BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Nắm Bắt Sinh Mệnh Hữu Hạn, Khai Sáng Tuệ Mệnh Vô Hạn ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

Tác giả liangfulai on 2022-03-19 08:39:31
/Nắm Bắt Sinh Mệnh Hữu Hạn, Khai Sáng Tuệ Mệnh Vô Hạn ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

Hãy nắm bắt sinh mệnh hữu hạn

Để khai sáng tuệ mệnh vô hạn

Đạo phải tu mới khả thành đạo

Đạo phải hành mới hiển đức hạnh.


 

 

 

Thời vận đã đến kì mạt hậu

Cộng nghiệp chín muồi, kiếp gom thâu

Thu về muôn lá vàng úa rụng

Vô thường nhanh chóng phải tu mau.

 

Mỗi ngày tu được mỗi ngày công

Mỗi ngày hành được hiển đức hạnh

Một ngày chẳng tu cũng chẳng hành

Thì phí trôi một ngày sinh mệnh.

 

Chẳng phải sợ tu đạo muộn màng

Duy chỉ sợ đoản thọ ngắn mạng

Sinh mệnh có bao để lãng phí ?

Sắc thân còn dùng được bao lần ?

 

Đời vô thường, sinh mệnh mong manh

Nào ai chủ đạo được vô thường

Ai nắm bắt được tự sinh mệnh ?

Sao phải đợi già mới tu hành ?

 

Nếu đã biết thế gian mọi thứ

Đối vô thường chẳng thể tự chủ

Đồ nhi còn gì nhìn chẳng thấu ?

Còn gì tham luyến mãi truy cầu ?

 

Còn gì mãi chẳng thể buông xuống ?

Còn gì mãi chấp trước vấn vương ?

Sao không dùng sinh mệnh hữu hạn

Nắm bắt, chủ đạo tạo hằng thường ?

 

Bạch Dương Kì Ơn trên khai xá

Khả chủ đạo “ thăng ” “giáng ” tánh linh

Khả nắm bắt tự tâm tu đạo

Khả chủ đạo tự thân hành công.

 

Nắm bắt cơ duyên gặp đại đạo

Để tham dự Tam Tào phổ độ

Hành công liễu nguyện công đức lập

Một kiếp này tu đạo chứng thành.

 

Nắm bắt phước báo của kiếp này

Tiêu trừ lũy kiếp nghiệp dày sâu

Tư lương công đức Tây Phương lập

Viên mãn phước tuệ về Trời Tây.

 

Tam thí, tài pháp và vô úy

Vô vi tâm hành trì mỗi ngày

Khai hoang xiển đạo thường tài trợ

Khéo dụng phước lượng sức hành ngay.

 

Nắm bắt trí tuệ của kiếp này

Nhảy thoát luân hồi bấy lâu nay

Nắm bắt ưu thế mình sở hữu

Khả triệt để cải vận sau này.

 

Nắm bắt trân trọng mỗi giây phút

Khéo dụng “ nhục thân còn ” phút giây

Chân thật tu bàn khiến linh tánh

Viên mãn quang minh về cội Tây.

 

Duy thật làm có chơn công đức

Mới khả khiến linh tánh “ nhẹ ” “ thanh ”

Siêu thoát ngoài ngũ hành tam giới

Về cội Vô Cực ngay kiếp này.

 

Đồ nhi nếu muốn được như vậy

Ngay tại nhân gian phải hành ngay

Tu tâm tánh chí viên dung mãn

Quang minh ngời sáng từng phút giây.

 

Lúc bình thường mọi lời nói phải

Thuần chánh tốt đẹp chẳng nhiễm ô

Có tính khải phát, tính xây dựng

Tích cực, thay Trời đạo rộng tuyên.

 

Lúc bình thường thân hành động phải

Hợp đạo đức tam cang ngũ thường

Hành vi đoan chánh có đức hạnh

Khả cảm người, lan tỏa yêu thương.

 

Hãy nắm bắt sinh mệnh hữu hạn

Để khai sáng tuệ mệnh vĩnh hằng

Dụng phước báo hữu hạn ngắn tạm

Dựng lập công đức mãi trường tồn.

 

濟公活佛慈訓
掌握有限生命 開創無限慧命
 
 
道不修不成『修道』一定要『修』『才能成道』尤其在末後的時期,徒兒要加緊腳步來修,更要懂得把握有『色身』的時候,趕快來修,不怕修道晚,只怕壽數短,徒兒一日有修、一日有做,就一日有德、一日有功、若是一日不修、一日不做,就蹉跎了一日的時間與一日的生命。
徒兒你們有多少的生命可以蹉跎,知道自己的生命有多長嗎,知道自己這個『色身』還能使用多久嗎,或許明天你這個色身就不能再使用了,人生就是這般的無常,生命就是這般的脆弱,徒兒能掌握得住自己的生命嗎,無常什麼時候要來『你可以主導嗎』。
想想看,若是你連自己的生命都無法掌握住,請問你的人生當中還能掌握住什麼,既然你們都知道這世間所有的一切,連自己都無法掌握得住,那徒兒還在追求什麼,還看不破什麼,還放不下什麼,還執著些什麼,何不利用有限的生命、有限的時間去掌握自己可以掌握住的事,什麼是你們可以掌握住的。
在白陽期因為有上天『天命的開赦』在今世可以掌握自己的『靈性』是要升還是要墜,可以掌握住自己的『心』來修,可以掌握住自己的『身』來行功,三施並進,可以掌握住自己『逢遇大道』的『機緣』來參與三曹普度,可以掌握住自己參辦三曹普度的『慧命』來行功了愿、建立功德。
可以掌握住自己今世的『福報』來了消今世、累世所造下的因果業力『建立回天的功德』可以掌握住你們今世的『智慧』『來跳脫永無止盡的六道輪迴』徒兒今時若是能夠掌握住自己所遇到、所擁有的這些優勢,就可以真正徹底改變自己的命運,改變自己的命格。
如此是不是比你們去追求『虛無縹緲』到頭來卻還是空的事物,還要來得有價値、有意義呢,所以徒兒要珍惜自己每一分、每一秒的生命『善用自己尚有這個肉身的時候』趕快實修、實做,徒兒有實修,可以使你們的『靈性』達到光明圓滿,徒兒有實做『才有實質的功德 可以回天』如此才能讓你們的『靈性』達到『輕』『清』的狀態,而後才能超脫三界五行之外『讓靈性回歸到 不生不滅的 無極理天』。
然而,要讓自己的『靈性』超出三界五行之外、回歸到真正不生不滅的無極理天『你們在人間就必須 把功德建立圓滿』把自己的心性修至圓滿、圓融、光明的程度,在平常的時候,你們的『心性』就要是光明圓滿的,在平常的時候,你們所說的言語就要是純正的、是無污染的、是有啓發性的、是有建設性的,在平常的時候,你們的『身』所行出來的就要是合乎道德倫理、三綱五常,行為要有德性,要給他人溫暖、給他人希望。

Số lượt xem : 713