BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Thắp Sáng Tâm Đăng ( Văn Phát Nguyện )

Tác giả liangfulai on 2022-08-17 13:51:42
/Thắp Sáng Tâm Đăng ( Văn Phát Nguyện )

Lòng thành cung kính con quỳ lạy,

Trước Lão Mẫu Chư Phật Thế Tôn,

Từ nay bồ đề tâm con phát,

Nguyện Lão Mẫu, Thế Tôn soi đường.


Nay con nguyện tâm đăng tỏa sáng,

Ánh từ quang soi khắp thế gian,

Ánh sáng bi tâm vô cùng tận,

Noi hạnh Bồ Tát cứu khổ nạn.

 

Nay con nguyện trọng thánh khinh phàm,

Tinh tấn trợ đạo, học tu bàn,

Nguyện gánh vác Như Lai gia nghiệp,

Biển khổ cứu nạn lái Từ Hàng.

 

Con sám hối nghiệp tội xưa tạo,

Nguyện tu về Tự Tánh quang minh, 

Quay tìm về bồn lai diện mục,

Tự phật tự độ, độ chúng sinh.

 

Ngọn tâm đăng vô hình con thắp,

Nguyện truyền thừa rộng khắp chúng sinh,

Phá vô minh chiếu vô cùng tận,

Vô lượng thọ, vô lượng quang minh.

 

Ngọn tâm đăng vô hình con thắp,

Nguyện truyền thừa rộng khắp chúng sinh,

Đời đời tương truyền đăng vô tận,

Đời đời truyền đăng tâm ấn tâm.

 

Con nguyện tâm đăng con bất diệt,

Chẳng bị dập tắt bởi gió nghiệp,

Như như bất động, luôn ngời sáng,

Như núi Tu Di, vầng nhật nguyệt.

 

Lòng thành cung kính con quỳ lạy,

Trước Lão Mẫu Chư Phật Thế Tôn,

Nguyện Lão Mẫu Thế Tôn soi giám,

Phù hộ độ con được  như nguyện.

Số lượt xem : 481