BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Các Bước Định Hướng Xây Dựng Phát Triển Thánh Nghiệp Của Bản Thân Trên Đạo trường Phật Đường Thời Kì Bạch Dương

Tác giả liangfulai on 2024-07-02 10:50:46
/Các Bước Định Hướng Xây Dựng Phát Triển Thánh Nghiệp Của Bản Thân  Trên Đạo trường Phật Đường Thời Kì Bạch Dương

Các Bước Định Hướng Xây Dựng Phát Triển Thánh Nghiệp Của Bản Thân

Trên Đạo trường Phật Đường Thời Kì Bạch Dương


 

 

Bước 1:  Cầu đạo ( Phương tiện Tự độ )

Bước 2 : Tham dự pháp hội ( Phương tiện độ tha – cứu độ cửu huyền thất tổ triêm quang, độ oan gia trái chủ ).

               Cửu huyền thất tổ triêm quang rời địa ngục, thăng làm vong linh cấp 3 đến sở nghe kinh quy y theo ngài Địa Tạng tu học.

 

Bước 3 : Về Phật đường những ngày mồng 1, 15 để học tập các loại Phật quy lễ tiết tham giá, từ giá, hiến cúng, dâng hương ...

               Mục tiêu phấn đấu : Biết cách sắp xếp trái cây, cung nghênh Phật giá, cách dâng khăn nước, sắp ban hiến cúng, các công việc vô úy thí trong Phật đường, tích lũy tư lương công đức tiêu nghiệp, rộng kết duyên lành, rộng gieo trồng chăm bón ruộng phước và công đức trí tuệ.

 

Bước 4 : Tham dự các lớp nghiên cứu tiến tu ( chương trình nghiên cứu học tập 5 - 7 năm ).

Học tập độ người, thành toàn người, vận hành Phật đường, lèo lái pháp thuyền, thực tiễn tham gia công tác của mười tổ vận hành, hành Bồ Tát đạo.

1. Lớp Tân Dân

( bế lớp làm Bàn sự nhân viên. Có lập nguyện thì là nhân viên chính thức, chưa lập nguyện thì là nhân viên thời vụ ).

Mục tiêu phấn đấu : Có thể làm thượng hạ chấp lễ cho các buổi lễ hiến cúng, hiến hương sáng tối, mồng 1-15, bàn đạo, pháp hội, khai thiết phật đường, lễ từ tuế, chúc tết.. Học tập ăn chay.

 

2. Lớp Chí Thiện

( bế lớp làm Giảng Viên. Có lập nguyện Giảng viên thì là Giảng viên chính thức, chưa lập nguyện thì là Giảng viên thời vụ ).

Mục tiêu phấn đấu : có thể lên thao trì, khai thị, giảng giải Tam Bảo. Học tập ăn chay. Cửu huyền thất tổ được triêm quang thăng làm vong linh cấp 2.

 

3. Lớp Bồi Đức

( bế lớp có thể làm Đàn Chủ. Có lập nguyện thanh khẩu trường chay thì là Đàn Chủ, chưa lập nguyện thanh khẩu thì có thể làm Phó Đàn Chủ. )

Mục tiêu phấn đấu :   Có thể tham gia vận hành thực tiễn các hoạt động của Phật đường công cộng. Có thể sửa bỏ được nhiều thói hư tật xấu. Học tập noi theo tấm gương sáng của các vị Thánh Hiền Tiên Phật trau dồi phong phú thêm  đức hạnh của tự thân. Lập Nguyện thanh khẩu, làm Đàn chủ để cửu huyền thất tổ triêm quang thăng làm vong linh cấp 1.

 

4. Lớp Hành Đức :

Mục tiêu phấn đấu : Có thể tham gia vận hành thực tiễn các hoạt động của Phật đường công cộng. Có thể thị hiện đạo nơi tự thân, làm tốt công tác thân giáo, thay Phật Bồ Tát, Sư tôn Sư mẫu rộng bố đức. Có thể giảng được một số tiết trong Pháp Hội.

 

5. Lớp Sùng Đức

Mục tiêu phấn đấu : Có thể tham gia vận hành thực tiễn các hoạt động của Phật đường công cộng. Có thể trưởng thành nâng cao tâm cảnh, trí tuệ, đức hạnh, nghiêm cẩn giới luật, khắc chế tự thân, hàng phục vọng tâm, hiển lộ chân tâm Phật tánh, làm chủ bản thân, cải biến vận mệnh. Thông thạo mọi việc Phật sự, vận hành lèo lái pháp thuyền. Có thể giảng được một số tiết trong lớp tân dân, chí thiện, bồi đức.

 

Thêm hai năm lớp Bồi Huấn

( bế lớp và đủ tiêu chuẩn, thi đạt sẽ có thể được đề bạt lên lãnh thiên chức Giảng Sư ).

Mục tiêu phấn đấu : Có thể giảng tất cả các bài trong 5 năm lớp nghiên cứu tiến tu, trở thành vị giảng sư toàn năng phục vụ cho công tác đào tạo bồi dưỡng nhân tài, truyền thừa tuệ mệnh, thắp sáng truyền thừa tâm đăng cho các thế hệ mai sau. Có thể phò tá hiệp trợ các vị Điểm Truyền Sư trong việc khai hoang xiển đạo, thúc đẩy đạo vụ hồng triển.

 

Mỗi giai đoạn đều có các bài thi khảo nghiệm do Tiên Phật cùng các vị Oan gia trái chủ sắp xếp ra đề trong âm thầm. Làm tốt bài thi thì đậu qua ải, không phải thi lại cùng đề cấp độ ấy nữa. Bài thi chưa đạt thì lại tiếp tục thi lại với các đề khác thuộc cấp độ ấy.

 

 

3600 Thánh, 48,000 Hiền, và các thánh quả trong Long Hoa Tam Hội sau này đều từ việc chọn và sàng lọc các nhân viên thiên chức mà ra.

Thời kỳ Bạch Dương, tu đạo là Thánh phàm song tu, tức vừa kiêm việc Thánh, vừa lo việc phàm, phát triển song song giữa thánh nghiệp với phàm nghiệp. Phàm nghiệp là những công việc sự nghiệp ngoài đời liên quan đến mưu sinh cơm áo gạo tiền, mục đích chính là lo cho thân mạng của tự thân và gia đình. Thánh nghiệp là những công việc Phật sự trong đạo trường, Phật đường, liên quan đến việc độ hóa, thành toàn làm lợi lạc chúng sinh, mục đích chính là lo cho tuệ mệnh, nâng cao tinh thần, tâm trí, đức hạnh, tiêu trừ phiền não, giải thoát phiền não sanh tử luân hồi cho tự thân, cho gia đình thân quyến và nhiều người khác, rộng kết duyên lành, hành Bồ Tát đạo, hướng đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Do bởi lũy kiếp đến nay, chúng sinh sống trong vô minh, duy biết xây dựng sự nghiệp phàm nghiệp mà chẳng biết xây dựng phát triển thánh nghiệp nên mới không ngừng luân hồi trong phàm nghiệp trói buộc với những phiền não luân hồi sanh tử. Vậy nên kiếp này khi hữu duyên gặp thời đại khai Tam Tào phổ độ, có thể cầu đắc đại đạo giải thoát, được Tiên Phật Bồ Tát từ bi chỉ dẫn mở lớp nghiên cứu học tập chuyển hóa nghiệp phàm sang nghiệp Thánh thì chúng ta cần phải nỗ lực học tập tốt xây dựng và phát triển thánh nghiệp để chuyển phàm thành Thánh, dụng phàm nghiệp là sự nghiệp ngoài đời để trưởng dưỡng Thánh nghiệp và nương nhờ Thánh nghiệp để cải biến vận mệnh, nâng cao giá trị, phát huy toàn vẹn năng lực tâm trí của tự bản thân. Đây gọi là thánh phàm song tu, tương bổ tương thành.

 

Sau đây là trích dẫn từ lời từ bi khích lệ của Lão Mẫu : 

Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới

( Giới Cáo Thứ Sáu )

Nay Thiên-Đạo, đang trong lúc, nửa mờ nửa tỏ

Là thời cơ, lập kỳ công, rạng rỡ anh-hào

Tuỳ thời thế, tuỳ cơ duyên, cẩn thận hành sự

Chân Thiên-Đạo, đang ngầm tuyển, chọn người hiền lương

Nào ai hay, Trời đang mở, khoa thi chiêu tuyển

Muốn thành Thánh, Hiền Tiên Chân, tự phải chuyên cần

Ba-sáu Thánh, Bốn-tám Hiền, hữu chí có phận

Trễ chậm chạp, cơ duyên mất, khóc gào vô ích

Hiểu rõ được, thời cơ vận, theo Mẫu về cội

Không biết thời, tâm si mê, khó tránh đại kiếp

Mong Phật-tử, biết mà hành, tuyên hoá mau mau.

 

Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới

( Giới Cáo Thứ Tám )

 

Qua cơn khảo, mới rõ được, căn cơ cao thấp

Có ma luyện, Tự-tánh Phật, đại hiển chói loà

Ma và khảo, là bậc thang, thành Tiên Phật Thánh

Hiểu thấu được, chân cơ này, khả đạt Niết-Bàn

Mẫu sắp đặt, định diệu kế, huyền diệu vô kể

Dùng sóng gió, che ngoài cửa, tối ngoài sáng trong

Tu Thiên-Đạo, nếu không có, ma khảo tôi luyện

Kẻ ăn chơi, chốn lầu xanh, đều lên Thiên-Đàng

Không có khảo, làm sao rõ, ngu hiền chân giả

Nào ai chịu, nhường ai trước, lên ngồi sen vàng

Chớ nói rằng, đắc thiên tước có khảo có nghiệm

Cầu nhân-tước, cũng phải khổ, mười năm sách đèn

Không rõ khảo, nhiều đứa thối, làm khổ lòng Mẫu

Không kìm nổi, tiếng bi xót, lệ rớt sa bàn.

Số lượt xem : 186