BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Sự Thù Thắng của “ Minh Sư Một Chỉ ”

Tác giả liangfulai on 2022-03-29 17:09:30
/Sự Thù Thắng của “ Minh Sư Một Chỉ ”

Minh Sư một chỉ “gậy thiền” vung

Thẳng đánh vào Chuông thức Chủ Ông

Lạ kì chẳng phát ra âm tiếng

Thanh tịnh khiến người ngộ bổn tâm.


 

 

 

Ngón tay chỉ trăng, mở tháp báu

Thấy Phật Đa Bảo hiện toàn thân.

Tự tánh linh diệu tìm về lại

Minh tâm kiến tánh Phật khả thành.

 

Minh Sư một chỉ là “ thiền gậy ”

Nhắc mọi người nhớ “ Chủ Nhân Ông ”

Thay đóa sen trong tay đức Phật

Lìa văn tự giảng Đạo nơi thân.

 

Mười phương Chư Phật chỉ một cửa

Cửa niết bàn diệu chơn như tâm

Minh Sư một chỉ đầu đường tỏ

Thập phương Phật Thánh hướng đi thành.

 

Minh Sư một chỉ mở “ cửa hẹp ”

Là cửa tiến cảnh giới vĩnh hằng

Bất sanh bất diệt, luân hồi đoạn

“Quy không” thoại tướng “mềm như bông”.

 

Minh Sư một chỉ Tây Phương ngộ

Mười vạn tám ngạn dặm nơi mình

Kiến “tự Di Đà”, “Vô Sinh” ngộ

Chơn tịnh độ duy nơi tâm mình.

 

Minh Sư một chỉ “sắt” hóa “vàng”

Mồi lửa “tâm đăng” phát “ tâm quang ”

Chiếu phá vô minh vô cùng tận

Đăng đăng truyền thừa khắp thế gian.

 

Minh Sư một chỉ mở tâm khiếu

Kích phát trí tuệ nơi bổn tâm

Một khiếu thông, khiếu khiếu thông suốt

Một lí quán xuyên muôn lí thành.

 

Tu đạo, một lí quán muôn lí

Khả nắm bắt mọi học vấn nhanh

Là lí vì sao Thánh Nhân khả

Đạt cảnh giới “ vô sở bất tri ” !

 

Vạn pháp quy một, một về đâu ?

Bổn tâm đầu nguồn tuệ thâm sâu

Ai còn chưa tỏ, mau tìm bái

“ Gậy Thiền ” Minh Sư phan thẳng đầu.

 

Số lượt xem : 657