BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Mười Năm Rồi ! 

Tác giả liangfulai on 2022-05-20 21:21:58
/Mười Năm Rồi ! 

Mười Năm Rồi ! 

Tụng kinh đã mười năm
Chưa từng y kinh hành
Đã niệm mười năm chú
Chưa trừ ma trong tâm.

Mười năm miệng niệm Phật
“ Tự Phật niệm ” chưa từng
Đả tọa mười năm trọn
Chưa định " Chủ nhân ông ". 

Mười năm thắp nhang trầm
Chưa tiêu sân hận tâm
Suốt mười năm lạy Phật
Chưa từng lạy song thân.

Phóng sinh mười năm trọn
Chưa từng giới “ sát ”, “ mặn ”
Khấu đầu mười năm suốt
Tâm cảm ân chưa từng.

Suốt mười năm tu hành
Chưa tu một ngày tâm
Chấp tay mười năm trọn
Chưa hợp một cộng đồng. 

Mười năm nói đạo lý
Tu “ khẩu nghiệp ” chưa từng
Mười năm kính lễ Phật
Chưa kính lễ chúng sinh. 

 

Mười năm bới lỗi người

Chưa soi lỗi tự thân

Mười năm giảng, bàn đạo

Chưa hiển đạo nơi thân.

 

Mười năm tụng sám văn

Tâm hối cải chưa từng

Mười năm học, tu đạo

Chưa khiêm hạ tâm thân.

 

Mười năm rộng bố thí

Chưa xả tham sân si

Mười năm cúng cầu Phật

Chưa cầu Tự từ bi.

 

Tu hành cứ như vậy
Trách sao Phật chẳng linh
Theo đó tu muôn kiếp
Chẳng đạo quả tựu thành.


Số lượt xem : 804