BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Một vị Phật xuất thế, ngàn vị Phật ủng hộ

Tác giả liangfulai on 2024-06-29 10:18:17
/Một vị Phật xuất thế, ngàn vị Phật ủng hộ

“Mt v Pht xut thế, ngàn v Pht ng h”. Mi người thy Thích Ca Mâu Ni Pht đến qu địa cu này th hin thành Pht độ chúng sanh, chư Pht Như Lai, Đẳng Giác B Tát có duyên phn sâu đậm vi Thích Ca Mâu Ni Pht thy đều theo đến.
 


Thích Ca Mâu Ni Phật giáng sanh ti nước Ca T La V, trong vương cung ca đại vương Tnh Phn, nhng v y mi v tìm mt ch, đều cùng giáng sanh, dùng đủ th thân phn bt đồng, có v là thân phn B Tát, có v là thân phn Thanh Văn, có v là thân phn Duyên Giác, có v mang thân phn xut gia, có v mang thân phn ti gia, cũng có v mang thân phn quc vương, đại thn, đủ mi thân phn khác bit đến h trì Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Những học sinh này của đức Phật Thích Ca Mâu Ni có rất nhiều vị đều là những vị Cổ Phật lại đến để diễn tuồng· Ở trước bục thì có thầy, có học trò; đến sau bục thì nói không chừng học trò là thầy giáo, các thầy đều trở thành học trò. Làm học trò của Phật thì phải thường nêu ra các vấn đề để nghiên cứu, thảo luận. Những người thông thường chẳng có học vấn, chẳng có công phu thì chẳng nêu ra được vấn đề. Nhất định cần phải những người trong nghề thành tạo tinh thông mới có thể nêu ra được, vậy nên những vị này đều là các bậc cổ Phật, đại Bồ Tát lại đến giúp đỡ đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa chúng sinh đấy.

 

 

Mi người đến din mt v tung, Thích Ca Mâu Ni Pht đóng vai chánh, các v kia đều đóng vai ph, khiến cho v tung được din viên mãn, biu din sng động, hot bát,  cốt là để giáo hóa chúng sanh. đây, chúng ta thy điu gì? Hòa hài, chng ghen ghét, chng tranh danh đot li. Ai làm người cm đầu, lãnh đạo cũng được, cũng hoan h, chúng ta phi hc điu này. Mc tiêu và phương hướng chung ch có mt, mong mi giúp cho nhng chúng sanh mê hoc, còn chưa giác ng phá mê khai ng, lìa kh được vui, nhm ti mc tiêu này. Mc tiêu và phương hướng ging nhau, nên mi người đều cùng đến. My v này thường được đức Pht nhc ti trong kinh đin, li còn là nhng v cư sĩ tu hành chng qu, cũng rt ni tiếng ti n Độ thu y, h nhc ti mi người đều biết.

( Trích TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GII DIN NGHĨA – Tp 96 __(((卍)))__)

 

Trên là nói về sân khấu, phim trường của thời kì hồng dương xuất gia tu sĩ ứng vận. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc thiên mệnh Minh Sư, vị giáo chủ, Phật Tổ đóng vai chính thời ấy.

Nay đạo vận chuyển sang thời kì Bạch Dương, nho gia ( tại gia cư sĩ ) ứng vận, Đức Phật Di Lặc là vị giáo chủ, Phật Tổ đóng vai chính thời nay cho đến cả tương lai về sau. Hai vị Thiên mệnh Minh Sư là Tế Công Hoạt Phật và Nguyệt Tuệ Bồ Tát cùng phò trợ cho đức Di Lặc quản chưởng đạo bàn, phổ độ Tam Tào, đại khai phổ độ, truyền đạo.

Đạo trường Bạch Dương thời nay cũng ging như phim trường, có rt nhiu vai din : có nhân vt chính, nhân vt ph, người đóng thế vai, vai chính din, vai phn din, vai thầy, vai trò, vai din viên qun chúng... mi người mi vai din chc trách.

 

Trong phim cuc đời ca đức Pht thì đức Pht Thích Ca đóng vai nhân vt chính. Các vai din ph gm các đệ t xut gia ln ti gia mà ngài tiếp xúc gp g. Tn sut xut hin h trì cho nhân vt chính càng nhiu, din càng sâu càng nhp vai, càng nhiều tài đức thì càng để li nhiu n tượng sâu đậm trong lòng khán gi khó phai. Mi vai din tt xu đều là do t các nhân vt la chn tùy thích, và đều chc chn s để li mt giá tr bài hc nhân sinh tu đạo và nhân qu đưa người xem tiến dn đến s giác ng. Phàm hđóng vai, du là vai nh nht nht như vai din viên qun chúng ch xut hin đôi khi khiến cho người xem chng my ai quan tâm nh đến đi chăng na thì cũng đã có mt s đóng góp không nh để to nên s sng động như tht ca b phim và sẽ được ban t chc tr cho mt khon cát-xê nht định. Duy có người đứng xem ngoài cuc, tc là các khán gi xem phim thì không được hưởng phn cát-xê cho bộ phim ấy mà thôi. Nói cách khác thì người có tham gia hộ trì, có đóng góp trong các vai diễn thì đều có phần công đức và phước báo tương ứng.

 

Thi kì Bch dương, ban t chc phim là tp đoàn Thiên ân sư đức, tức là các đấng ơn trên ( Lão Mẫu, Chư Phật Chư Tổ, chư Bồ Tát ...) , nhân vt chính là Di Lặc Tổ Sư, Thiên Mnh Minh Sư Tế Công Hot Pht và Nguyt Tu B Tát, din viên đóng thế vai cho các ngài là các v Truyn Đạo Sư, các vai din ph chính là các v giảng sư, đàn chủ, phó đàn chủ, cho đến các vai din qun chúng. Khong thi gian hc đạo là thi gian đang luyn trong trường sân khu đin ảnh. Đi bàn đạo là thc tin nhp vai din qua các hành động vic làm thc tế tr đạo, độ hoá thành toàn chúng sinh; tu đạo là nhng biu hin tâm trng cm xúc, nhng khi tâm động nim, cùng li nói và các hành vi ng x giao tiếp. Đạo trường, pht đường cho đến tt c mi nơi đều là phim trường sân khu. Tt c hp li s cu thành mt b phim " Tam Tào ph độ " ca thi kì Bch Dương. Hi thiên giao ch và Long Hoa Tam Hi sau này chính là bui Review li b phim đã đóng y, và ri gii Oscar " đạo qu " cho các din viên nhp vai sut sc nht s được trao tng bi ban t chc. Chúng ta đã chun b tht tt các trình độ kiến thc kĩ năng din sut và tinh thn sc kho, tâm thái để nhp vai din sâu cho b phim " Tam Tào Phổ Độ " " cuc đời ca T Tánh Pht " ca t thân mình tuy ti gia mà tâm xut gia, xut thế gian chưa ?

 

Từ câu chuyện cuộc đời của đức Phật, chúng ta có thể thấy được rằng tất cả những ai thường đến đạo trường Phật đường và diễn thật sâu thật tốt vai diễn của mình đều chắc chắn là những vị có lai lịch bất phàm, thừa nguyện lại đến để hộ trì thiên mệnh thời kì Bạch Dương này.

Số lượt xem : 187