BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Văn Khẩn Thỉnh Chư Vị Thần Tiên Cõi Khí Thiên cùng hương linh của các vị Anh Hùng Liệt Sĩ và du linh khắp mọi miền cùng nhau giúp đỡ trợ đạo.

Tác giả liangfulai on 2022-03-16 11:50:18
/Văn Khẩn Thỉnh Chư Vị Thần Tiên Cõi Khí Thiên  cùng hương linh của các vị Anh Hùng Liệt Sĩ và du linh khắp mọi miền cùng nhau giúp đỡ trợ đạo.

Lòng thành nhất tâm con kính thỉnh
Chư Vị Thần Tiên cõi khí thiên
Anh hùng liệt sĩ linh mọi miền
Cùng tề tựu lắng nghe thấu tỏ.


Bắt đầu từ một chín hai chín
Thời đã chuyển đến kì Bạch Dương
Tiếp về sau một vạn tám trăm
Là những năm đại khai phổ độ.

 

Nay lòng người hoại đến cực điểm
Nên nỗi địa cầu cũng hoại theo
Tám tám mốt kiếp nạn dồn dập
Gấp rất nhiều thời Thanh, Hồng Dương.

 

Thanh Dương, thời Nhiên Đăng Cổ Phật
“Long Hán thuỷ kiếp” thảy chín nạn
Hồng Dương kì, thời Thích-Ca Phật
Thập bát hoả kiếp, gọi “Xích Minh”.

 

Năm bốn mùa : xuân hạ thu đông ”
Địa cầu cũng “ thành trụ hoại không ”
Đương thời đang tiến vào thu hoại
Lá rụng về cội, hữu về không.

 

Phàm có tướng đều là hư vọng
Duyên sanh duyên diệt, thảy đều mộng
Tam giới như nhà lửa đang cháy
Chẳng tìm được lối, khó thoát thân.

 

Ngọ Mùi giao thời, kì Bạch Dương
Kiếp nạn giáng thế chẳng tầm thường
Chẳng nỡ để ngọc đá cùng huỷ
Đại khai phổ độ Mẫu mở đường.

 

Vô Sanh Lão Mẫu giáng kim tuyến
Đại Đạo giải thoát Minh Sư truyền
Một chỉ siêu sanh về cội Đạo
Theo đường kim tuyến thẳng cố hương.

 

Di Lặc Tổ Sư thiên bàn chưởng
Sư Tôn Sư Mẫu chưởng Đạo Bàn
Ứng thân hạ phàm từ Tế Phật
Nguyệt Tuệ Bồ Tát cứu thế gian.

 

Nguyên Linh của Lão Mẫu Tiên Thiên
Tổng cộng chín sáu ức nơi nguồn
Giáng thế trị phàm quên nguồn cội
Mê lầm cảnh giả tại Hậu Thiên.

 

Hai kì Thanh Dương và Hồng Dương
Mỗi kì độ hai ức về nguồn
Chín hai ức Nguyên Nhơn còn lại
Kì ba cứu hết về Lí Thiên.

 

Phổ độ Tam Tào Đại Thâu Viên
Bốn ức Tiên Phật đều hạ phàm
Những vị thành đạo hai kì trước
Đảo trang giáng trần trợ thâu viên.

 

Tam Tào phổ độ kì Bạch Dương
Hà Hán Tinh Tú, Thần Khí Thiên
Cũng đều có cơ hội đắc đạo
Từ Khí trực siêu nhập Lí Thiên.

 

Hai kì trước chẳng đủ nhân duyên
Thời kì đó đạo chưa phổ truyền
Thanh, Hồng-Dương duy Nhân Tào độ
Đâu như Bạch-Dương, Tam Tào truyền.

 

Thế nên công đức dẫu lớn bao
Siêu sanh liễu tử, chẳng cách nào !
Bởi vì chưa được Phật thọ ký
Khi phước hết, luân hồi lao đao !

 

Tất cả Thần Tiên cõi khí thiên
Đều chịu chưởng quản bởi Diêm Vương
Trong sổ sinh tử, tên còn đó
Thì luân hồi vẫn cứ như thường !

 

Phước báo chẳng thể liễu tử sanh
Muốn siêu sanh vượt thoát sáu đường
Bái Thiên Mệnh Minh Sư cầu đạo
Tế Phật chỉ điểm về Lí Thiên.

 

Thường có Thần Tiên cõi Khí Thiên
Hiển hoá trợ đạo nơi Phật Đàn
Hoặc đến Nam Bình Sơn quỳ khấu
Cầu Thầy Tế Công nhiều ngày liền.

 

Ân Sư cảm động đành ân chuẩn
Lại tìm người tiền kiếp hữu duyên
Đảm nhiệm Dẫn Bảo Sư, đóng thế
Công đức phí trên năm nghìn đài.

Ngoài ra lại còn phải chỉ định
Điểm Truyền Sư có đại đức, duyên
Với mình trong muôn vàn luỹ kiếp
Cần đủ thứ điều kiện, cơ duyên !

 

Nếu chẳng đủ điều kiện, cơ duyên
Khi khí số tận, chuyển kiếp liền
Thế nhưng như thế quá mạo hiểm
Chuyển kiếp trở nên hồ đồ liền.

 

Nếu đầu thai đến nhà giàu có
Người giàu dễ tạo tội liên miên
Mê mất bổn tánh, khó tu đạo
Đủ thứ nhân duyên Đạo chẳng cầu !

 

Thiên thời khẩn cấp, đại kiếp mau
Quá đỗi dồn dập, quá thương đau
Thiên tàn địa lão, hoại sắp diệt
Mấy ai nguyện đầu thai lại nào ?

 

Thế nên Chư Thần Tiên Khí Thiên
Muốn cầu Đạo, việc tối ưu tiên
Cầu Lão Mẫu, Ân Sư ân chuẩn
Trợ đạo rồi xoay chuyển nhân duyên.

 

Lại còn Địa Tào cõi U Minh
Nay thời có cơ hội trở mình
Đại khai phổ độ Mẫu ân xá
Âm dương tề độ đắc siêu sinh.

 

Lúc bắt đầu đại khai phổ độ
Ơn trên Lão Mẫu đã quy định
Chỉ được độ Sống, không độ Chết
May sau Tiên Phật khẩn cầu giùm.

 

Tam Quan Đại Đế từ bi khẩn
Địa Tạng Cổ Phật từ bi cầu
Mẫu mới chuẩn âm dương cùng độ
Lí Thiên mới lập Thiên Phật Viện.

 

Người tu bàn đạo tại nhân gian
Khả siêu bạt Huyền Tổ suối vàng
Nếu như công đức tích luỹ đủ
Cửu huyền thất tổ đồng triêm quang.

 

Phụ Mẫu Tổ Tiên được siêu bạt
Về Thiên Phật Viện “ Tự Tu Đường ”
Lại trải qua trăm ngày tu luyện
Khôi phục lại bổn thể thuần dương.

 

Sau lại định quả vị Tiên Thiên
Dựa theo tu dưỡng lúc sinh tiền
Và công đức con cháu làm chuẩn
Tương quan mật thiết đôi bên luôn.

 

Vong linh sau trăm ngày tu luyện
Khả theo Tiên Phật đến kết duyên
Phê huấn văn, sự tình nói rõ
Nỗi khổ nơi địa phủ trăm đường.

 

Lại kể trải nghiệm được siêu thoát
Phi thăng về Cực Lạc Lí Thiên
Và những lời lâm chung chưa dặn
Việc sinh tiền chưa xong rõ ràng.

 

Trên bạt Tổ Tiên, gọi Siêu Bạt
Dưới bạt con cháu, gọi Ân Bạt
Duy con cháu, phụ mẫu cầu đạo
Tu bàn công đức lớn khả làm.

 

Với người công đức còn chưa đủ
Thì chưa thể siêu bạt Tổ Tiên
Thế nhưng bình thường tu bàn đạo
Công đức Cửu Huyền khả triêm quang.

 

Trợ đạo, Huyền Tổ đợi nhân duyên
Đợi con cháu trở về Lí Thiên
Thành đạo chứng quả nơi Vô Cực
Huyền Tổ khả cùng về Lí Thiên.

 

Nhất Tử đắc đạo vui Huyền Tổ
Cửu Huyền Thất Tổ đồng triêm quang
Nhất Tử thành đạo nơi Vô Cực
Cửu Huyền Thất Tổ thảy siêu sinh.

 

Nay thời Mẫu Phật đại khai ân
Xá tội Tam Tào, Đạo phổ truyền
Vong linh địa ngục có ngày thoát
Nương nhờ con cháu khả trực siêu.

 

Anh Hùng Liệt Sĩ, muôn Tổ Tiên
Cùng chúng du linh khắp mọi miền
Hữu duyên hôm nay cùng tề tựu
Hiểu rồi sớm trợ đạo dẫn duyên.

 

Độ người, trợ đạo công đức lớn
Tích công đức khả tiêu tội chướng
Nhân duyên đủ khả xoay vận mệnh
Chẳng còn sanh tử, không não phiền.

 

Nguyện cầu Chư Thần Tiên khí thiên
Anh hùng liệt sĩ, linh mọi miền
Đồng tâm đồng đức chung trợ Đạo
Giúp nhau ta cùng về Lí Thiên.

Số lượt xem : 749