BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Pháp Môn Bình Đẳng

Tác giả liangfulai on 2022-07-08 15:12:22
/Pháp Môn Bình Đẳng

Trì tâm như đại địa

Lại như nước lửa gió

Không hai, không phân biệt

Cứu cánh như hư không.


Chúng sinh tuy rằng biết

Tâm bình đẳng phải tu

Theo Phật không đối đãi

Nhưng tự khó hàng phục.

 

Tùy cảnh khởi phân biệt

Mãi chấp tướng đối lập

Yêu ghét liền sinh khởi

Tạo tội lỗi muôn vàn.

 

Chấp tướng nên mù trí

Có mắt cũng như không

Nhân, ngã, chúng sinh, Phật

Khác do mê, ngộ tâm.

 

Nếu dùng tâm chấp trước

Bố thí đối chúng sinh

Gieo phước còn gieo tội

Đức tuệ chẳng viên thành.

 

Chân thân Phật Bồ Tát

Mắt thường chẳng thể phân

Duy tâm tịnh, bình đẳng

Vô trụ tướng rõ hình.

 

Tu pháp môn bình đẳng

Chớ chấp tướng sinh tâm

Đối đãi không phân biệt

Chánh đẳng chánh giác thành.

 

Tâm bình đẳng đối đãi

Mới hợp đạo trung dung

Bao dung chẳng thiên lệch

Khế hợp đại đạo thành.

 

Chúng sinh học bình đẳng

Tâm tùy muôn cảnh xoay

Trăm xương đều xả bỏ

Còn yêu ghét được chăng ?

 

Số lượt xem : 719