BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Nguyện Lực và Nghiệp Lực !

Tác giả liangfulai on 2022-07-13 13:12:42
/Nguyện Lực và Nghiệp Lực !

Chúng sinh trong cõi Phù Đề

Chủng tử nghiệp lực chất trong tâm đầy

Tham, sân, si, mạn, nghi này

Tùy người khác biệt ít nhiều mà thôi

Dẫu vậy, cùng bản chất rồi

Do cùng cộng nghiệp nên sanh Ta-bà

Sáu nẻo người muốn thoát ra

Duy nhờ nguyện lực Phật và tự thân !


Ví bằng hòn đá sang sông

Nhờ thuyền mà nổi, sang sông nhẹ nhàng

Đá kia nếu chẳng có thuyền

Người thả xuống nước liền chìm đáy sông

Thế nhưng đá lớn hàng trăm

Cho đến nghìn tấn, thuyền càng phải to

Nếu không, hậu quả sẽ to

Thuyền theo đá nặng lật chìm đáy sông

Người muốn thoát biển tử sanh

Nguyện lực phải lớn như thuyền phải to

Gió nghiệp từng khắc từng giờ

Thổi gây sóng lớn, thuyền con lật nhào

Mười điều nguyện lập cầu đạo

Thêm nhiều nguyện khác, thuyền to liền thành

Thế nên người phải thành tâm

Lập nguyện liễu nguyện, y lời hành theo

Nguyện lập mà chẳng y theo

Thuyền thành hư ảo, đá chìm đáy sông

Đá người chất có nặng không ?

Luân hồi lũy kiếp, tự người hỏi tâm !

Nghiệp lực nhân quả thậm thâm

Không thuyền cực lớn làm sao sang bờ ?

Hay người cứ mãi đợi chờ ?

May mắn người giúp chở sang sông giùm ?

Người giúp cũng chỉ một phần

Tự mình biếng nhác nào ai giúp hoài !

Nương nguyện Phật cũng vậy thôi

Một phần Phật giúp, còn dư phần mình !

Nguyện người sớm tỏ sự tình

Lập nguyện to lớn, hành ngay chớ chờ !

Vô thường nào có đợi chờ

Tấc hơi không lại, chìm trong biển sầu !

 

 

Số lượt xem : 669