BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Ba nghìn công tám trăm quả

Tác giả liangfulai on 2022-07-11 22:12:20
/Ba nghìn công tám trăm quả

Có người nói rằng “đời người tại thế chẳng qua thời gian trăm tuổi, cho dù thời thời khắc khắc đều đang hành công lập đức, những công đức đã tích lũy được cũng chẳng biết số của nó bao nhiêu, vậy thì người tu đạo hiện nay càng đợi đến ngày nào mới đạt đến 3000 công mãn, 800 quả viên?”.


Công đức vô lượng, vô lượng công đức” là bảo với chúng ta rằng công đức chẳng thể dựa vào con số mà đong đo tính toán. Quan trọng là ở chỗ khôi phục của lương tâm, sự hiển lộ của lương tri, lương năng.

Ba nghìn công tám trăm quả chẳng phải là chỉ con số mà nói. Người tu đạo hiện nay thường chướng nơi văn tự, chỉ xoay quanh ở 3000 công 800 quả, đấy là chấp trước văn tự tướng, chẳng hiểu được thật tướng nội hàm của nó.

Ba nghìntam thiên đại thiên thế giới, là tam giới, tam tào. Cái gọi là đức phối thiên hạ, đạo quán cổ kim tức là chỉ 3000 công này, ý nghĩa của nó là chỉ vô trụ tướng bố thí hành vô lượng công đức, rộng thí ân huệ cho chúng sanh, công đức ấy tràn đầy tam thiên đại thiên thế giới, chẳng nơi nào không đến được, chẳng chỗ nhỏ nào không vào được.

 

Tám trăm cũng chẳng phải là chỉ con số mà nói, là mượn ý mà nói, thật ra chỉ nội quả đạt đến chỗ cảnh giới viên mãn, cũng tức là càn khôn định vị, bát quái quy chính. Tâm của người tu đạo chẳng thể niệm niệm hợp với đạo, tự nhiên quái hào điên đảo, ngược lại tất kết cái quả của bát quái. 

Lại nữa bát quái nếu muốn quy chính, tất cần phải đạt đến chỗ tâm cảnh của Thần thương yêu người đời vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Nếu không, có một chút chấp công chấp đức thì tự nhiên chánh quả khó kết. Do vậy người có thể tu đến 800 quả đều là những người có lập nguyện lớn, vô tướng bố thí. Nhưng nội quả chẳng rời ngoại công, tương bổ tương thành, nội ngoại như một mới có thể thật sự đạt đến cảnh giới chí thiện. Cổ Phật rằng: “giác hạnh viên mãn”, “tức tâm thị phật” (tâm tức là Phật).

Hành theo cái lí đã nói ở trên, tháng ngày lâu dần công phu thâm hậu, 3000 công mãn, 800 quả viên, tức thoát ra sự trói buộc của tam giới, ra vào tam giới mà tiêu diêu tự tại.

Hằng Nga Tiên Tử nơi Quảng Hàn Cung từ bi nói rằng: “ba ngàn công tám trăm quả là công đức quang minh vô lượng của tự tánh đầy khắp hư không, siêu vượt ra ngoài tam giới, công đức thanh tịnh chẳng thối chuyển. Công đức phải hướng về nơi tự tánh mà cầu. Tất cả mọi công đức đều có đầy đủ bên trong tự tánh. Người chân tu thì chẳng chấp vào công đức, chẳng chấp vào nơi quả vị, duy chỉ tận tâm tận sức mà tu bàn. Ơn trên dựa vào sự tu hành, công đức, nguyện lực … của lũy kiếp để tạm thời phong tước. Công đức này đối với người tu mà nói lẽ ra là chẳng thích lấy, chẳng ỷ cậy, chẳng chấp trước nơi Thánh Phàm, vô ngại đối với sanh tử, hành vô vi thì hết thảy đều thành tựu diệu trang nghiêm vô lượng, đó mới là công đức vô biên lượng hằng hà sa số."

Số lượt xem : 1068