BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tánh mệnh

Tác giả liangfulai on 2022-03-22 09:16:06
/Tánh mệnh

Tánh là gốc của mệnh

Là bổn tánh Tiên Thiên

Phật tánh không sanh diệt

Từ Vô Cực Lí Thiên.


 

 

 

Tánh ngộ, mệnh trong sáng

Tiền đồ rộng quang minh

Tâm an vui thanh tịnh

Phước đức lớn vô cùng.

 

Tánh mê, mệnh đen tối

Tiền đồ ảm đạm đời

Tâm thường trong phiền não

Phước đức sớm cạn vơi.

 

Tánh kia tức là Đạo

Là gốc của muôn loài

Người đời chẳng tỏ ngộ

Vận mệnh khó đổi dời.

 

Như mỗi cây mỗi gốc

Gốc thối, cây tiêu đời

Chẳng biết chăm bón cội

Cây bệnh chết sớm thời.

 

Vô minh như đêm tối

Tai nạn dễ sinh thời

Không học, chẳng tham ngộ

Mệnh trong vô minh thời.

 

Ngoài tâm tìm cầu Phật

Bói mệnh, muốn đổi dời

Chỉ như chăm cành lá

Gốc hoại, cây vẫn toi.

 

Người đời học tri thức

Muốn cải mệnh an vui

Lại không màng học Đạo,

Như chăm cành lá thôi.

 

Đạo đời tuy gắn bó

Nhưng đạo ngược với đời

Như gốc ngược cành ngọn

Điên đảo người chăm đời.

 

Đời vô thường, gây khổ

Mất tự chủ tạo tội

Đạo hằng thường, an lạc

Tự chủ, không tạo tội.

 

Người đời trọng thân xác

Quên lãng Đạo tu thân

Để “Ngã” và dục vọng

Tung hoành hoại tánh linh.

 

Trí nhân chăm đời đạo

Nên phàm Thánh song tu

Sống đời mà có đạo

Cứu đời, cứu chúng sinh.

 

Kẻ dại chăm đời suốt

Bỏ Thánh, nặng phàm tình :

Sống đời không có đạo

Tánh mê, khó trở mình.

 

Người muốn đổi vận mệnh

Hạ công từ Tánh mình

Tánh sáng trong tỏ ngộ

Mệnh chuyển hướng tốt dần.

 

Trị bệnh phải tận gốc

Cứu mệnh từ tánh linh

Không trị từ tận ổ :

Duyên đủ, bệnh lại sinh.

 

Nhổ cỏ chẳng tận gốc

Gió xuân thổi lại mọc

Muốn trở mình đổi mệnh

Đổi từ nơi Tánh mình.

Số lượt xem : 648