BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Sùng Đức Gia Huấn ( Ngài Bất Hưu Tức Bồ Tát từ bi )

Tác giả liangfulai on 2024-05-25 16:38:45
/Sùng Đức Gia Huấn  ( Ngài Bất Hưu Tức Bồ Tát từ bi )

Sùng Đức Gia Huấn

( Ngài Bất Hưu Tức Bồ Tát từ bi )

 

Đại đạo thù thng, có nguồn gốc sâu xa qua nhiu thế hệ. Thiên Mệnh Minh Sư phổ độ Tam Tào, Phát Nhất Sùng Đức cẩn trọng cảnh giác kế thừa chí đức, tôn sư trọng đạo vãn hồi cổ lễ, chấn chỉnh lại đạo phong, lấy việc tuyên hóa nhân nghĩa, tinh thần nho gia làm điều quan trọng. Kế tục thánh nghiệp truyn thừa, phát triển tam giới tầm vĩ mô : người già, trung niên, và thanh thiếu niên mỗi người tận tài năng của mình, củng cố mạnh thêm mười tổ, thâm nhập đạo vụ, đẩy mạnh tông chỉ, an định bên trong. Giữa các Đàn các khu chớ có mong cầu nhà cao to đẹp đẽ, chẳng vượt Phật viện địa phương, chẳng nhiều lần kêu gọi đạo thân quyên góp.

 


Người điểm truyền dùng công tâm bàn đạo viên mãn nâng đỡ dìu dắt người yếu thế, giúp đỡ những vùng xa xôi hẻo lánh mà lòng từ bi chẳng giảm. Nghiêm cẩn giữ Phật quy giới luật không rối loạn hệ thống. Tôn sư trọng đạo dẫn dắt các bậc hậu tiến chân thành chẳng thối lui. Trong ngoài nước có quy củ quy tắc tiêu chuẩn. Độ chúng sinh chẳng phân biệt bên này bên kia, kiến đạo thành đạo.

Người làm giảng sư nâng cao chất lượng với các đ tài truyn thụ và thực vụ, trong ngoài hợp nghĩa lý thay trời tuyên hóa.

Người làm Đàn chủ thủy chung đầu cuối chân thành thừa thượng khải hạ ( tiếp nối trên dưới ), hiểu và thông cảm cho Tin hin, hộ trì đạo trường chân tâm chng thối chuyển, bên trong có thể hợp lý này, bên ngoài thấy người tốt lin nghĩ đến việc học noi, hoàn bị mình cho tốt.

 

Thúc đẩy đại đạo thì Sùng Đức ta việc nhân đức không chểnh mảng, chng nhường ai cả. Từ bi hỷ xả triển khai chân đạo, đ bạt đồng tu, bàn đạo rộng lớn.  Gia huấn chỉ ra như vậy, những người Sùng Đức hỡi ! Ta mong mọi người hãy đồng tâm đồng đức khai sáng, hợp lòng hợp sức phát huy trí tuệ sức mạnh của tập thể trên dưới một lòng, bốn bể kiến chứng đại đạo hồng triển. Các hin sĩ trong thiên hạ cùng chung chí hướng, vì pháp độ chúng, Tam Tào t độ từng thời khc chng dễ dàng. Sùng Đức chân tâm, Thiên tâm liên kết nhau khiến cho muôn quốc gia được đức.

Âm lịch ngày 29 tháng 11

Tưởng nhớ ngài Bất Hưu Tức Bồ Tát thành đạo tròn 15 năm.

 

 

 

Số lượt xem : 427