BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Lễ Tiết Bàn Đạo Cầu Đạo

Tác giả liangfulai on 2023-06-08 17:13:35
/Lễ Tiết Bàn Đạo Cầu Đạo

 

Phật Lịch năm 2537 Tây Nguyên năm 1994 ngày 22 tháng 2

tại Phật đường Hồi Xuân ở Thái Lan, trong quá trình Điểm Truyền Sư đọc tờ biểu văn,

Long Thiên Biểu hiển hiện kim quang loé sáng, chứng minh sự thù thắng của tờ Long Thiên Biểu.


1.Hiến Cúng

2.Thỉnh Đàn

 

Sau khi hiến cúng xong, tiếp theo sẽ là lễ thỉnh đàn, cung thỉnh Minh Minh Thượng Đế lâm đàn, và cung thỉnh Chư Phật mười phương, vạn Tiên Bồ Tát và Lôi Bộ, Phong Bộ, Hổ Bộ, Long Bộ và Nhị Thập Bát Tinh Tú giáng đàn hộ pháp hộ đạo, khiến cho các tà đều lui tránh, phù hộ che chở cho pháp đàn thuận lợi bình an.

Kinh thỉnh đàn chính là chân ngôn. Tụng kinh thỉnh đàn là việc vô cùng thần thánh trang nghiêm, lúc ấy đại chúng nhất định cần phải cung kính nghiêm túc giữ yên lặng, không được huyên náo nói chuyện ồn ào, phải biểu thị sự kính trọng mới có thể cảm triệu Tiên Phật giáng lâm pháp đàn; và tất cả các nhân viên tham gia nhất định cần phải xếp hàng ngay ngắn, nam nữ phân ban, cung kính lắng nghe kinh văn thỉnh đàn một cách thành kính.

 

 

Người tụng “ Kinh Thỉnh Đàn ” nhất định cần phải là Truyền Đạo Sư có lãnh thiên mệnh mới có thể thỉnh đàn.

 

Tụng kinh thỉnh đàn cũng chính là để khiến cho những oan nghiệt của người cầu đạo tạm hoãn việc đòi báo, khiến cho tâm của người cầu đạo buông xuống những tạp niệm, và do có Tiên Phật Bồ Tát đến hộ pháp đàn nên lúc truyền thụ tam bảo tâm pháp mới không dẫn đến việc tiết lộ thiên cơ, không dẫn đến việc truyền xằng cho những người có phẩm hạnh xấu và các tinh linh quỷ quái. Thông qua nghi thức thỉnh đàn, dưới sự tác nghiệp của người và trời hợp nhất, thủ tục thiên bảng ghi danh, địa phủ rút tên của người cầu đạo mới mới được xem là chính thức hoàn thành.

 

“ Lễ thỉnh đàn bắt đầu, kính mời người thỉnh đàn hiến hương đến bái vị, chấp xá, quỳ, hiến hương ngũ trụ, ngũ khấu thủ. Đứng lên, chấp xá, cúc cung, quy ban. Hai bên túc lập, tịnh nghe thỉnh đàn. 

 

Điểm Truyền Sư rằng :  「大眾肅靜,各列齊班,俱整衣冠,誠敬聽宣,八卦爐中起祥煙,育化聖母降臨壇,關帝居左純陽右,二十八宿護法壇。老母至壇,諸神儼然,右指呼叱,左指呵鞭,雷部、風部、虎部、龍部,各顯威嚴,爾等恭立,細聽吾言,今逢三天,大道顯然,諸部神真,護庇靈壇,鬼神聽旨,切實冥頑,遇難救難,遇災除焉,遇善相助,遇事相辦,大劫遠退,星耀靈官。領帝敕令,速辦天盤,三曹之事,一一詳參,不准退意,時時皆然,各盡爾職,鎮壓三天。母命諸真,代吾傳宣,見道成道,運轉坤乾,十二元辰,各俱其天,時勢將至,毋違持宣」。

 

“ Đại chúng túc tĩnh, các liệt tề ban, câu chỉnh y quan, thành kính thính tuyên. Bát quái lô trung khởi tường yên, Dục Hoá Thánh Mẫu giáng lâm đàn, Quan Đế cư tả Thuần Dương hữu, Nhị Thập Bát Tú hộ pháp đàn. Lão Mẫu chí đàn, Chư Thần nghiễm nhiên, hữu chỉ hô sất, tả chỉ ha tiên. Lôi bộ, Phong bộ, Hổ bộ, Long bộ các hiển uy nghiêm. Nhĩ đẳng cung lập, tế thính Ngô ngôn. Kim phùng tam thiên, đại đạo hiển nhiên, Chư Bộ Thần Chân, hộ tí linh đàn. Quỷ thần thính chỉ, thiết thật minh ngoan, ngộ nạn cứu nạn, ngộ tai trừ yên, ngộ thiện tương trợ, ngộ sự tương bạn, đại kiếp viễn thoái, tinh diệu linh quan. Lãnh Đế sắc lệnh, tốc bạn Thiên Bàn, Tam Tào chi sự, nhất nhất tường tham, bất chuẩn thoái ý, thời thời giai nhiên, Các tận Nhĩ chức, trấn áp Tam Thiên. Mẫu Mệnh Chư chân, đại Ngô truyền tuyên, kiến đạo thành đạo, vận chuyển Khôn Càn, thập nhị Nguyên Thìn, Các câu kì thiên, thời thế tương chí, vô vi trì tuyên. 

 

“ Ba quỳ chín lạy ” “ cửu ngũ đại lễ ”

Đối diện chấp xá, mỗi người bước đến bái vị, ( vị thứ nhất … vị thứ 6 )

Chấp xá, quỳ.

Sơ hiến hương tam trụ, tam khấu thủ. Đứng lên, quỳ.

Á hiến hương tam trụ, tam khấu thủ, đứng lên, quỳ.

Chung hiến hương tam trụ, tam khấu thủ. Đứng lên, chấp xá, quỳ.

Hiến hương ngũ trụ, ngũ khấu thủ, quỳ đọc thân thỉnh.

Khi quỳ đọc thân thỉnh, hãy chuẩn bị sẵn bái đệm ( quá 3 người thì mời 3 vị đại biểu ).

  1. Mời Càn ( Khôn ) 3 vị người cầu đạo bước vào bái vị ( và chỉ đạo quỳ bái )
  2. Nếu như Truyền Đạo Sư là Càn đạo, người cầu đạo thì lại chỉ có Khôn đạo không thôi, thì mời người cầu đạo tiến đến bái đệm rồi đứng ngay ngắn chấp hai tay trước ngực thì được rồi, chớ không cùng quỳ bái ( ngược lại cũng vậy ).

 

「末後一著昔未言,明人在此訴一番,愚夫識得還鄉道,生來死去見當前,今有欽加頂恩,孫慧明率眾,虔心跪在,明明上帝蓮下」一叩首

 

“ Mạt hậu nhất trước tích vị ngôn, Minh Nhơn tại thử tố nhất phiên, Ngu Phu thức đắc hoàn hương đạo, sanh lai tử khứ kiến đương tiền, kim hữu khâm gia đính ân, Tôn Huệ Minh suất chúng, kiền tâm quỳ tại, Minh Minh Thượng Đế liên hạ ” -  nhất khấu thủ.

 

「又申請,三期應運,彌勒古佛」一叩首

“ Hựu thân thỉnh, tam kì ứng vận, Di Lặc Cổ Phật ” - nhất khấu thủ.

 

三千弟子,諸般星宿,到此運際,同助三佛,普收蘊數,末後大事,明白,同報母情」三叩首

 

“ Tam Thiên đệ tử, Chư Ban Tinh Tú, đáo thử vận tế, đồng trợ Tam Phật, phổ thu uẩn số, mạt hậu đại sự, minh bạch, đồng báo Mẫu tình ” -  tam khấu thủ.

 

Sau khi thông qua nghi thức thỉnh đàn xong, tiếp liền sau đó chính là quỳ đọc những lời lễ chúc “ Mạt Hậu Nhất Trước ” ; thông qua sự xiển thuật của Sư Tôn Sư Mẫu, chúng ta có thể biết được con đường quay trở về cố hương cõi Vô Cực, liễu ngộ sanh từ đâu đến, chết đi từ đâu ? Vậy nên đại sự phổ độ thâu viên Mạt Hậu Nhất Trước là thời điểm tốt để siêu sanh liễu tử, tiến thêm bước nữa tu học thì có thể gặp Phật nghe pháp mà chứng quả.

 

Lúc truyền đạo, những lời Lễ Chúc nhấn mạnh : “ đại sự phổ độ thâu viên lần cuối cùng nhất là việc mà Chư Phật Chư Tổ quá khứ chưa từng nói qua, mà nay đã đến tam kì mạt kiếp, Sư Tôn Sư Mẫu chỉ rõ cho con đường quay trở về cố hương Vô Cực, nhận biết sanh từ đâu đến ? chết đi từ đâu ? liễu ngộ rõ ràng ngay trước mắt. Lại xin Di Lặc Cổ Phật là vị Tổ Sư ứng vận chưởng thiên bàn Bạch Dương kì 3 này phái khiển 3000 đệ tử đã thành đạo của Nho Thích Đạo Giê Hồi và các vị tinh tú thần đất cùng trợ lí cho 3 vị Phật là Di Lặc Cổ Phật, Thiên Nhiên Cổ Phật, Nguyệt Tuệ Bồ Tát bàn lí việc phổ thâu những chúng sanh mạt pháp, đem đại sự cuối cùng bàn một cách rõ ràng, để bẩm báo ơn trên Lão Mẫu biết rõ nội tình.


Nghi thức “ Mạt Hậu Nhất Trước ” là diệu đạo truyền một chỉ siêu sanh, Lão Mẫu hạ lệnh khai bàn, người phàm hễ thông qua sự chỉ điểm của Minh Sư có lãnh thiên mệnh, thì kiếp này tu trì, kiếp này bèn được giải thoát, một kiếp tu một kiếp thành, không giống như xưa kia tu hành phải tu trì luỹ kiếp cho đến công quả viên mãn thì ông trời mới phái Minh Sư chỉ điểm mới có thể giải thoát, và dưới sự gia bị của Thiên Ân Sư Đức, những người đã cầu đạo thảy đều có thể gặp dữ hoá lành. Cái mà Khổng Tử gọi là “ ngô đạo nhất dĩ quán chi ” cũng giống như đại quán đỉnh một chỉ định huyền quan của Di Lặc Tổ Sư vậy, một điểm này khiến cho chúng sanh giật mình tỉnh giấc mê, đột nhiên tỉnh ngộ những lỗi lầm sai trái trước kia, từ chỗ trước kia chẳng có gì cả mà nay trở thành cái gì cũng đều có, có thể lìa khổ được vui.

 

 

Mạt Hậu Nhất Trước đem lại sự sửng sốt phấn chấn vô song cho Tam Tào, đấy là một phúc âm lớn cho vạn linh lìa khổ được vui, quay trở về lại gốc cội, thế nhưng những chúng sanh chưa trải qua sự chỉ điểm thì là vĩnh viễn chẳng cách nào hiểu được ý nghĩa thật sự của nó.

 

 

3.Long Thiên Biểu

 

“ Xin mời người cầu đạo mới bước đến bái vị, chấp xá, quỳ, tĩnh nghe đọc biểu. 

 

Đọc nội dung tờ Long Thiên Biểu ( đọc đến chỗ có liên quan đến Minh Minh Thượng Đế thì cần gật đầu, lúc đọc đến Sư Tôn Sư Mẫu thì cần nhỏ tiếng một chút )

 

 

“ Biểu Văn Trình Tấu ”: Thiên Bảng ghi danh, địa phủ xoá tên người cầu đạo. Sự biểu bạch với Phật, cầu đắc một con đường lớn quang minh siêu sanh liễu tử.

Sau khi quỳ đọc Mạt Hậu Nhất Trước, tiếp theo chính là “ Biểu Văn Trình Tấu ”, đốt biểu văn trước Án của Tam Quan Đại Đế, hoàn thành sự thật về thiên bảng ghi danh, địa phủ xoá tên cho người cầu đạo mới.

 

Biểu văn ghi danh cầu đạo còn gọi là tờ “ Biểu Văn Long Thiên Biểu ”, phải có kí tên của Minh Sư dẫn lãnh Dẫn Bảo Sư thành tâm cung kính quỳ dưới toà sen của Minh Minh Thượng Đế, đem họ tên của Dẫn Bảo Sư và người cầu đạo và thời gian cầu đạo, nơi chốn Phật đường trình tấu đăng kí biểu bạch với Chư Phật, cho người cầu đạo mới một con đường quang minh siêu sanh liễu tử.

Biểu văn khác với những cái mà bình thường gọi là Sớ Văn. Sớ văn là do con người làm ra, đem những việc cần thiết khẩn cầu ơn trên từ bi ân chuẩn; còn Biểu Văn thì chẳng phải là do con người làm ra, mà là ý chỉ của ông trời, còn gọi là “ Biểu Văn Long Thiên ”.

 

Biểu văn cũng giống như hợp đồng bảo hiểm vậy, bảo hiểm các đệ tử Nhất Quán Đạo siêu sanh liễu tử; kiếp này thụ trì sau này không chịu nỗi khổ của luân hồi nữa. Nếu như sau khi cầu đạo rồi, phản đạo bại đức, huỷ đạo báng đạo thì hợp đồng bảo hiểm này sẽ mất đi hiệu lực, vậy nên lễ đương nguyện của người cầu đạo mới xong rồi thì Điểm Truyền Sư thay mặt cho Sư Tôn Sư Mẫu lại dặn dò lần nữa : “ con nếu nguyện chẳng thể liễu, khó mà về cố hương ”.

 

Nói một cách đơn giản thì Biểu Văn là căn cứ để Minh Minh Thượng Đế cho người cầu đạo mới dọn dời lìa khỏi hậu thiên, lìa khỏi địa ngục, vậy nên từ sự nhận biết về biểu văn càng khiến cho các đạo thân hiểu được ân điển của Thượng Đế, sự từ bi vĩ đại của Tổ Sư Di Lặc, đại đức của Sư Tôn Sư Mẫu, sự bảo quý của thiên mệnh và sự thù thắng của Nhất Quán Đạo.

 

“ Xin hỏi họ tên của người cầu đạo đã đúng chưa ? Đốt biểu. ”

 

「 這張表文叫做龍天表,表文升天,天榜掛號,地府抽丁,你們的姓名已經在三官大帝那裏註冊,脫離十殿閻君之掌管,從今以後,你們要存好心、說好話、做好事,以報答天恩師德 一同十叩首。

 

“ Tờ biểu văn này gọi là Long Thiên Biểu, biểu văn thăng thiên, thiên bảng ghi danh, địa phủ xoá tên, từ nay về sau họ và tên của các vị đã được ghi danh nơi Tam Quan Đại Đế, thoát lìa khỏi sự chưởng quản của Thập Điện Diêm Quân; từ nay về sau, các vị phải tồn tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, thật tốt mà hành công lập đức để báo đáp Thiên Ân Sư Đức. ”  - nhất đồng thập khấu thủ.

 

Đứng lên, chấp xá, hai bên phân ban ( vị thứ nhất … vị thứ 6 ) , những vị còn lại phía dưới mỗi vị tự phân ban.

Đối diện chấp xá, lễ thỉnh đàn tất, buông tay cúc cung, lui.

 

 

4.“ Dẫn Bảo Sư đương nguyện ”

 

Đảm bảo với người cầu đạo về lai lịch và chơn giáo chính thống.

Cầu Thiên Đạo Chân Lí - Dẫn Bảo Sư lập nguyện.

“ thành tâm cung kính quỳ dưới toà sen của Minh Minh Thượng Đế, hôm nay nguyện dẫn nguyện bảo ( đại chúng ) cầu Thiên Đạo Chân Lí, tánh lí chân truyền; nếu như dẫn nhập bảo nhập người thân gia không thanh bạch, phẩm hạnh không đoan chánh, dẫn vào tả đạo bàng môn, lừa gạt tiền tài của người ta, nguyện chịu Người Trời cùng soi xét thị sát ”, đấy chính là nguyện văn mà Dẫn Bảo Sư đã lập xuống lúc dẫn bảo người cầu đạo mới, cũng có thể nhìn ra được Nhất Quán Đạo là chánh tông chánh phái, tuyệt đối chẳng phải là những tiểu đạo bàng môn.

 

Người mà dẫn tiến người cầu đạo mới thân gia thanh bạch, phẩm hạnh đoan chánh đến cầu đạo thì gọi là “ Dẫn Sư ”, người mà bảo đảm rằng đạo mà mình đã cầu là Thiên Đạo Chân Lí, tánh lí chân truyền thì gọi là “ Bảo Sư ”.

 

Khi độ hoá người cầu đạo mới đến phật đường để cầu đạo, phải cung kính thành tâm quỳ dưới toà sen của Minh Minh Thượng Đế để lập nguyện, và đảm bảo rằng đạo mà người cầu đạo mới cầu là Chân Lí của Ngũ Giáo và là tinh tuỷ cốt lõi của ngàn kinh vạn điển, tuyệt đối chẳng phải là thứ thập ác bát tà, và Dẫn Bảo Sư và Điểm Truyền Sư cũng phải phân chia gánh vác nghiệp lực của người cầu đạo mới.

 

Nếu như đạo mà đã cầu là tả đạo bàng môn, hoặc lừa gạt tiền tài của người ta thì sẽ tình nguyện tiếp nhận sự giáng tội trừng phạt của ông trời, hoặc là chịu sự báo ứng của Ngũ Lôi kích thân, vậy nên nếu như Nhất Quán Đạo chẳng phải là đạo thật, lí thật, thiên mệnh thật, thì Dẫn Bảo Sư làm sao mà dám lập xuống lời thề nguyện trọng đại như thế; từ nguyện văn của Dẫn Bảo Sư thì có thể biết rằng Nhất Quán Đạo là tôn giáo quang minh chính đại.

 

 

5. Người Cầu Đạo Lập Nguyện

 

Tiếp theo sau đó, người cầu đạo quỳ dưới toà sen của Minh Minh Thượng Đế lập xuống 10 điều nguyện lớn mới có thể được chỉ điểm cho con đường sáng tỏ rõ ràng để thành tựu đạo nghiệp.

Nhất Quán Đạo vì để khải phát lương tri lương năng của người cầu đạo mới, chỉ thị rõ phương pháp tu đạo và biểu đạt lòng chí thành và nguyện vọng vĩ đại của người cầu đạo cho nên nhất định trước tiên cần phải quỳ dưới toà sen của Minh Minh Thượng Đế, lập xuống 10 điều nguyện lớn, sau đó mới có thể được Minh Sư chỉ định con đường sáng tỏ rõ ràng khiến cho công quả viên mãn.

 

 

Các đệ tử của Nhất Quán Đạo trước khi cầu đạo nhất định trước hết cần phải thành tâm quỳ dưới toà sen của Minh Minh Thượng Đế, lập xuống 10 điều đại nguyện, ý nghĩa trong đó là biểu bạch với ông trời tâm nguyện thành tâm cung kính tu đạo sau khi đắc đạo, khải phát lương tri của con người, dạy bảo dẫn dắt con người ta tu đạo như thế nào để đạt đến cảnh giới của Thánh Hiền Tiên Phật.

 

Danh mục của 10 điều nguyện lớn này là “ thành tâm bảo thủ ”, “ thật tâm sám hối ”, không có : “ hư tâm giả ý ”, “ thoái rút chẳng tiến ”, “ khi Sư diệt Tổ ”, “ xem thường Tiền Nhân ”, “ chẳng tuân Phật quy ”, “ tiết lộ thiên cơ ”, “ giấu đạo chẳng hiện ”, “ chẳng lượng sức mà làm ”. Lập 10 điều nguyện này là dựa vào sức thề nguyện để trừ bớt những lỗi lầm nghiệp chướng trước kia, giảm nhẹ ma khảo, lại gầy dựng công đức để bù đắp cho những lỗi lầm trước đó.

 

 

Mười điều nguyện lớn là nguyện văn mà các đệ tử Nhất Quán Đạo đã lập xuống vào ngay cái hôm cầu đạo, nhất định cần phải lập nguyện liễu nguyện, hành nguyện mới có thể thành chơn; bất luận là trên mặt nhân đạo hay là trên mặt phật quy lễ tiết cũng đều nên dốc sức phụng hành, làm tất cả những việc đem lại lợi ích cho chúng sanh, nội ngoại song tiến, phước tuệ song tu, như thế mới có thể công đức viên mãn, thành tựu đạo nghiệp.

 

6. “ Truyền Tam Bảo : những lời điểm đạo ”

 

「末後一著昔未言,明人在此訴一番,愚夫識得還鄉道,生來死去見當前,今有欽加頂恩,孫慧明率眾,虔心跪在,明明上帝蓮下」一叩首

“ Mạt hậu nhất trước tích vị ngôn, Minh Nhơn tại thử tố nhất phiên; Ngu Phu thức đắc hoàn hương đạo, sanh lai tử khứ kiến đương tiềnkim hữu khâm gia đính ân, Tôn Huệ Minh suất chúng, kiền tâm quỳ tại, Minh Minh Thượng Đế liên hạ ” -  nhất khấu thủ.

 

 

Càn Đạo

 

大千收束二八年,至今已整二九盤,三六盤式已填起,祇餘蘊子與靈殘。清虛大化開會此年。蒼生白首共沾恩典一切諸神護庇臨壇.

 

“ Đại thiên thu thúc nhị bát niên, chí kim dĩ chỉnh nhị cửu bàn, tam lục bàn thức dĩ điền khởi, chỉ dư Uẩn Tử dự Linh TànThanh hư đại hoá khai hội thử niên. Thương sanh bạch thủ cộng triêm ân điển, nhất thiết Chư Thần hộ tị lâm đàn 

 

此時正在重陽天,大千等俱朝前,各個首得還鄉道,保你無恙萬八年,余今領受恩師命,傳你本來真玄關。

“ Thử thời chánh tại trùng dương thiên, đại thiên vận đẳng câu triều tiền, các cá thủ đắc hoàn hương đạo, bảo nễ vô dạng vạn bát niên, dư kim lãnh thụ ân sư mệnh, truyền nễ bổn lai chân huyền quan. ”

 

你若 愿不能了,難把鄉還,現今災煞,遽遭身邊,

一切兵荒,老幼同沾,反心謗道,詈師罵天,洪誓大愿,永不能完。

 

“ Nễ nhược nguyện bất năng liễu, nan bả hương hoàn; hiện kim tai sát, cự tao thân biên. Nhất thiết binh hoang, lão ấu đồng triêm, phản tâm báng đạo, lị sư mạ thiên, hồng thệ đại nguyện, vĩnh bất năng hoàn. ”

 

當前即是真陽關,真水真火已俱全。余今指你一條路,燈光照耀在眼前,

二目瞳神來發現,洒洒沱沱大路坦,西天雖遠頃刻到,混含長生不老天。

Đương tiền tức thị chân dương quan, chân thuỷ chân hoả dĩ câu toàn. Dư kim chỉ nễ nhất điều lộ, đăng quang chiếu diệu tại nhãn tiền.

 

Nhị mục đồng thần lai phát hiện, sái sái đà đà đại lộ thản;

tây thiên tuy viễn khoảnh khắc đáo, hỗn hàm trường sanh bất lão thiên.

 

今得此一著,跳出苦海淵,飛身來上岸,即得登雲船。一指中央會,萬八得超然。

Kim đắc thử nhất trước, khiêu xuất khổ hải uyên, phi thân lai thượng ngạn, tức đắc đăng vân thuyền. Nhất chỉ trung ương hội, vạn bát đắc siêu nhiên.

 

Khôn Đạo

 

今時已至末劫年,實告一切眾蘊殘,

你若失去了此機會,萬八年載難身翻。

余今領受法敕旨,慈悲傳你真玄關。

 

你若不照愿行,必遭天譴,無有別矚,誠聽點玄。

 

二目要迴光,一點真太陽,眼前觀即是,燈下看輝煌,這是真明路,了劫還故鄉。

今得此一指,飄飄在天堂,無有生和死,終日煉神光,林中受一指,知主保無恙。

 

 

Kim thời dĩ chí mạt kiếp niên, thật cáo nhất thiết chúng uẩn tàn,

nễ nhược thất khứ liễu thử cơ hội, vạn bát niên tải nan thân phiên.

Dư kim lãnh thụ pháp sắc chỉ, từ bi truyền nễ chân huyền quan.

 

Nễ nhược bất chiếu nguyện hành, tất tao thiên khiển, vô hữu biệt chúc, thành thính điểm huyền.

 

Nhị mục yếu hồi quang, nhất điểm chân thái dương, mục tiền quán tức thị, đăng hạ khán huy hoàng, giá thị chân minh lộ, liễu kiếp hoàn cố hương.

 

Kim đắc thử nhất chỉ, phiêu phiêu tại thiên đường, vô hữu sanh hoà tử, chung nhật luyện thần quang, lâm trung thụ nhất chỉ, tri chủ bảo vô dạng.

 

Số lượt xem : 1235