BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Những lời chứng đạo của một vị Mục Sư

Tác giả liangfulai on 2022-10-11 10:26:37
/Những lời chứng đạo của một vị Mục Sư

Testimony of an American Pastor!

 

Nhân duyên cầu đạo

·        This happed in America in 1996. There was a pastor who after receiving TAO, related to us the process by which he came to receive it.

·        Việc này xảy ra vào năm 1996. Có một vị Mục Sư sau khi cầu đạo đã thuật lại với chúng tôi về quá trình cầu đạo của ông.


 

 

Nằm mơ thấy thiên sứ

·        One night, he had a dream. In the dream, he saw an Angel. The Angel had Oriental features and was holding a fan in this hand.

·        Một đêm nọ, vị mục sư đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ, ông nhìn thấy một vị thiên sứ trong tay cầm cây quạt, nét mặt giống với người phương đông.

 

Những chỉ điểm của vị thiên sứ

·        The Angel said to the pastor “Tomorrow a man will come and bring you to receive the TAO. You must go with him. Only then can you transcend the cycle of life and death and return to the Kingdom of Heaven.”

·        Vị thiên sứ nói với vị mục sư rằng : “ ngày mai sẽ có một người dẫn ông đi cầu đạo, ông nhất định phải đi theo ông ta mới có thể siêu sanh liễu tử, mới có thể trở về thiên đường. ”

 

Cầu đạo mới có thể trở về thiên đường

·        The pastor rebutted “I am a Holy man. I love God, and God loves me. After I pass away, God will take me up to Heaven.”

·        Vị Mục sư nói rằng : “ Tôi là một người sùng đạo, tôi yêu đức chúa trời và đức chúa trời yêu tôi, sau khi tôi chết, thượng đế sẽ tiếp dẫn tôi trở về thiên đường. ”

·        The Angel answered, “It is not what you think. You must receive TAO, fulfill God’s will, perform God’s righteousness. Only when you are a recognized servant of God, can you then return to Heaven”

·        Vị thiên sứ nói rằng : “ không phải như ông nghĩ đâu, ông nhất định phải cầu đạo, thi hành ý chí nguyện vọng, chân lý của chúa, làm đầy tớ của chúa, mới có thể trở về thiên đường. ”

 

Đạo là cái gì ?

 • The pastor then asked, “ What is TAO?” The Angel answered, “Let me use a simple sheet of paper to explain TAO to you. Let us assume that this paper encompasses Genesis and the whole Universe. The upper face represents Heaven and the page facing down words represents the mortal world. The mundane mortal world is the place where living beings (worldly mortals) reside, so how do we find a way that can lead us from this world back to Heaven.
 • Vị mục sư hỏi rằng : “ cái gì là đạo ? . Vị thiên sứ đáp rằng : “ để tôi dùng một tờ giấy để giải thích đạo cho ông hiểu. Chúng ta hãy giả định rằng tờ giấy này bao hàm việc chúa sáng tạo ra thế giới và cả vũ trụ. Phần mặt giấy phía trên đại biểu cho thiên đàng, phần mặt giấy phía dưới đại biểu cho nhân gian; nhân gian là nơi mà các chúng sinh cư trú, vậy chúng ta từ nhân gian này đến thiên quốc phải đi như thế nào ? ”

 

Chiếc pháp thuyền cuối cùng

 • The Angel then folded the sheet of paper into the shape of a ship, and asked the pastor, What does this look like? The pastor answered, “I do not know.”
 • Vị thiên sứ gấp tờ giấy lại thành hình của một chiếc thuyền và hỏi vị mục sư rằng : “ cái này giống cái gì ? ”. Vị mục sư trả lời rằng : “ tôi không biết ”

                                          

 

Noah thả thuyền

 • The Angel then continued. It is recorded in the Old Testament that Noah was a God fearing righteous man. There was a to be a great catastrophe then, and God instructed Noah to build an Ark (a square boat ) to save humankind. This shape represents Noah’s square Ark.
 • Vị thiên sứ nói rằng : Kinh cựu ước có ghi chép rằng Noah là một người lòng dạ ngay thẳng. Lúc bấy giờ đã có một tai họa lớn, và đức chúa trời chỉ thị cho Noah đóng một chiếc thuyền lớn cứu lấy nhân loại. Hình dạng này là đại biểu cho chiếc thuyền vuông.

 

Chiếc thuyền vuông ở đâu ?

 • The pastor nodded his head in agreement. The Angel asked, “Do you know where you can find this Ark?” The pastor replied, “In church.” The Angel said : “No, not in church.”
 • Vị Mục Sư gật đầu đồng ý. Vị Thiên Sứ nói rằng : “ ông có biết ở đâu có thể tìm thấy chiếc thuyền này không ? ”. Vị mục sư nói rằng : “ tại nhà thờ ”. Vị thiên sứ nói rằng : “ không, không phải tại nhà thờ ”

 

Đạo giáng hỏa trạch

 • The Angel folded the paper into a second shape and subsequently asked “What does this look like?” The pastor shook his head, expressing ignorance. The Angel prompted, “Does this not look like a house?” The pastor nodded and said “Yes.”
 • Vị thiên sứ gấp tờ giấy lại thành một hình dạng khác và hỏi vị mục sư rằng : “ cái này giống cái gì ? ”. Vị mục sư lắc đầu biểu thị không biết. Vị thiên sứ nói rằng “ cái này có giống một ngôi nhà không ? ”. Vị mục sư gật đầu rằng : “ vâng”

 

                                                             

Ngôi nhà của bá tánh mới có thể tìm thấy

 • The Angel disclosed, “In the Bible, it is said that, As the Son of Man comes, he will knock on the doors of the common peoples’ houses. He will not knock on the doors of churches nor of temples. If one wants to find this Ark (meaning to receive the TAO) one must go and search for it in the houses of common folks, for that is where Holy houses are situated.
 • Vị thiên sứ tiết lộ rằng : “ trong kinh thánh có nói : khi vị chúa cứu thế đến, vị chúa cứu thế sẽ gõ cửa từng nhà một, là gõ cửa của bá tánh, không phải cửa của các nhà thờ, cũng không phải là cửa của đền miếu. Muốn tìm thấy chiếc thuyền lớn này ( tìm được đạo ) là phải đi đến nhà của bá tánh ( phật đường ) mới có thể tìm thấy.

 

Thiện ác phân ban

                                                                  

 

 • The Angel folded the paper another way and asked the pastor again. “What does this mean?” The pastor replied, “ I do not know.” The Angel then enlightened, “That good men live in houses, but evil men live in houses too. Implying that this is the time of segregation of good and evil.
 • Vị thiên sứ lại gấp tờ giấy lần nữa, lại hỏi vị mục sư rằng : “ đây là ý nghĩa gì ? ” vị mục sư trả lời rằng : “ tôi không biết ”. Vị thiên sứ làm sáng tỏ rằng : “ người tốt sống trong các ngôi nhà, nhưng những người xấu cũng sống trong các ngôi nhà, ngụ ý rằng đây là thời điểm tách biệt cái thiện và cái ác ra.

 

Dụ ngôn Mười trinh nữ

 • Mathew 25:1-13 Then shall the Kingdom of Heaven be likened unto ten virgins. Who took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Five of them were foolish and five were wise.
 • Mã thái phúc âm kinh 25:1-23có sự ví von 10 cô gái đồng trinh. "Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.

 

Dụ ngôn nước trời

 • The Kingdom of Heaven is like unto a man which sowed good seed in his field. But which he and his men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way.
 • "Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.

 

Dụ ngôn Lúa mì và cỏ lùng

 • But which the blades were sprung up, and brought forth fruit, then appeared the tares also.

Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện.

Ghi chú : trong kinh thánh Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần)

 • So the servants of the householder (landowner) came and said unto him, “Sir, did you not sow good seeds in your field? From whence then hath it tares?”
  Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?".

 

Kiệt tác của kẻ thù

 • He said unto them, “An enemy has done this.” The servants said unto him, “Do you want us to go and gather them up?” The landowner replied, “No, lest while you gather up the tares, you also root up the wheat with them.”
 • Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó!". Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi nhổ gom lại không?".

     Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi nhổ gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa.”

 

Khi tới mùa gặt

 • Let both grow together until the harvest. And in the time of the harvest, I will say to the reapers, “Gather up first the tares and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn.”
 • Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi".

 

Phục sinh vào ngày thứ ba

 • The Angel now folded the sheet of paper into three parts and asked the pastor ,“Do you know what this now represents?”
 • Vị thiên sứ giờ đây gấp tờ giấy thành 3 phần và hỏi vị mục sư rằng : “ bây giờ ông biết cái này đại biểu cho cái gì không ? ”

 

                       

 

Phục sinh vào ngày thứ ba

 • The pastor shook his head and said, “No.” The Angel continued, “It is recorded in the Bible that Jesus said, “After I die, I will resurrect on the third day.” This is the first day, the second day and the third day.”
 • Vị mục sư lắc lắc đầu nói rằng : “ không biết ”
  Vị thiên sứ nói rằng : “ Trong Kinh thánh chúa Jesus  nói rằng “Sau khi ta chết đi rồi đến ngày thứ ba ta sẽ sống lại.

 

Chúa jesus phục sinh

 • (Mary Magdalene 16:9-15) When Jesus Christ was risen, he appeared first to Mary Magdalene. Jesus wanted  Mary to relate his miraculous resurrection to his disciples, she did , but the disciples did not believe
 • ( Mã thái phúc âm kinh 16:9-15) Sau khi sống lạiChúa Giêsu đã hiện ra trước hết với Maria Mađalêna (Maria Mađalêna đích thân nhìn thấy chúa jesus phục sinh, là người đầu tiên nhìn thấy Chúa sau khi chúa sống lại)

 

Hàm ý của “ 3 ngày ”

 • The fist day represents the Old Testament. The second day represents the New Testament.

Ngày thứ nhất đại biểu cho Cựu Ước. Ngày thứ 2 đại biểu cho Tân Ước.

 • The third day represents the Book of Revelations. It tells us the secret of Heaven and the Coming of the Son of Man.

Ngày thứ 3 đại biểu cho sách khải huyền, nói về những điều bí mật của nước trời và vị chúa cứu thế ( nguyên phật tử ) sẽ lại đến.

 

Nguyên nhân chẳng cách nào hiểu được những điều bí mật của nước trời

 • People nowadays are entrenched in religious concepts and thoughts, thus they remain in the era depicted by the first and second day. As a result they can not understand the secrets of the Kingdom of Heaven designed for this time (third day).
 • Con người ngày nay mắc kẹt lại ở những tư tưởng và quan điểm tôn giáo, cũng mắc kẹt lại ở thời đại lịch sử của ngày thứ nhất, ngày thứ hai, dẫn đến không thể nào hiểu được những điều bí mật của nước trời ( ngày thứ 3 )

 

Trước hết hãy trừ bỏ ngã chấp ngã kiến

 • The Angel then asked the pastor. “Do you want to know the Heavenly secrets?” The pastor answered, “Yes I do.”
 • Vị thiên sứ hỏi vị mục sư : “ ông có muốn biết những bí mật của nước trời hay không ? ” vị mục sư nói rằng : “ vâng, tôi muốn biết )
 • However if one wants to know, one has to first rid oneself of self-opinion, self-perception and one’s rigid obstinacy for religions.
 • Vị thiên sứ nói rằng : “ nếu như ông muốn biết, nhất định cần phải loại bỏ đi những sự ngã chấp ngã kiến và sự chấp chước đối với tôn giáo. ”

 

Nguyên nhân mắc kẹt lại ở đây

 • Think about it. Are we not still stuck with the practices of the first and second day. The reason why we are still here (dwelling in the past) is because we do not know the secrets of Heaven.
 • Hãy nghĩ xem, có phải là chúng ta mắc kẹt lại ở ngày thứ nhất và ngày thứ hai ( trong cựu ước và tân ước ) . Lý do vì sao chúng ta vẫn mắc kẹt tại đây là do chúng ta không biết được những điều bí mật của nước trời.

 

Những người có lòng ngay thẳng chính nghĩa chính là những người đắc đạo.

 • We all know that God is Love and that God  loves The Righteous. The Righteous means people who have received TAO.
 • Chúng ta đều biết rằng chúa trời chính là “ yêu ”, hãy xếp chữ “ yêu ” (LOVE). Chúa trời yêu thương những người có lòng ngay thẳng chính nghĩa, những người có chính nghĩa chính là những người đắc đạo.
 • Noah was a righteous person of God. He demonstrated God’s righteousness, thus he could enter the Ark and be saved.
 • Noah là người có lòng dạ ngay thẳng, biểu lộ chứng minh sự ngay thẳng của chúa, do đó anh ta có thể vào chiếc thuyền lớn và được cứu

 

                

 

 ( Tội )

·        Because Man has sinned, therefore we cannot board the Ark and return to Heaven. If this is so, then where do we go? Where do we belong to?

·        Bởi vì người đời có tội ( hãy xếp chữ “ tội ”) thì không thể vào chiếc thuyền lớn ,trở về thiên đường. Nếu vậy thì phải đi đâu ? trở về nơi đâu ?

 

HELL  Địa Ngục

 

 • If we cannot ascend to Heaven, then we must be heading down to Hell. Hell implies death, and death means no Eternal Life. We cannot and will not find “Eternity” within the context of the first nor second day for the Chinese character of Eternity (永) less one point infers that there will not be Eternal Life(永生)
 • Nếu chúng ta không thể trở về nước trời, nhất định là phải xuống “ địa ngục ” HELL ( hãy xếp chữ HELL Địa Ngục), địa ngục đại biểu cho cái chết. Cái chết nghĩa là không thể vĩnh viễn trường sanh(Hãy xếp chữ “ vĩnh sanh ”「永生」). Chúng ta không thể tìm được sự “ vĩnh sanh ” vào ngày thứ nhất và ngày thứ hai, bởi vì trên chữ vĩnh (永) thiếu đi một chấm, thì chẳng thể nào vĩnh sanh.

 

Tìm vĩnh sanh ở đâu ?

永生  ( cắt đứt đường chấm chấm màu đỏ phía trên )

So, how do we find Eternity?
We must first rid ourselves of our self-opinions and self-perceptions. Then in receiving the “One point” from the “Third day” and placing it onto the surface of the water(水). We will derive the word (永), which means Eternity or Eternal Life.

Chúng ta làm thế nào mới có thể tìm được sự vĩnh sanh ?  trước hết chúng ta nhất định cần phải từ bỏ đi những ngã kiến ngã chấp. Sau đó chúng ta nhận lấy “ một điểm ” từ ngày thứ ba và đặt nó lên trên mặt chữ “ thủy ”, thì nghĩa là vĩnh sanh rồi.

Cánh cửa của thiên đường ( mở ra ngày thứ nhất có thể đắc được ! )

                                                               

 

 

 • The Angel then took the paper symbolizing the third day and said, “This is the secret of Heaven.” But before unfolding the paper, the Angel added,” Jesus said: You must take up your cross and follow me, then you will go back to Heaven.”
 • Vị thiên thần bèn lấy tờ giấy tượng trưng cho ngày thứ ba, nói rằng : “ đây chính là điều bí mật của nước trời ”. Thế nhưng trước khi mở tờ giấy ra, vị thiên sứ nói rằng : “ trong kinh thánh chúa jesus nói rằng : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác lấy thập giá của bản thân mình mà theo.” (Mc 8,34)

 

Cánh cửa vĩnh sanh là hẹp

 • (Matthew 7:13-14) Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and many be they that enter in thereby. For narrow is the gate and straightened is the way that leads to life, and few be they that find it.
 • "Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang dẫn đến chỗ hủy diệt; nhiều người đi vào cửa ấy! Còn cửa hẹp và đường chật dẫn vào sự sống, lại có ít người tìm đến."                                                                                        Ma-thi-ơ 7:13,14

 

 Cánh cửa sổ của linh hồn

 • (Matthew 6:22-23) The lamp of the body is the eye. If therefore your eye be single, your whole body shell be full of light. But if your eye is evil, your whole body shell be full of darkness. If the light that is in your be darkness, then how great is the darkness?
 • Ma-thi-ơ (6:22-23) ghi : “ con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt của con sáng sủa thì cả thân thể sẽ được sáng lán, nhưng nếu mắt con xấu ( tà ác ) thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường bao !

 

Phép báp-têm bằng lửa và đức thánh linh

 • We shall now unravel the Heavenly Secret (Matthew 3:11-12)

Bây giờ chúng ta sẽ giải thích làm sáng tỏ điều bí mật của nước trời (Matthew 3:11-12)

 • I indeed baptize you with water unto repentance, but who comes after me is mightier than I. Whose shoes I am not worthy to bear. He will baptize you with the Holy Spirit and with Fire.
 • Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-têm cho các ngươi ăn năn, song Đấng đến sau có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.

 

Thiện ác phân ban

 • Whose fan is in his hand, and he will thoroughly cleanse his threshing floor, and gather his wheat into the garner, but the chaff he will burn up with unquenchable fire.
 • Tay Ngài sẽ cầm nia ( quạt giê lúa ) mà giê thật sạch sân đập lúa của  mình, và thâu lúa mì vào kho; nhưng đốt trấu trong ngọn lửa chẳng hề tắt.”( dùng ngọn lửa bất diệt, không thể tắt )。
 •  
 •  

                                                  

圣(聖)火

 • The Chinese character of  Spirit ( 圣 ) when less one line, has to be made good from the Cross (+) of this the third day ( 3th period). This symbolist the lighting of the Spiritual Lamp (Enlightenment)
 • ( Hãy xếp chữ thánh「圣」và chữ lửa「火」. Chữ Thánh 「圣」thiếu một nét , phải phải lấy từ trong chữ thập (+) của ngày thứ ba, đèn tâm hồn bèn sáng lên )

 

 • (Matthew 24:27) For as the lightning cometh out of the east and shined even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be.
 • (Ma-thi-ơ 24:27) Vì như chớp phát ra từ phương đông như thế nào, nháng đến phương tây, thì sự Con người ( vị chúa cứu thế ) đến cũng sẽ như thế ấy.

 

Đạo tại phương Đông

 

 • Western words are written from left to right, Chinese characters are usually written in a descending manner. The basis of western teaching predominantly revolves around the Bible. TAO originates from the East and is propagated to the West attesting to and verifying the testimonies.       
 • Chữ Phương Tây là từ trái sang phải, chữ trung quốc là từ trên xuống dưới. Phương Tây có kinh thánh làm nền tảng, đạo từ phương đông phổ truyền đến phương tây, có đủ thứ ấn chứng chứng minh sự khả quý của đạo.

 

Vị mục sư muốn đi cầu đạo

 

 • The Angel asked the pastor,” Do you understand TAO now?”
  The pastor answered, “Yes, I do.” And joyously declared to the Angel, “I want to receive the TAO.”
 • Vị thiên sứ hỏi mục sư rằng : “ bây giờ ông đã hiểu về đạo chưa ? ”
 • Vị mục sư nói rằng : “ vâng, tôi biết rồi ” và vị mục sư vô cùng mừng rỡ nói với vị thiên sứ rằng : “ tôi muốn đi cầu đạo ”

 

Gọi điện thoại độ ông ta cầu đạo

 

 • When he awoke the next morning, the pastor tasked himself to jot down all that had happened in his dream. From the beginning till the end of the dream, he wrote everything down every. In the midst of recalling and writing, the telephone rang. It was a friend of his who was calling to ask him to receive TAO.
 • Sáng ngày thứ hai khi ông tỉnh dậy, vị mục sư đem tất cả mọi thứ trong giấc mơ từ đầu đến cuối ghi chép lại rất rõ ràng. Trong quá trình nhớ lại và viết xuống thì điện thoại đã reo, quả thật là có một người bạn gọi điện đến muốn độ ông ta đi cầu đạo.

 

 • After receiving TAO, the pastor disclosed to the many were present, “That last night in a dream, an Angel came to enlighten and teach me about TAO.”
 • Sau khi vị mục sư cầu đạo, ông đã tiết lộ nói với rất nhiều người có mặt rằng : “ đêm qua trong giấc mơ, có một vị thiên sứ đã giảng cho tôi nghe “ đạo ” là cái gì rồi. ”

 

Đến nhà thờ giảng đạo độ người

 

 • When this pastor next preached in church, he started telling the congregation the experiences that led to his receiving the TAO. What is, and how to be able to find, the true and real Way to Eternal Life.
 • Khi vị mục sư này đến nhà thờ giảng đạo, ông bắt đầu nói về quá trình đi cầu đạo của ông với giáo đoàn, làm thế nào mới có thể thật sự đắc được cái “ đạo ” vĩnh sanh.

 

Sau khi cầu đạo xong thì có rất nhiều người đã khóc

 

 • As he divulged the secret of the third day, which is the secret of the Kingdom of Heaven, many of the people present cried. The pastor cried too.
 • Khi ông tiết lộ bí mật của ngày thứ ba, bí mật của nước trời, rất nhiều người có mặt tại hiện trường đều đã khóc. Vị mục sư cũng khóc.

 

Love  ( nguyên văn )

 • Love   can   open  doors    and   mend   a   broken    heart
 • The    right    way    to    follow    is   important    to       do
 • no    matter   you    or      me   followers you  should know
 • To   love   everyone  and   to      find    the      Cross    into
 • the   eternal   life  must   believe    in     the       spirit    of
 • truth  and  keep   wisdom   in   your  daily  life   Remember
 • the  heavenly  Tao    is     the     only   way      to     return
 • back   to   heaven   The    TAO     will      be      with    you

 

 • Tình yêu có thể mở ra nhiều cánh cửa và  vá chữa lại một trái tim đã tan vỡ
 • Cách theo đuổi đúng đắn thì quan trọng
 • Bất kể con hay ta, những người theo đuổi đều nên biết
 • Để yêu thương mọi người và tìm được thập tự giá tiến vào sự vĩnh sanh
 • Nhất định cần phải tin sâu vào chân lí và thánh linh
 • Hãy gìn giữ trí tuệ trong sinh hoạt hằng ngày
 • Hãy ghi nhớ thiên đạo là cách duy nhất
 • Trở về với thiên đường , đạo sẽ bên cạnh con

 

 

{Ngang} Love  everyone  and  to  find  the  Cross

                 yêu thương mọi người và tìm thập tự giá

{Dọc }      and  follow  me  to  believe  in  the  TAO

                 và hãy theo ta tin tưởng vào đạo

 

 

 

 

Người cầu đạo mặc áo khoác màu đen quỳ lễ bên tay phải thì ra là tín đồ Cơ Đốc Giáo

 

Nhìn kĩ ngọn lửa trên đầu cây điểm đạo thì là hiển hóa hình ảnh cây Thập Tự Giá

Số lượt xem : 1355