BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Sự Thù Thắng Của Tâm Cảm Ân

Tác giả liangfulai on 2022-05-23 09:44:39
/Sự Thù Thắng Của Tâm Cảm Ân

Vì cảm ân nên tâm không oán hận


Vì cảm ân nên có thể chuyển phiền não thành bồ đề


Vì cảm ân nên có thể chuyển hóa thế giới phiền não ô trược thành thế giới cực lạc thanh tịnh.Vì cảm ân nên luôn nhận được sự trợ giúp của trời đất, quỷ thần và Chư Phật Bồ Tát, Thiên nhân hộ pháp và rất nhiều quý nhân.


Vì cảm ân nên càng có thể hành thâm bát nhã ba la mật, thực hành sâu hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, nâng cao trí tuệ tâm cảnh.


Vì cảm ân nên có thể phát nguyện hạnh rộng sâu để “ thượng báo tứ chủng ân, hạ tế tam đồ khổ ”, luôn tinh tấn tu hành làm mọi công đức để hồi hướng cứu độ khắp chúng sinh pháp giới.


Vì cảm ân nên có thể làm viên mãn tất cả các mối nhân duyên, viên mãn mọi đức hạnh, tu tốt bát đức Hiếu, Đễ, Lễ, Nghĩa,Trung, Tín, Liêm, Sỉ và luôn biết khiêm tốn.


Vì cảm ân nên phước đức, công đức, trí tuệ ngày càng rộng lớn, tâm cảnh ngày càng nâng cao.
Vấn đề là : thời thời khắc khắc đều luôn tồn tâm cảm ân, cho dẫu là thuận cảnh hay là nghịch cảnh.


“Cảm ân” tuy chỉ là hai từ rất đơn giản, thế nhưng năng lượng tích cực tỏa ra từ hai từ ấy lại lớn vô cùng, đặc biệt là khi phát ra từ chân tâm chí thành thời thời khắc khắc, có thể xoay chuyển vận mệnh cá nhân nói riêng, tất cả chúng sinh trong tam giới nói chung, khiến cho sinh mệnh ngày càng trở nên tươi sáng tốt đẹp hơn.


Cảm ân là hai từ đẹp nhất trên thế gian, cũng là pháp môn tu hành thù thắng vi diệu nhất trong tất cả các pháp.

 

Số lượt xem : 893