BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tự tánh Di Đà ( Tây Phương giáo chủ A Di Đà Phật giáng )

Tác giả liangfulai on 2023-07-10 23:01:35
/Tự tánh Di Đà ( Tây Phương giáo chủ  A Di Đà Phật giáng )

Tự tánh Di Đà

( Tây Phương giáo chủ A Di Đà Phật giáng )

 


Phật ta một ánh sáng nhiếp vào thập phương pháp giới; tất cả chúng sanh : thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh – tứ sanh đều cùng một đạo lí. Do chơn như pháp giới thể tánh trí vốn viên mãn có đủ, nơi phật không tăng, tại phàm chẳng giảm, một tánh nhiễm trần tạo thành đủ thứ các loài, phật tánh vẫn tồn, nhưng sắc thân đã không còn là diện mạo nguyên trạng vốn có ( bổn lai diện mục )

 

Không gian thời gian mênh mông biến dị sanh tử, hãy phản vấn tự tánh xem sáu căn được Tâm Vương thống trị chế ngự được bao lâu ? có được bao lâu ? tịnh độ chẳng phải là sự cứu cánh rốt ráo, nghĩa là gì đây ? từ quang bi nguyện ( ánh sáng nguyện lực từ bi ) của chư phật hóa hiện tịnh độ ! thế giới tha phương nơi khác và cõi nước tâm của tự tánh các con làm thế nào tiến vào ? cứ mãi nương cậy ỷ lại vào bi nguyện của phật, cớ sao chẳng tự chứng tự tánh tịnh độ, vậy thì địa ngục cũng có thể ở đượctam giới thập phương đến đi tự tại được như tâm muốn, chẳng bị trói buộc, hư không tức là nhà của con, vũ trụ tức pháp thân của con, vô lượng quang ! vô lượng thọ ! đấy là tâm cảnh của các tu sĩ minh tâm kiến tánh vô thượng thừaCác con hãy như pháp tu trì, y theo giới mà tu hành; những đệ tử tu đạo mà chấp trước vào hình tướng, thì nay Thiên Thư thù thắng thuyết minh giải thích rõ ràng, có thể được nghe đôi chút để mở ra cảnh địa chẳng thể nghĩ bàn của ta và thập phương Như Lai.

 

Phóng ánh sáng phổ chiếu đại địa, các phật tử người người là phật, ánh sáng đi rồi phật ở nơi đâu ? ánh sáng tâm phổ chiếu, tự tánh phóng quang, đồng đẳng với chư phật ! trải đầy khắp tam giới tâm tánh từ trên xuống dưới theo từng cấp bậc, do cái mà pháp vô vi chứng khác biệt cực lớn, hợp với thế giới của đủ thứ các loại hữu hình vô hình, hữu sắc phi sắc. Cái gì gọi là trần sa hoặc ? những hạt giống nảy mầm ở trong ruộng thức của bản thân có đủ thứ chủng loại, tâm khó tuần phục, tự khó điều giáo, vô tri tạo đủ thứ các chuyện, vô minh sanh khởi hiển hiện, hỗn loạn lao xuống dốc, dòng chảy miền núi khô cạn, nước trí tuệ chẳng bảo lưu, những hạt giống thiện căn chẳng có nước tưới, sanh cơ ( hy vọng, cơ hội sinh tồn ) ở đâu mà đến ? Điểm phá cửa tâm tiến vào ruộng tâm, Chơn Quang dẫn đạo đổ thẳng vào mảnh đất của tâm, mở ra phật tánh tuệ giácnhìn thấy được vị chủ nhân ông của ngôi nhà cánh cửa tâm, người nhà xưa thì ra ở ngay trước mắt.

 

Thượng thừa mật thừa, đạo thừa, phật thừa - tâm đều phải biết ở nơi này; thiền, tịnh, mật, đạo đồng quy về nơi này, cùng quay ngược về ở nơi , ngộ cái chơn ngã cái Tôi thật ) trực tánh thẳng thắn thành thật cũng ở nơi đây. Con tu học định nhập “ nhất tâm bất loạn ” trước tiên chứng hóa thân phật, sau đó lại “ hóa nhất tâm thanh tịnh ” thành vô niệm tự nhiênchứng viên mãn báo thân phật, càng đem “ nhất tâm thanh tịnh cũng chẳng có ” hóa thành tức chứng tự tánh Di Đà tịnh độ, đồng tại, đồng thể, đồng dụng với pháp giới thể tánh trí của chư phật; cứu cánh rốt ráo nhất, vô úy thuyết, vô ngôn vô thuyếtKim Cang Pháp Giới, Liên Bang Tịnh Vực ( liên bang : thế giới tây phương cực lạc ), Đại La Lí Thiên đồng nhiếp nhất bổn cùng một đầu nguồn ), nên nhớ kĩ ! nên nhớ kĩ ! Chớ có lại phân biệt, chớ có tồn sự cao thấpnhỏ thì nhìn lên mặt trăng, mặt trời, các vì sao; lớn thì hư không khó mô phỏng, đều là do một khí vô lượng quang minh Nguyên Thủy Thiên Vương hóa raquay trở về lại nơi bổn lai ( gốc gác khởi đầu, ban đầu ), ngộ được cái tâm bổn lai, chẳng nhiễm trước tất cả mọi cảnh, tức là Bổn Lai Nhơn.

 

Vô Lượng Quang Minh Như Lai ta đây tham dự hiệp trợ đạo trường pháp giới Như Lai viên thông, Tiên Thiên Đại Đạo của nhân gian, Thiên Giới Quán Âm tịnh độ, người và trời hợp nhất, có tu có chứng cho đến chẳng có tu chẳng có chứng. Sự gánh vác của chư phật, sự bi nguyện của bồ tát, sự liên quan gắn bó tuệ mệnh sau này của chúng sanh bá tánh là ở vào lúc này ! vào lúc này ! ngọn đèn sáng thắp sáng ngọn đèn tâm tiếp nối truyền thừa tương tục, một ngọn đèn thắp sáng vạn nhà sanh phật, đại đạo giáng hỏa trạch ( nhà dân ), bá tánh thứ dân có thể đắc có thể chứng, Bạch Dương đại đạo rộng truyềnPhật ta đây tuy là Tổ Sư của tịnh độ liên tông, cũng giáng thánh đường hộ trì Bạch Dương Tổ Sư trụ thế hoằng dương chánh pháp kiến tánh để tham gia vào cái công giáo hóa dưỡng dục của thiên địa.

 

Phật văn đến đây thôi, mong rằng những chúng sanh hữu tình trong thiên hạ theo Phật tìm Tổ, trưởng dưỡng bồ đề đại đạo để trở về thánh vực chư phật như lai của Tự Tánhphật ta đây trở về Tây Phương Tịnh Độ.

Số lượt xem : 162