BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tứ Thiền Bát Định

Tác giả liangfulai on 2022-07-01 10:06:40
/Tứ Thiền Bát Định

Đấy là quá khứ trước kia sau khi đức Phật nhập niết bàn, sau khi trải qua một ngàn năm, những người tu đạo của thời ấy dùng thiền tọa trầm tư mặc tưởng để tìm kiếm đại đạo, ngồi đến trong tâm không tịch, sau khi chết có thiên phước và công đức, thăng đến cõi trời tứ thiền của sắc giới, tiếp tục tọa thiền tu hành tìm kiếm đại đạo.


Cõi trời sắc giới tổng cộng có 18 tầng trời, lại thăng đến cõi trời vô sắc giới, ở nơi trời tứ không này lại dụng công tu hành. Thiên nhân của trời tứ không này dùng trí tuệ và định lực, dựa vào vô dục và sắc tướng, công hạnh để đạt tam quả, vẫn chưa chứng lậu tận, có đủ ngũ thần thông, tu đến quả thứ tư thì chứng A La Hán.

Còn sắc giới tứ thiền định và tứ không thiên thiền định, còn gọi là tứ thiền bát định. Xứ không vô biên định, Xứ thức vô biên định, Xứ vô sở hữu định, Xứ phi tưởng phi phi tưởng định.

Vậy nên đạo trường từ xưa có độ Đại Tiên cầu đạo, như Hoàng Đại Tiên, Khuất Nguyên Đại Tiên … họ chính là ở cõi trời tứ thiền, hoặc tứ không thiên của vô sắc giới mà tu hành, sau đó trợ đạo mà công đức đủ, được Ơn trên ân chuẩn đại tiên có thể cầu đạo, thông qua một chỉ điểm của Minh Sư, ngay lúc ấy hồi quang, đốn ngộ bổn tánh mà siêu khí trở về Lí Thiên.

Những người hữu duyên cầu đạo thời nay, chỉ do bởi chúng sinh vẫn còn tồn nghiệp chướng chưa tiêu, tuy rằng được Minh Sư chỉ điểm, cũng chưa có thể triệt ngộ bổn tánh; sau khi cầu đạo vẫn phải thật tâm tu hành, đi học, đi hành, đi ngộ, bồi công lập đức đến túc nghiệp tiêu trừ, khi linh quang thanh tịnh quang minh mà ngộ nhập bổn tánh thanh tịnh vậy !

Số lượt xem : 1139