BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Vu Lan Báo Hiếu

Tác giả liangfulai on 2022-07-29 11:26:45
/Vu Lan Báo Hiếu

Tháng bảy ngày đầu mồng một âm

Hiếu đạo niệm niệm chẳng rời tâm

Phật đường triêm quang : Huyền Tổ đợi

Công đức hồi hướng tận hết lòng.


Phận làm con cháu : tận tâm hiếu

Phát tâm tận hiếu mau sớm hành

Cầu an, cầu siêu, độ cha mẹ

Làm tấm gương sáng trong gia đình.

 

Con cháu đời sau sẽ noi hạnh

Từ gương cha mẹ hiếu khắc tâm

Trợ đạo Phật đường : đại đại hiếu

Hiếu tận Lão Mẫu, muôn chúng sanh.

 

Giới sát, phóng sanh : đầu đại hiếu

"Cha mẹ lũy kiếp" đã đổi hình

Trì chay chẳng thịt "Chúng huynh đệ"

Hài lòng hoan hỷ Mẫu tánh linh.

 

Vu Lan báo hiếu, quý phát tâm

Tri ân thường nhớ tưởng nơi lòng

Độ Cha mẹ thân tâm an lạc

Thoát khổ phiền não, luân hồi vòng.

 

Lập đại nguyện, hành Đạo noi Phật

Siêu Tổ Huyền, phổ độ Chúng sinh

Làm rạng danh cha mẹ Huyền Tổ

Là đại đại hiếu đến tận cùng.

 

 

 

Số lượt xem : 528