BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Lời Quỳ Đọc Thân Thỉnh, Phó Chúc,Điểm Đạo ( âm hán việt ) ·

Tác giả liangfulai on 2023-02-17 23:02:33
/Lời Quỳ Đọc Thân Thỉnh, Phó Chúc,Điểm Đạo ( âm hán việt ) ·

A. Quỳ đọc Thân Thỉnh

 

  • 末後一著昔未言,明人在此訴一番;愚夫識得還鄉道,生來死去見當前。

      Mạt hậu nhất trước tích vị ngôn, minh nhân tại thử tố nhất phiên

      Ngu phu thức đắc hoàn hương đạo, sanh lai tử khứ kiến đương tiền.      


         今有欽加頂恩 ⊙⊙⊙ 率眾等,虔心跪在,明明上帝蓮下,

         Kim hữu khâm gia đỉnh ân … suất chúng đẳng, kiền tâm quỳ tại, Minh Minh Thượng Đế liên hạ      ( nhất khấu thủ )

          又申請三期應運 彌勒古佛

         Hựu thân thỉnh tam kì ứng vận Di Lặc Cổ Phật         ( nhất khấu thủ )

              三千弟子,諸般星宿,到此運際,同助三佛,普收蘊數,末後大事明白,通報母情。

        Tam thiên đệ tử, chư ban tinh tú, đáo thử vận tế, đồng trợ Tam Phật, phổ thâu uẩn số, mạt hậu đại sự minh bạch, thông báo Mẫu tình.    ( tam khấu thủ )

                                                                                                                                                                                   

B. Lễ Truyền Tam Bảo Tâm Pháp

 

1.Truyền hợp đồng

 

先傳你古合同抱在當胸,時時都相親,莫要漏縫,

子亥相掐懷中抱, 能脫九九大劫.

 

Tiên truyền nễ cổ hợp đồng bão tại đương hung, thời thời đô tương thân, mạc yếu lậu phùng,

tí hợi tương kháp hoài trung bão, năng thoát cửu cửu đại kiếp quan.

 

Lễ Chúc :

 

Lời dặn dò dành cho càn đạo

 

Lần thứ 1 :


大千收束二八年,

至今已整二九盤,

三六盤式已填起,

祇剩蘊子和靈殘。

 

清虛大化,開會此年,

蒼生白首,共沾恩典,

一切諸神,護庇臨壇

 

Đại thiên thâu thúc nhị bát niên,

chí kim dĩ chỉnh nhị cửu bàn,

tam lục bàn thức dĩ điền khởi,  

kì thặng uẩn tử hòa linh tàn.

 

Thanh hư đại hóa, khai hội thử niên,

thương sinh bạch thủ, cộng triêm ân điển,

nhất thiết chư thần, hộ tí lâm đàn.

 

Lần thứ 2 :


此時正在重陽天,

大千等俱朝前,

各個得還鄉道,

保你無恙萬八年,

 

余今領受恩師命,

傳你本來真玄關 (玄妙關)

 

Thử thời chính tại trùng dương thiên,

đại thiên uẩn đẳng câu triều tiền,

các cá giai đắc hoàn hương đạo,

bảo nễ vô dạng vạn bát niên,

 

dư kim lãnh thụ ân sư mệnh,

truyền nễ bổn lai chân huyền quan ( huyền diệu quan ).

 

Lời Dặn dò sau khi người cầu đạo ( Càn ) lập Mười Điều Đại Nguyện


你若愿不能了,難把鄉還,

現今災煞,遽遭身邊,

一切兵荒,老幼同沾,

反心謗道,詈師罵天,

洪誓大愿,永不能完。

 

Nễ nhược nguyện bất năng liễu, nan bả hương hoàn,

hiện kim tai sát, cự tao thân biên,

nhất thiết binh hoang, lão ấu đồng triêm,

phản tâm báng đạo, lị sư mạ thiên,

hồng thệ đại nguyện, vĩnh bất năng hoàn.

 

Bình tâm tịnh khí, mắt nhìn ngọn đèn Phật, kính đợi điểm huyền :

 ( Mồi lửa đèn Vô Cực, chỉ dẫn một con đường )當前即是真陽關,

真水真火已俱全。

余今指你一條路,

燈光照耀在眼前,

二目瞳神來發現,

洒洒沱沱大路坦,

西天雖遠頃刻到,

混含長生不老天。


今得此一著,

跳出苦海淵,

飛身來上岸,

即得登雲船。

 

Đương tiền tức thị chân dương quan,

chân thủy chân hỏa dĩ câu toàn.

dư kim chỉ nễ nhất điều lộ,

đăng quang chiếu diệu tại nhãn tiền,

Nhị mục đồng thần lai phát hiện,

sái sái đà đà đại lộ thản,

tây thiên tuy viễn khoảnh khắc đáo,

hỗn hàm trường sanh bất lão thiên.

 

Kim đắc thử nhất trước,

khiêu xuất khổ hải uyên,

phi thân lai thượng ngạn,

tức đắc đăng vân thuyền.

 

Điểm Đạo


一指中央會,萬八得超然。

Nhất chỉ trung ương hội, vạn bát đắc siêu nhiên.

 

Lời dặn dò dành cho Khôn Đạo


今時已至末劫年,

實告一切眾蘊殘,

你若失去了此機會,

萬八年載難身翻。

 

余今領受法敕旨,

慈悲傳你真玄關。

 

Kim thời dĩ chí mạt kiếp niên,

thực cáo nhất thiết chúng uẩn tàn,

nễ nhược thất khứ liễu thử cơ hội,

vạn bát niên tải nan thân phiên.


Dư kim lãnh thụ pháp sắc chỉ,

từ bi truyền nễ chân huyền quan.

 

Lời Dặn dò sau khi người cầu đạo ( Khôn )  lập Mười Điều Đại Nguyện你若不照愿行,必遭天譴,無有別矚,誠聽點玄。

Nễ nhược bất chiếu nguyện hành, tất tao Thiên khiển,

vô hữu biệt chúc, thành thính điểm huyền.

 

Bình tâm tịnh khí, mắt nhìn ngọn đèn Phật, kính đợi điểm huyền :

( Mồi lửa đèn Vô Cực, chỉ dẫn một con đường )二目要迴光,

一點真太陽,

眼前觀即是,

燈下看輝煌,

這是真明路,

了劫還故鄉。

今得此一指,

飄飄在天堂,

無有生和死,

終日煉神光,

 

Nhị mục yếu hồi quang,

nhất điểm chân thái dương,

nhãn tiền quán tức thị,

đăng hạ khán huy hoàng,

giá thị chân minh lộ,

liễu kiếp hoàn cố hương.


Kim đắc thử nhất chỉ,

phiêu phiêu tại thiên đường,

vô hữu sanh hòa tử,

chung nhật luyện thần quang.

 

Điểm Đạo

 

林中受一指,知主保無恙

Lâm trung thụ nhất chỉ, tri chủ bảo vô dạng.

Số lượt xem : 806