BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Đạo chi Tông Chỉ

Tác giả liangfulai on 2023-05-24 17:38:18
/Đạo chi Tông Chỉ

Đạo chi Tông Chỉ

 

 

Kính thiên địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hòa hương lân, cải ác hướng thiện, giảng minh ngũ luân bát đức, xiển phát ngũ giáo thánh nhân chi áo chỉ, khác tuân tứ duy cương thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chơn, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỉ lập lập nhân, kỉ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hóa nhân tâm vi lương thiện, kí thế giới vi đại đồng.


道之宗旨

 

 

敬天地,禮神明,愛國忠事,敦品崇禮,孝父母,重師尊,信朋友,和鄉鄰,改惡向善,講明五倫八德,闡發五教聖人之奧旨,恪遵四維綱常之古禮,洗心滌慮,借假修真,恢復本性之自然,啟發良知良能之至善,己立立人,己達達人,挽世界為清平,化人心為良善,冀世界為大同。 

 

Dịch nghĩa :

 

Tông chỉ của Đạo

( Mục đích tồn tại chủ yếu của Đạo )

 

 

Kính trời đất, lễ thần minh, yêu đất nước, trung thành tận tâm tận lực với chức trách của mình; tâm thành khẩn chú trọng việc tu dưỡng phẩm cách, xem trọng các lễ nghi quy củ; hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng ân sư, giữ tín với bạn bè, hòa mục ( thân ái thuận hợp, hậu đãi ) với người thân, hàng xóm; tiêu trừ những niệm ác trong tâm, một lòng hướng thiện, giảng rõ ngũ luân bát đức, hoằng dương phát huy những ý chỉ hàm nghĩa thâm sâu khó hiểu của ngũ giáo thánh nhân; cẩn thận tuân thủ những cổ lễ tứ duy cương thường, hối cải triệt để, dẹp bỏ đi những cách nghĩ không tốt, trừ bỏ đi những tư tâm tạp niệm; mượn cái thân thể giả tạm để tu cái phật tánh chơn thật, khôi phục lại sự tự nhiên của bổn tánh; dẫn đạo khai phát, xiển dương phát huy những chỗ cực kì hoàn thiện của lương tri lương năng; tự mình làm tốt việc tu dưỡng lập thân xử thế thì cũng khiến giúp cho người khác làm tốt việc tu dưỡng lập thân xử thế, tự mình cầu đắc sự thông đạt thì cũng khiến giúp cho người khác được thông đạt; cứu vãn nền hòa bình thế giới, giáo hóa lòng người trở nên lương thiện; mong cầu thế giới trở thành thời đại hòa bình an lạc cường thịnh nhất.

 

 

Tôn Chỉ Của Đạo

 

 

 

 

 

 

Kính trời đất, kính lễ Thần Minh

 

Yêu nước tận trung chức trách mình

 

Xem trọng các lễ nghi quy củ

 

Thành khẩn trọng tu dưỡng phẩm cách.

 

 

 

Hiếu phụ mẫu, kính trọng ân sư

 

Tín với bạn, hòa với xóm giềng

 

Sửa tánh khí, cải ác hướng thiện

 

Tiêu trừ những niệm ác trong tâm.

 

 

 

Giảng rõ ngũ luân và bát đức

 

Xiển áo chỉ ngũ giáo Thánh Nhân,

 

Hoằng dương phát huy những ý chỉ

 

Mang hàm nghĩa khó hiểu thâm sâu.

 

 

 

Cẩn thận tôn kính và tuân giữ

 

Những cổ lễ tứ duy cương thường

 

Bốn nguyên tắc của đạo đức cũ

 

Lễ, nghĩa, liêm, sỉ bốn kỉ cương.

 

 

 

Rửa sạch lòng trần, trừ tạp niệm

 

Mượn thân giả tạm tu tánh chơn

 

Khôi phục tự nhiên của bổn tánh

 

Làm sáng tỏ chí thiện lương tri.

 

 

 

Tự tu tốt lập thân xử thế

 

Cũng giúp người khác thật tốt tu

 

Tự mình cầu đắc sự thông đạt

 

Cũng giúp người được thông đạt luôn.

 

 

 

Cứu vãn nền hòa bình thế giới

 

Trở nên thanh bình được yên vui

 

Hóa lòng người trở nên lương thiện

 

Mong thế giới trở nên đại đồng.

 

 

 

Chú thích :

 

Đạo là : Tiên Thiên Đại Đạo, một con đường lớn quang minh sáng người trở về cõi Lí Thiên ( cố hương phật quốc ).

Tông chỉ : biểu rõ mục đích tồn tại chủ yếu của một hoạt động hay đoàn thể.

 

Tứ Duy :            ( Lễ, nghĩa, liêm, sỉ )

Bát Đức :       ( hiếu; đễ - thân ái, hữu ái giữa anh em; trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ )

Tam Cương :    ( Quân kính thần trung, phu xướng phụ tùy, phụ từ tử hiếu )

Ngũ Thường :   ( Nhẫn, nghĩa, lễ, trí, tín )

Ngũ luân : Năm mối quan hệ của đạo đức phong kiến là vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bè bạn. Ngũ luân nhấn mạnh bổn phận của người dưới đối với người trên: tôi trung với vua, con hiếu với cha mẹ, vợ thuận theo chồng, em đễ với anh chị, bè bạn giữ tín với nhau.

 

Ngũ Giáo :                        ( Nho, Thích, Đạo, Giêsu, Hồi )

Nho rằng :         tồn tâm dưỡng tánh, thục trung quán nhất

Thích rằng :       minh tâm kiến tánh, vạn pháp quy nhất

Đạo rằng :         tu tâm luyện tánh, bão nguyên thủ nhất

Giê su rằng :     tẩy tâm di tánh, mặc đảo thân nhất

Hồi rằng :          kiên tâm định tánh, thanh chân phản nhất

Tiên Phật nói rằng : “ trước thiết vạn giáo truyền kinh điển, mạt hậu nhất trước bàn thâu viên ”

Thánh nhân của ngũ giáo trước tiên đến truyền những giáo lí giáo hóa trước, còn bây giờ thì là lúc giáng Đạo đại khai phổ độ; mọi người đều phải cầu đạo, tu đạo, bàn đạo để sau này có thể trở về cõi Lí Thiên cố hương phật quốc.

 

Số lượt xem : 947