BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Không bái Minh Sư cầu đạo – khó siêu sanh

Tác giả liangfulai on 2023-05-31 21:41:53
/Không bái Minh Sư cầu đạo  – khó siêu sanh

1.Tài năng học thức đầy mình cũng khó siêu sanh

 

Đan Kinh rằng : “ Dù bạn thông minh hơn Nhan Hồi, chẳng gặp Minh Sư chớ đoán mò, đọc thuộc cả ngàn kinh vạn điển, chẳng bằng một điểm của Minh Sư ”.

 

Kinh Phật rằng : “ Giảng triệt kinh Pháp Hoa, niệm triệt đại bi chú, trồng dưa vẫn được dưa, trồng đậu vẫn được đậu, chẳng được Minh Sư chỉ, vẫn phải chịu luân hồi ”.


2.Chẳng cầu đạo mê muội tự tánh

 

Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn rằng : “ sanh tử là việc lớn, các người suốt ngày chỉ cầu phước điền, chẳng cầu lìa khỏi biển khổ sanh tử, tự tánh nếu mê, phước làm sao có thể cứu được ? ”

 

Chẳng cầu đạo chẳng biết con đường giác sanh tử : chẳng biết linh tánh sanh đến từ đâu ? chết rồi đi về nơi đâu ?

 

Chẳng bái Minh Sư cầu đạo, chẳng biết Vô Cực Thiên trên thân nằm ở chỗ nào ? Huyền quan khiếu chưa mở, chẳng thể siêu thoát khí số luân hồi, dẫn đến rơi vào trong tay của Diêm Quân, chẳng thể giải thoát.

 

3.Nho Gia Tử khó siêu thoát

 

Nho Gia Tử, chính là chỉ những người học hành, đọc sách nghiên cứu học vấn, chỉ theo đuổi công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý, chẳng biết tìm bái Minh Sư cầu đạo.

 

Chẳng biết tìm bái Thiên Mệnh Minh Sư cầu đạo, thì cho dù rằng đã học thuộc lòng Tứ Thư Ngũ Kinh, thế nhưng chẳng biết ý  nghĩa  thật  của “ đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Thân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện ” ( Đạo của đại học là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu giúp đỡ muôn dân, cách tân lòng mình để họ cũng phát huy hết đức tánh vốn có của mình sao cho mọi người đều đạt đến chỗ chí thiện ( cảnh giới vô cùng hoàn thiện )).

 

Chẳng bái Minh Sư cầu đạo, huyền quan khiếu bảo địa chí thiện chưa mở, do đó chẳng thể giải thoát.

 

Chẳng biết ý nghĩa thật “ Sáng nghe đạo tối chết cũng cam vui ” của Khổng Phu Tử, thật đáng thương, các Nho Gia Tử.

 

4.Đạo Gia Tử khó siêu sanh

 

Đạo Gia Tử : là chỉ những người tu hành của bên đạo gia, biết tu hành, khổ đọc kinh điển của đức Lão Tử, thế nhưng chẳng biết bái Minh Sư cầu đạo, chẳng biết thánh ý của Lão Tử, cứ uổng công quay tròn luẩn quẩn trên văn tự.

 

Đức Lão Tử nói rằng : “ Cốc thần bất tử, gọi là Huyền Tẫn ( hang, khe cốc huyền diệu ) , cánh cửa của Huyền Tẫn là gốc rễ của đất trời ”.

 

 

 

 

 

Thánh ý của Lão Tử là muốn người tu hành mở ra cánh cửa Huyền Tẫn : Huyền quan khiếu, thì mới có thể siêu sanh liễu tử.

 

Chẳng cầu đạo, huyền quan khiếu chưa mở, do đó chẳng thể siêu sanh.

 

5.Phật Gia Tử khó siêu sanh

 

Phật Gia Tử là chỉ những người tu hành của nhà Phật, bất kể là tu hành xuất gia hay là tu hành tại gia đều tính vào cả.

 

Các đệ tử nhà Phật tuy rằng có những người tinh tấn, khổ đọc kinh Phật, thế nhưng chẳng biết bái Thiên Mệnh Minh Sư cầu đạo, chỉ biết lông da, chưa được vào cửa, chẳng thấy Tự Tánh, chẳng biết “ Như Lai chơn thật nghĩa, tức là chánh pháp nhãn tàng ”.

 

 

 

 

Bởi vì chưa có cầu đạo, huyền quan chưa mở, chẳng cách nào siêu thoát sanh tử.

 

Chánh pháp nhãn tàng là pháp môn không hai để thành Phật, tức là “ bái Minh Sư cầu đạo ”, tiếp nhận “ Pháp Hoa thọ kí ” của Phật.

 

6.Tín đồ Cơ Đốc khó siêu sanh

 

Có những tín đồ Cơ Đốc rất tinh tấn, khổ đọc kinh Thánh, thế nhưng chẳng rõ ý của kinh Thánh, chẳng biết tìm bái Minh Sư cầu đạo, để mở ra thập tự giá trên thân, dẫn đến chẳng cách nào vĩnh sanh, chẳng cách nào trở về Thiên Quốc của Thượng Đế.

 

Tín đồ Cơ Đốc muốn vĩnh sanh, nhất định phải nghe lời của đức chúa Giê-Su, tiếp nhận lễ rửa tội bằng “ Thánh Linh và Lửa ”, cũng có nghĩa là bái Thiên Mệnh Minh Sư cầu đạo, mở ra cây thập tự giá trên thân.

 

 

 

 

Tín đồ Cơ Đốc chỉ mỗi đọc kinh Thánh mà chẳng cầu đạo, là chẳng thể vĩnh sanh được.

 

“ Amen ” là chỉ cánh cửa vĩnh sanh ở đâu ? phải ngộ đấy.

 

7.Các tín đồ Hồi Giáo chẳng cầu đạo cũng khó siêu sanh

 

Có rất nhiều các tín đồ Hồi Giáo, rất tinh tấn khổ đọc “ kinh Koran ”,  thế nhưng chẳng có bái Minh Sư cầu đạo, chẳng biết “ Hồi Hồi Chi Địa ”, do đó chẳng thể trở về “ nước trời ”, cũng chẳng thể đắc được sự vĩnh sanh.

 

Giáo chủ Hồi giáo Muhammad ( Môhamet ) lúc còn tại thế có bái Minh Sư Gabriel cầu đạo.

Chẳng cầu đạo, chẳng biết “ Hồi Hồi Chi Địa ”,  do đó chẳng thể vĩnh sanh.

 

8. Tục Gia Tử càng khó siêu sanh

 

Tục Gia Tử : là chỉ những người chẳng biết tu hành, mỗi ngày đều xem một số những sách của thế tục, đàm luận những thị thị phi phi của người đời thế gian, cho dù là những người tri thức phong phú, tài học cực cao, thế nhưng chẳng biết bái Minh Sư cầu đạo, đường sanh tử đến đi chẳng biết rõ, đương nhiên phải rơi vào luân hồi, vĩnh viễn chẳng được siêu sanh. Những người này muốn siêu sanh, nhất định phải bái Minh Sư cầu đạo, mở ra cánh cửa Vô Cực trên thân : Huyền Quan Khiếu, sau đó nội tu đức hạnh, ngoại lập công đức, rộng độ những chúng sanh hữu duyên, như thế mới có thể được giải thoát, linh tánh trở về cõi Vô Cực Lí Thiên.

 

9.Các pháp môn khác khó siêu sanh

 

Các pháp môn khác, là chỉ rất nhiều chúng sanh bình thường, ruy rằng có một chút trí tuệ, cũng biết đọc kinh điển tu hành, thế nhưng đọc này đọc nọ, nắm chẳng được cái gốc rễ, rơi vào bàng môn, thuật lưu động tĩnh, mù quáng tu luyện, khổ chết chẳng thành.

 

Những người này nếu có thể đến bái Thiên Mệnh Minh Sư để cầu đại đạo, khai mở cửa khiếu sanh tử : Huyền Quan Khiếu, sau đó thật tốt mà hành công lập đức, vẫn có thể trở về cõi Vô Cực Thiên thành Tiên thành Phật, vĩnh thoát luân hồi.

Số lượt xem : 331