BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tràng hạt niệm Phật 108

Tác giả liangfulai on 2022-06-25 21:08:49
/Tràng hạt niệm Phật 108

Tay lần tràng hạt, tâm niệm Phật,

Niệm niệm chẳng rời “ Ma Ni ” châu,

Một sợi chỉ xâu muôn hạt lại,

Tay lần tràng, ai ngộ nghĩa sâu ?

 


Một sợi kim tuyến Minh Sư xâu,

Từng hạt từng hạt Ma Ni Châu,

Gom về một mối tròn vô cực,

Vạn thù quy nhất bổn cội đầu.

 

Tràng hạt “một lẻ tám” hạt châu

“Thập ác bát tà” chuyển hóa mau

Tây Phương “mười vạn tám ngàn” dặm

Tuy xa mà gần ngay tâm đầu.

 

Ba hạt giữa một lẻ tám hạt châu

Ai người tỏ ngộ ẩn ý sau ?

Tam kì phổ độ Thanh, Hồng, Bạch

Đều nương kim tuyến truyền Đạo mầu.

 

Từng hạt từng niệm chớ rời xâu,

Rời xâu tai kiếp sẽ đến mau,

Sợi đứt, hạt lìa, tứ tung lạc,

Nào dễ tìm, dễ xâu lại đâu !

 

Tay “lần tràng hạt”, tâm niệm Phật,

Niệm niệm chẳng rời “ Ma Ni ” châu,

Chẳng tách chẳng rời dây kim tuyến

Mới khả về Vô Cực cội đầu.

Số lượt xem : 733