BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Duyên Trần Vô Thường

Tác giả liangfulai on 2022-07-25 08:03:43
/Duyên Trần Vô Thường

Thế gian sự đời vốn vô thường

Duyên sinh duyên diệt lắm bi thương

Thoáng chốc người đã thành quá khứ

Phai mờ kí ức từng vấn vương.


“Mây” mãi trôi theo “gió nghiệp” thổi

Người đến lại đi, muôn đổi dời

Sanh ly tử biệt đều duyên phận

Sự đời như nước chảy hoa trôi …!

 

Người đi kẻ ở còn vương vấn

“Ở phương trời xa, người có vui ?

Duyên tan biết đến khi nào hợp ?”

Lại theo vô thường, mãi luân hồi !

 

“Người quá khứ” mấy ai còn nhớ ?

“Người hiện tại” cũng sớm quên rồi

Tương lai rồi cũng chìm quên lãng

Duyên trần đều ảo mộng mà thôi.

 

Duyên sinh diệt tùy tâm sinh diệt

Tâm sinh diệt cũng tùy duyên thôi

“ Tâm ”, “ Duyên ” đều vô thường biến đổi

Như mây trời chuyển hóa không thôi.

 

Người đi vô tình bặt tăm hơi

Như gió thoảng qua giữa cuộc đời

Theo lẽ duyên phận hay tâm đổi ?

Mà nay khuất bóng, mãi xa rời !

 

Thế gian sự đời vốn vô thường

Duyên sinh duyên diệt lắm bi thương

Cảm ân nhờ duyên trần mà ngộ

Cõi thế gian khổ, không, vô thường !

 

Tùy duyên buông xuống, tâm vô trụ

Đến thì ứng, đi không trụ tâm

Như gương chẳng giữ bóng hình vật

Quay về tự tánh mãi thường hằng.

 

Duyên Phật, chẳng lìa nơi Tự Tánh

Tâm thường giác tỉnh, tỏ chơn vọng

Thì đâu “ duyên trần ” “ tâm sanh diệt ”

Vô thường đã chuyển, hóa thường hằng.

 

Duyên trần ngắn tạm, lượng hữu hạn

Duyên Phật vĩnh hằng, lượng vô biên

Liễu duyên trần, sâu kết duyên Phật

Siêu vượt vô thường, không não phiền.

 

Ai người mãi sống theo “ vô thường ”

Tâm như mây trời dạt muôn phương

Biến dạng muôn hình “theo gió nghiệp”

Thì mãi trôi trong “ luân hồi đường ” !

 

Số lượt xem : 781