BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Văn Khai Thị Cho Người Lâm Chung Hoặc Mới Quy Không ( Đã Cầu Đắc Đại Đạo )

Tác giả liangfulai on 2022-03-16 11:55:56
/Văn Khai Thị Cho Người Lâm Chung  Hoặc Mới Quy Không  ( Đã Cầu Đắc Đại Đạo )

Ba tiếng chuông (0) (0) (0)

 

Người hỡi, người ơi, hãy lắng nghe
Chuông vàng Bạch Dương tỉnh cơn mê
Tam Tào phổ độ thời đã đến
Cội Đạo Vô Cực ta cùng về.


Thiên thời địa cầu đến kì hoại
Ngọ mùi giao thời, kiếp thảm thê
Đến thời Nguyên Linh dần về cội
Đất trời hư hoại, mau quay về !

 

Sáu nẻo luân hồi như cơn mộng
Mộng đẹp, mộng xấu, chớ chấp mê
Duyên sanh duyên diệt, đời ngắn tạm
Học Phật buông xả, cội Đạo về.

 

Thân này vốn chẳng phải thân ta

Do duyên tứ đại giả hợp ra

Đất, nước, gió, lửa và không khí

Có vay tức có thời phải trả. 

 

Hãy nhắm mắt tịnh tâm quán tưởng

Đôi mắt này chẳng phải là ta

Tai, mũi, lưỡi, thân và cả ý

Hết thảy đều chẳng phải là ta.

 

Cái thấy, cái nghe và cái nếm

Cái ngửi, cái nghĩ, cái xúc chạm

Chẳng cái nào là cái ta thật 

Chỉ là diệu dụng của tánh Phật. 

 

Ta không phải tư tưởng, mĩ vị

Không phải mọi vật trên thế gian

Ta không bị mọi thứ ràng buộc

Sống chết đều chẳng chạm được ta. 

 

Ta chưa từng sanh, chưa từng chết

Sanh chẳng thể khiến ta tồn tại

Chết chẳng thể khiến ta mất đi

Chưa từng bị sanh tử trói buộc. 

                           

Bản Ngã phù du như khói sương
Thân tâm cát bụi vốn vô thường
Một lòng theo Phật tìm Vô Ngã
Tâm vô sở trụ, về Chân Thường.

 

Vô Sanh Phật Mẫu giáng kim tuyến
Xá tội Tam Tào cứu chúng sinh
Pháp thuyền Bạch Dương khắp nơi lập
Độ Tam Tào vượt biển tử sinh.

 

Tam Tào phổ độ nương Thiên Mệnh

Minh Sư Tế Công lái Từ-Hàng

Một chỉ siêu sanh về cội Đạo

Thoát vòng sanh tử, kiếp lang thang.

 

Hữu duyên trước đó từng cầu đạo

Dẫn Sư tiếp dẫn đến Phật đường

Tế Công Hoạt Phật truyền tam bảo

Nay thời ôn lại, còn nhớ chăng ?

 

Vô Cực là gốc cội trời đất

Thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng, …sinh,

Là nguồn cội thập phương Chư Phật

Vô hình vô tướng vô sanh diệt.

 

Về Vô Cực cần tầm chân Đạo

Bái Thiên Mệnh Minh Sư Tế Công,

Ôm ấn “Tí Hợi”, tâm thơ trẻ,

Khẩu quyết Long Hoa, đạo chứng thành.

 

Giây phút lâm chung tâm lắng tịnh

Vạn duyên buông xuống, thủ huyền nhanh

Chế tâm một điểm Minh Sư chỉ

Ngũ tự chân ngôn, tâm niệm thầm.

 

Hồi quang phản chiếu, tâm an định

Mắt chẳng phóng ngoài, thâu nhãn căn

Niệm thầm ….. thâu ý, nhĩ, khẩu tịnh

Thân bất động, tay sẵn hợp đồng.

 

Vượt vòng sanh tử : diệu khiếu xuất,

Vạn duyên buông xuống, khẩu quyết thầm,

Ôm lòng “trẻ thơ” theo Tế Phật,

Chẳng luyến thân quyến, chẳng bận lòng.

 

Cửa chính nhẹ nhàng ra đúng lối

Ra ngã tư đường đợi Tế Công

Theo " dấu chân Phật " về Vô Cực

Qua vòng thi Tam Bảo đối chứng.

 

Cổng Nam Thiên đối chứng Tam Bảo

“ Tín vật ” của Mẫu Phật in tâm

Ôm hợp đồng củ sen, Tí Hợi

Ngũ tự chân ngôn chớ sai lầm.

 

Tế Công Hoạt Phật đầu đội nón

Chiếc nón hình thuyền chữ “Phật” in

Áo rách cà sa tay cầm quạt

Chuỗi Phật dài, hồ lô bên hông.

 

Vạn duyên buông xuống, lòng thanh tịnh

Duy nhất theo chân Phật Tế Công

Chẳng luyến thân quyến, lòng không bận

Chớ thương chớ tiếc mối duyên trần.

 

Những người làm lành, lúc mạng chung

Cũng còn có trăm nghìn quỷ thần

Nơi ác đạo hóa hình cha mẹ

Hóa thân quyến dẫn dắt thần hồn.

 

Chúng dẫn dắt đọa vào ác đạo

Hễ đọa vào cực khó trở mình

Thế nên chớ vấn vương quyến thuộc

Duy theo Tế Công Phật Thầy mình.

 

Con cháu tự có phước con cháu

Chớ vì con cháu mãi bận lòng

Lỡ mất cơ duyên về với Phật

Thành nhân khiến con cháu nhọc lòng.

 

Duy nhất theo Phật về tịnh độ

Nghe pháp tinh tấn tu đạo hạnh

Có công đức, thần thông tự tại

Mới khả phù hộ con cháu mình.

 

Thế nên trước phải cứu tự thân

Sau mới khả giúp con cháu mình

Sau này tương phùng nơi cội Đạo

Long Hoa chứng quả thảy có phần.

 

Nguyện sanh Di Lặc Tịnh Độ trung

Sen nở liền thấy Từ Tôn dung

Liền đắc bất thối vô thượng đạo

Long Hoa chứng quả tại Diêm Phù.

 

Di Lặc Tịnh Độ cõi an vui

Vi diệu bậc nhất Đâu Suất Trời

Ngày đêm sáu thời ngài thuyết giảng

Hạnh Bất Thối Chuyển Địa Pháp Luân.

 

Nơi phước đức thù thắng vi diệu

Nhất sanh Bổ Xứ Bồ Tát ngự

Dẫu Phật trụ thế một tiểu kiếp

Chẳng thể nói hết quả ứng hiện.

 

 

Năm trăm vạn ức cung điện báu

Mỗi cung điện cao bốn chín tầng

Bảy lớp tường bảy báu hợp tạo

Phóng năm trăm ức ánh quang minh.

 

Năm trăm ức hàng cây bảy báu

Hóa từ năm trăm ức hoa sen

Mỗi lá năm trăm ức màu sắc

Mỗi màu năm trăm ức ánh vàng.

 

Mỗi ánh vàng hiện năm trăm ức

Thiên Bảo nữ khảy nhạc vi diệu

Diễn nói hạnh Bất thối chuyển

Khuyến tấn hỗ trợ Bồ Đề tâm.

 

Cây báu sanh quả pha lê sắc

Ánh sáng quả báu vang âm thanh

Diễn nói pháp đại từ bi tâm

Vô thường, vô ngã, Ba La Mật…

 

Lại có các khu vườn, kênh nước

Nước lưu ly tám màu tám mùi

Hóa hiện ra những bông hoa đẹp

Chảy như dòng hoa báu đang trôi.

 

Mỗi bông hai mươi bốn thiên nữ

Với nhan sắc xinh tươi mỹ miều

Thân tướng trang nghiêm như Bồ Tát

Tay cầm bình báu cam lộ trời.

 

Từ trong nước vọt ra tán thán

Bồ Tát pháp lục độ Ba La

Nếu ai vãng sanh về Đâu Suất

Sẽ được các Thiên nữ đón chờ.

 

Lại trăm ngàn vô số Thiên tử

Và thiên nữ cùng nhau rải hoa

Rải lên tòa Sư tử bảy báu

Cao bốn do tuần bằng vàng báu.

 

Vô lượng nhạc khí giữa hư không

Chẳng khảy tự phát vô lượng âm

Khả làm vui lòng thỏa ý chúng

Khuyến tấn hỗ trợ Bồ Đề tâm.

 

Bồ Tát Di Lặc ngồi kiết già

Trên tòa sư tử với liên hoa

Trong đài bảy báu Ma-ni Điện

Thân màu vàng tỏa sáng chói lòa.

 

Chư Đại Bồ Tát từ phương khác

Cùng đến tề tựu cùng hộ trì

Các thiên tử đều ngồi sen báu

Ngày đêm sáu thời nghe pháp kinh.

 

Ngày đêm sáu thời Ngài luôn giảng

Hạnh Bất Thối Chuyển Địa Pháp Luân

Thành tựu năm trăm ức thiên tử

Không còn thối chuyển đạo vô thượng.

 

Nơi phước đức thù thắng vi diệu

Nhất sanh Bổ Xứ Bồ Tát ngự

Dẫu Phật trụ thế một tiểu kiếp

Chẳng thể nói hết quả ứng hiện.

 

Thế nên vạn duyên đều buông xuống

Nhanh gót theo chân Phật Tế Công

Về Di Lặc Nội Viện tu học

Trước đối Tam Bảo còn nhớ không ?

 

Bình tâm tịnh khí quán tự tâm

Thâu về điểm nơi Minh Sư từng

Khai quang nơi huyền quan khiếu mở

Mặc niệm chân ngôn, ôm hợp đồng.

 

Ngày tháng năm, Phật đường cầu đạo

Ai người Điểm Truyền còn nhớ không ?

Sư Tôn, Sư Mẫu, người dẫn bảo

Liệu còn nhớ họ tên nằm lòng ?

 

Bình tâm tịnh khí, tâm ngưng nghỉ

Vạn duyên buông xuống chớ bận lòng

Nhất tâm tưởng nhớ lại tam bảo

Qua ải Thiên Môn tận sức lòng.

 

Để lại ấn chứng thân mềm mại

An vui gặp Phật tướng từ tâm

Đông lạnh chẳng cứng, hè chẳng thối

Khích lệ con cháu tín, nguyện, hành.

 

Con cháu tín sâu tu bàn đạo

Hành công lập đức, nguyện hành thâm

Thì khả triêm quang nơi con cháu

Công tăng quả tiến sẽ thêm nhanh.

 

Nguyện người buông mọi chấp nơi tâm

An nhiên tự tại chẳng bận lòng

Chẳng vì con cháu nhọc lo lắng

Buông xuống theo Tiên Phật tu hành.

 

Sau này về trợ đạo con cháu

Phù hộ độ trì được an bình

Giúp đỡ Phật đường nơi cầu đạo

Đạo vụ hồng triển đạo khí thịnh.

 

Âm siêu dương thới, cả nhà thịnh

Quan hệ tương hỗ rõ tường tận

Thế nên nguyện người theo Tế Phật

Tu thành chánh quả độ gia đình.

 

Sau này cả gia đình đoàn tụ

Vô Cực cội đạo quê hương mình

Mới là rốt ráo Thiên Luân Lạc

Không còn chia cách bởi tử sinh.

Số lượt xem : 1399