân biệt thật hư không bị rối loạn

chánh tâm chánh niệm giữ trọn mãi luôn

看淡世間之享樂 惟求作佛篤行深

Xem nhẹ những vui hưởng lạc thú trần thế

Chỉ cầu làm Phật xác thật hành thâm sâu

十條大愿心銘記 和而不流人上人

Mười điều đại nguyện trong tâm mãi luôn ghi khắc

Hòa thuận mà chẳng a dua mới là bậc trên người.

修身養性心自主 人人皆可成佛神

Tu thân dưỡng tánh tâm tự chủ

Người người có thể thành Phật Thần

期盼賢士能明理 擇善而從抱道奔

Mong các hiền sĩ có thể rõ lý

Chọn theo điều thiện chóng ôm Đạo hành

修道過程脾氣改 修道認理見性真

Quá trình tu Đạo tánh khí sửa

Tu Đạo nhận lý thấy chơn tánh

好自為之功夫下 盡心竭力報天恩

Đích thân cẩn thận công phu hạ

Tận tâm dốc sức báo Thiên ân

恩澤金線降 力挽狂瀾此時辰

Hoàng Mẫu ban ân giáng kim tuyến

Cứu vãn thời cuộc sóng dữ cuồng phong

今有安定之環境 若無天恩焉能成

Nay có được hoàn cảnh an định

Không có Thiên Ân làm sao thành

賢士把握道殊勝 爭分奪秒了愿勤

Hiền Sĩ trân trọng ( nắm bắt ) Đạo thù thắng

Tranh thủ từng giây liễu nguyện chăm.

       好嗎

Được không ?

法會驚動眾佛神 紛紛下凡助道奔

Pháp hội chấn động tất cả Thần Phật

Chẳng ngớt hạ phàm trợ Đạo vội nhanh

四大法律一旁鑑 遵守佛規道念存

Tứ Đại Pháp Luật bốn bên giám sát

Tuân thủ Phật quy Đạo niệm tồn tâm

人人本自心良善 人人本是佛化身

Mọi người ai ai cũng vốn có tâm thiện

Ai ai cũng vốn là Phật hóa thân

入了法會須明曉 佛盤註冊道至尊

Đến dự Pháp hội phải hiểu rõ

Phật bàn ghi danh Đạo chí tôn

立愿了愿秉誠敬 時刻反求於自身

Lập nguyện liễu nguyện giữ vững lòng thành kính

Luôn luôn quay ngược đòi hỏi tự bản thân

人生真諦各參悟 今曉人生非昔辰

Nhân sinh chân đế mỗi người tự tham ngộ

Nay hiểu đời người đã khác tháng ngày xưa

覺悟明根率性進 從此不再墜苦輪

Lớp Suất tánh tiến tu giúp giác ngộ rõ gốc cội

Từ nay không còn luân hồi bể khổ đọa đày

報答天恩當實踐 付諸行動不畏辛

Báo đáp Thiên ân phải mau thực hiện

Tích cực hành động chẳng sợ khổ truân

一日修來一日功 一日不修功何存

Một ngày tu được một ngày công

Một ngày không tu nào có công ?

古佛今日會賢士 望爾修道功夫深

Cổ Phật hôm nay đến gặp các hiền sĩ

Mong các con tu Đạo công phu hành thâm

不論國籍無界限 人人修道返樸真

Bất luận quốc tịch không phân giới hạn

Người người tu Đạo quay trở về thiện chân

人人心中有菩薩 菩薩時刻助旁身

Trong tâm mỗi người có Bồ Tát

Bồ Tát luôn luôn trợ bên cạnh

祝願賢士修道路 平平坦坦步青雲

Chúc các hiền sĩ trên con đường tu Đạo

Vững vững vàng vàng thẳng bước mây xanh

愿大力大非虛語 任重道遠聖程奔

Nguyện lớn sức lớn chẳng phải lời hư dối

Gánh nặng đường xa đường Thánh mau vội nhanh

希望今日各得益 出班以後法喜心

Mong rằng hôm nay các con học được điều bổ ích

Ra về với tinh thần pháp hỷ tràn đầy

初衷不改愿立秉 行道越行越認真

Trước sau như một giữ vững điều nguyện lập

Hành Đạo càng ngày càng nghiêm túc hơn xưa

止下乩筆平安祝 隱於佛門伴賢真

Ta tạm dừng bút và chúc các hiền sĩ luôn bình an

Ẩn tại Phật môn cùng bên các hiền sĩ.

 

      哈哈止

Ha ha dừng bút

 

 

 

Những ghi chép bên lề Pháp hội 

 

 

Ngày hè nắng nóng, trái đất như đang nằm cạnh một lò lửa, ai ai cũng tìm đến nơi mát mẻ, những Phật tử đến từ tha hương xa xôi, cùng với các Thiên sứ Bạch dương, bước vào Phật điện Súc Đức trang nghiêm thần thánh, tiếp nhận Phật quang phổ chiếu và mưa pháp thấm nhuần, để gột rửa những bụi bẩn tâm linh đã tích tụ từ bao đời nay.

 

Nhằm bổ sung nhiều hơn các tài liệu tu Đạo, tham gia Lớp suất tính tiến tu, thông qua sự truyền đạt của các phiên dịch, để phúc âm của Thượng thiên, nguồn năng lượng vô tận gia trì trên thân thể của Phật tử hữu duyên. Sau khi các Phật cùng tập trung chuyên chú lắng nghe bài giảng Ban quy, Nam Hải Cổ Phật đã mượn bút gỗ sa bàn, để động viên các hiền sĩ tu Đạo Bạch dương; Đạt Ma Tổ Sư đến Đông Thổ truyền Đạo không mang theo một chữ nào, chân nhân tịnh tọa bằng tâm ý, vạn pháp đều từ tâm sinh ra và từ tâm mà mất đi, hãy quét sạch những thói hư tật xấu, luôn luôn khắc ghi nhớ trong tâm. Hãy dùng tâm thể hội sự tôn quý của Đạo, tu Đạo quảng đại mà tinh vi, tuy tiến bộ không hiện rõ, nhưng ngày ngày tăng trưởng. Đạo là vô hình, vô danh, vô tướng, mới có thể dưỡng dục thiên địa vạn vật một cách tự nhiên vô vi. Minh sư chỉ điểm thoát biển khổ, tu Đạo tu tâm quét sạch mọi tham sân. Phong tục các nước khác nhau, nhưng Đạo không có sự phân biệt, Phật tánh bình đẳng phải giữ vững chân tâm, phân biệt thật giả, tâm niệm ngay chánh, mười điều đại nguyện khắc ghi trong tâm, tu Đạo dưỡng tánh tâm tự chủ, nếu không phải Thiên ân ban đức, thì làm sao có được hoàn cảnh yên bình hôm nay, nên phải dùng hết tâm sức để báo đền Thiên ân.

 

Cổ Phật còn từ bi rằng: “Pháp hội mở ra kinh thiên động địa, Pháp Luật Chủ giám sát bốn phương, ai ai cũng là Phật hóa thân, tham gia Pháp hội ghi danh Phật bàn, lập nguyện liễu nguyện tâm thành kính, một ngày tu Đạo là được một ngày công, một ngày không tu là một ngày uổng không. Bất luận quốc tịch, không có giới hạn, trong tâm mỗi người có Bồ Tát, Bồ Tát sẽ luôn bên cạnh phù hộ.” Cồ Phật còn chúc tất cả hiền sĩ, con đường tu Đạo vững vàng thẳng bước mây xanh, nguyện lớn thì sức lớn, trách nhiệm nặng mà đường xa, mong rằng các hiền sĩ sau khi ra về pháp hỷ tràn đầy, trước sau không thay đổi quyết tâm tu Đạo, tuân thủ điều nguyện đã lập, chân thật tu Đạo, thì chắc chắn có thể thành Phật trở về cố hương.

 

 

Số lượt xem : 409