BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Pháp Vô Thường

Tác giả liangfulai on 2022-06-16 14:11:45
/Pháp Vô Thường

Chúng sinh trần thế khó xả buông

Nên pháp nhân gian có vô thường

Sinh lão bệnh tử … muôn kiếp nạn

Thức tỉnh chúng sinh về cội nguồn.

 


An thời phú quý cực khó buông :

Đắm vui rượu thịt dục lạc hưởng,

Duy đợi vô thường đến kiếp nạn

Khả độ người cầu đạo về nguồn.

 

An thời mấy ai tồn tâm đạo

Tìm cầu đạo giải thoát về nguồn ?

Mấy ai tinh tấn tu bàn đạo ?

Tự độ độ tha giải thoát đường.

 

An thời muôn chúng say chốn mê

Mộng đẹp trần thế sướng muôn bề

Duy nhất vô thường khả gọi dậy

Thức tỉnh kẻ mê tìm lối về.

 

Vô thường lại, chẳng muốn, phải buông !

Đối sinh tử nào khả thương lượng !

Đâu còn thời gian cho lẽ “bận”

Tay buông, tâm vướng, lại sáu đường !

 

Chúng sinh trần thế khó xả buông

Nên pháp nhân gian có vô thường

Trí nhân giác ngộ sớm buông xả

Cầu đạo tu công đức về nguồn.

 

Vô thường ! Pháp đối trị bệnh tâm

Thức tỉnh người mê chấp tướng hình

Để người tìm về vô tướng Đạo

Từ vô thường ngộ nhập hằng thường.

 

Chúng sinh trần thế khó xả buông

Nên pháp nhân gian có vô thường

Trí nhân chẳng đợi vô thường lại

Đương yên nghĩ nguy tìm hằng thường.

 

Chúng sinh trần thế khó xả buông

Nên pháp nhân gian có vô thường

Rốt ráo độ người mê kẻ dại

Sớm muộn phải tìm về cố hương.

 

Nước mắt người : hơn bốn đại dương

Lũy kiếp sinh tử trong sáu đường

Từng khóc vì muôn người muôn việc :

Rửa mặt người mê ngủ mộng trường.

 

Vô thường dẫn đến lệ thê lương

Thức tỉnh người tu giải thoát đường

Lìa vọng hư cảnh về Chân Tánh

Chẳng còn sanh diệt, không Vô thường.

 

Số lượt xem : 797