BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tâm Bệnh

Tác giả liangfulai on 2022-03-17 20:19:20
/Tâm Bệnh

Tâm bệnh lũy kiếp đến nay chính là gốc rễ của tất cả các loại "bệnh nghiệp", chính là cái gọi là " cảnh tuỳ tâm ứng hiện ".

Vậy nên để điều trị tất cả các bệnh nghiệp, phải trị từ tận gốc rễ chính là " tâm bệnh ".


 

 

 

 

“ Tâm ” Bệnh !

 

Thế gian người đời mắc bệnh thân

Sẽ tìm bác sĩ chữa thân mình

Duy “ tâm ” bệnh thờ ơ sao lãng

Đâu màng chữa trị, bởi vô hình !

 

Sự thật phũ phàng mấy ai nhận ?

Tâm mình bệnh rồi nên “ chúng sinh ”

Vốn dĩ thanh tịnh, không phiền não

Bổn lai diện mục Chơn Phật mình !

 

“ Rượu ” vào người “ say ”, gà hóa cuốc

Gã say nào tự nghĩ mình say

Đảo điên vọng tưởng cho là thật

Nhạo cười người tỉnh : “ kẻ mê say ” !

 

Thế gian muôn vàn chủng loại bệnh

Đều từ “ tâm ” khởi, mấy ai hay ?

Tâm là gốc, là “ nhân ” nên “ quả ”

Luân hồi lũy kiếp do “ tâm ” này !

 

Tâm khởi tham dục, khẩu theo dục

Thân hành theo dục, tội họa gây

Ngược đại tự nhiên, hành trái đạo

Nên thân bệnh khởi theo “ tâm ” này !

 

Oan nghiệt triền thân, quả theo nhân

Bởi gieo oan trái nghiệp sát sinh

Chúng sinh vô hình oán thù báo

Nên nỗi muôn bệnh hành hạ thân !

 

Người mãi lo chạy chữa thân bệnh

Chẳng chữa “ tam độc ” nơi tâm mình

Thì chỉ là bỏ gốc, chữa ngọn

Hết bệnh này, bệnh khác lại sinh !

 

Ai người muốn chữa khỏi bệnh thân

Trước thừa nhận bệnh nơi “ tâm ” mình

Dũng cảm thừa nhận, chịu “ điều trị ”

Sám hối tu sửa “ tâm niệm ” mình.

 

Từ “ tâm ” hạ thủ, sửa thói xấu

Loại bỏ tham, sân, si, mạn, nghi

Hành trì “ ngũ giới ”, công đức lập

Hồi hướng chúng sinh nợ trả dần.

 

Tâm nhiễm “ bụi ”, “ độc ” như vi rút

Vô hình xâm nhiễm thâm nhập thân

Lạ kì muôn người sợ vi rút

Chẳng sợ “ bụi ”, “ độc ” nhiễm “ tâm ” mình !

 

Sự đời sở dĩ thường điên đảo

Cũng bởi tâm chấp tướng vọng hình

Lầm thật là giả, giả là thật

Nên mãi sinh bệnh, mãi tử sinh !

 

Những năm mạt kiếp dịch bùng phát

Trải qua dịch bệnh sẽ bao lần

Mấy ai ngộ, trị từ “ gốc ” bệnh

Bắt tay từ “ độc ” nơi tâm mình ?

 

Tâm sanh, muôn pháp tùy tâm sanh

Tâm diệt, muôn pháp theo tâm diệt

Muôn cảnh thảy tùy tâm biến hiện

Tâm biến, cảnh tùy chuyển theo lòng.

 

Ai người chẳng chữa bệnh nơi “ tâm ”

Thì bệnh nơi thân mãi xoay vòng

“ Độc trong ” chiêu cảm “ độc ngoài ” lại

Mạt kiếp bệnh hoạn khó thoát mình !

 

Ba loại vi rút mạnh nhất trong mỗi một con người chúng ta chính là " tham sân si ", suy cho cùng thì đều do Ngã chấp quá nặng. Vậy cách điều trị tất phải bắt tay từ chỗ phá trừ dần Ngã Chấp để tiến dần đến cảnh giới của Vô Ngã.

Bố thí tài thí, pháp thí, vô uý thí một cách vô vi xuất phát từ đại bi tâm làm lợi lạc chúng sinh, đặt lợi ích của tất cả chúng sinh lên hàng đầu, lợi ích của mình cuối cùng hoặc thậm chí còn chẳng cần đến, tất cả thảy đều hồi hướng cho chúng sinh, niệm niệm vì chúng sinh, dần dần sẽ tiến đến cảnh giới Vô Ngã, tam độc tham sân si trong tâm bèn tự nhiên chẳng còn, nghĩa là tâm bệnh đã tiêu trừ, bệnh nơi thân liền theo tâm ấy mà tiêu biến.

Vậy nên nếu muốn cầu lợi lạc cho mình, thì trước hết phải cầu lợi lạc cho tất cả chúng sinh.

Nếu muốn cầu nguyện mình khỏe mạnh bệnh mau lành khỏi, trước phải hồi hướng công đức và cầu nguyện cho tất cả chúng sinh đều được mau lành khỏi, khi ấy tâm tương ứng với tâm niệm Phật, tâm tâm tương ứng tất sẽ nhận được sự gia trì trợ lực tối đa từ mười phương Chư Phật.

Thời đại cộng nghiệp này, thiên tai nhân họa liên miên chính là hệ quả tất yếu của sự cộng dồn 3 loại vi rút " tham sân si " của tất cả chúng sinh, vậy nên hiển ra cảnh dịch bệnh lây lan nhanh chóng, ai ai cũng khó tránh khỏi, ứng với tâm cảnh chung của tất cả chúng sinh mà biến hiện. Vậy nên phương thuốc điều trị tốt nhất vẫn chính là ngoài việc thường phản tỉnh sám hối tiêu nghiệp, lại còn thường phát đại bi tâm nguyện lợi lạc chúng sinh, niệm niệm hồi hướng chúng sinh, dần dần đạt đến cảnh giới vô ngã, thì tam độc tất trừ, bệnh liền theo đó mà khỏi.

Số lượt xem : 942