BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Bảng Đạo Thống & Nguồn chảy pháp mạch của Cư Sĩ tại gia

Tác giả liangfulai on 2023-05-08 20:26:57
/Bảng Đạo Thống  & Nguồn chảy pháp mạch của Cư Sĩ tại gia

Bảng Đạo Thống

& Nguồn chảy pháp mạch của Cư Sĩ tại gia

 


 

 

 

Bảng Đạo Thống

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đạo

 

Thuở hồng – mông khi trời đất hỗn độn, nhật nguyệt chưa được phân ra, âm dương chưa được phân rõ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một khối hư linh

 

 

 

 

 

 

 

 

Trời đất chưa phân

 

 

 

 

 

 

 

 

Vô thuỷ vô chung, miễn cưỡng gọi là Đạo, tên gọi là Tiên Thiên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỗn độn sơ khai, nhất bổn tán vạn thù.

 

 

Hội Tí

 

Khai Thiên

 

 

 

 

Thời    đại thần thoại Bàn Cổ

10800 năm

Hỗn độn sơ khai, khí thanh nhẹ thăng lên, trở thành Thiên.

 

Hội Sửu

 

Lập Địa

10800 năm

Khí nặng trược lắng xuống, tụ lại trở thành Địa. Càn Khôn bắt đầu kiến lập.

 

Hội Dần

 

Sanh người

10800 năm

Thời kỳ hồng hoang, nhân hợp với Thiên, vô tri vô thức, tánh bổn chí thiện.

 

 

 

Hội Mão

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời kì vạn vật phát sinh.

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời đại Thất Phật trị thế.

 

 

 

10800 năm

 

1.「Xích Ái Cổ Phật, giáng sinh tại Phương Nam, chưởng Thiên Bàn 6000 năm.

2.「Sanh Dục Phậtgiáng sinh tại Phương Bắc, chưởng Thiên Bàn 4800 năm.

 

 

Hội Thìn

10800 năm

3.「Giáp Tam Xuân Phậtgiáng sinh tại Phương Đông, chưởng Thiên Bàn 3720 năm.

4.「Dậu Trưởng Canh Phậtgiáng sinh tại Phương Tây, chưởng Thiên Bàn 7080 năm.

 

 

Hội Tỵ

10800 năm

5.「Không Cốc Thầngiáng sanh tại Phương Tây Bắc, chưởng Thiên Bàn 5284 năm.

6.「Long Dã Thịgiáng sanh tại Phương Đông Nam, chưởng Thiên Bàn 5516 năm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội Ngọ truyền Đạo, Vạn thù quy Nhất bổn.

 

Hội Ngọ

 

 

Thời Kì Sáng Tạo.

 

Thời Đại Thất Phật trị thế.

 

7.「Kế Thiên Phậtgiáng sanh tại Phương Đông Bắc, chưởng Thiên Bàn 5800 năm

8. 西南「Phục Hy Thịgiáng sanh tạo Phương Tây Nam, là Đại Lý Phật, chưởng Thiên Bàn 500 năm.

 

Thời kì Thanh Dương – Nhiên Đăng Cổ Phật chưởng Thiên Bàn

Đạo giáng nơi Quân Tướng ),1500 năm.

 

 

 

 

Thời Đại Tam Hoàng

Ngũ Đế

 

 

1.Phục Hy ThịTiền Đông Phương đời tổ thứ nhất )

 

2.Thần Nông Thị               Tiền Đông Phương 

 

3.Hiên Viên Hoàng Đế      Tiền Đông Phương 

 

4.Thiếu Hạo                      Tiền Đông Phương 

 

5.Chuyên Húc                   Tiền Đông Phương 

 

6. Đế Khốc                          Tiền Đông Phương )

 

7. Đế Nghiêu                     Tiền Đông Phương 

 

8. Đế Thuấn                      Tiền Đông Phương 

 

Hạ

 

 

9. Hạ Vũ                           (Tiền Đông Phương 

 

 

 

 

 

Thương

 

 

10.Y Duẫn                        (Tiền Đông Phương 

 

11. Thương Thang           (Tiền Đông Phương 

 

12.Thái Công Vọng          (Tiền Đông Phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời Kì Hồng Dương – Thích Ca Mâu Ni Phật chưởng Thiên Bàn 3000 năm ( Đạo tại Sư Nho )

 

 

 

Tây Chu

 

 

13.Chu Văn Vương, Chu Võ Vương, Chu Công

 

(đều là tổ đời thứ 13 Tiền Đông Phương)

 

--Thiên Bàn chuyển Tây Phương.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đông Chu

 

14.Lão Tử                           (Tiền Đông Phương

 

15.Khổng Tử                      (Tiền Đông Phương

 

16.Nhan Tử, Tăng Tử(đều là Tổ đời thứ 16 Tiền Đông Phương )、

 

17.Tử Tư                             (Tiền Đông Phương

 

18.Mạnh Tử                         (Tiền Đông Phương

 

Phật Thích Ca Mâu Ni tiếp diễn - Giáo Chủ Phật Giáo

 

1.Ca Diếp Tôn Giả - sơ tổ                     ( Tây Phương )

 

2.A Nan Tôn Giả - nhị tổ

 

 

Tần

 

 

3.Thương-Na-Hoà-Tu tôn giả ( Tây Phương )

 

4. Ưu-Bà-Cúc- Đa tôn giả                      ( Tây Phương )

 

5. Đề-Đa-Ca tôn giả                              ( Tây Phương )

 

6.Di-Già-Ca tôn giả                               ( Tây Phương )

 

7.Bà-Tu-Mật-Đa tôn giả                       ( Tây Phương )

 

8.Phật-Đà-Nan-Đề tôn giả                   ( Tây Phương )

 

9.Phục-Đà-Mật-Đa tôn giả                   ( Tây Phương )

 

10.Hiếp tôn giả                                     ( Tây Phương )

 

11.Phú-Na-Dạ-Xa tôn giả                     ( Tây Phương )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tây

Hán

 

 

 

 

 

 

 

Đông Hán

 

12.Mã-Ô Đại Sĩ                                     ( Tây Phương )

 

13.Ca-Tỳ-Ma-La tôn giả                        ( Tây Phương )

 

14.Long-Thọ Đại Sĩ                               ( Tây Phương )

 

15.Ca-Na-Đề-Bà tôn giả                        ( Tây Phương )

 

16.La-Hầu-La-Đa tôn giả                       ( Tây Phương )

 

17.Tăng-Già-Nan-Đề tôn giả                 ( Tây Phương )

 

18.Già-Da-Xá-Đa tôn giả                       ( Tây Phương )

 

19.Cưu-Ma-La-Đa tôn giả                      ( Tây Phương )

 

20.Xà-Dạ-Đa tôn giả                              ( Tây Phương )

 

 

 

 

 

 

 

Tam

Quốc

 

 

 

 

Tây Tấn

 

 

21.Bà-Tu-Bàn-Đầu tôn giả                    ( Tây Phương )

 

22.Ma-Noa-La tôn giả                           ( Tây Phương )

 

23.Hạc-Lặc-Na tôn giả                          ( Tây Phương )

 

24.Sư-Tử tôn giả                                   ( Tây Phương )

 

25.Bà-Xá-Tư-Đa tôn giả                        ( Tây Phương )

 

26.Bất-Như-Mật-Đa tôn giả                   ( Tây Phương )

 

27.Bát-Nhã-Đa-La tôn giả                      ( Tây Phương )

 

 

 

 

 

Đông Tấn

 

 

 

 

 

 

Nam-Bắc Triều

 

 

28. Đạt-Ma tôn giả                               ( Tây Phương )

 

Hậu Đông Phương đời tổ thứ 1 

 

2. Thần Quang                                 ( Hậu Đông Phương )

 

3. Phổ Am ( hiệu là Tăng Xán )       ( Hậu Đông Phương )

 

 

 

Tuỳ

 

 

 

 

4. Đạo Tín                                        ( Hậu Đông Phương )

 

5 Hoằng Nhẫn                                  ( Hậu Đông Phương )

 

6. Huệ Năng                                    ( Hậu Đông Phương )

 

Nguồn chảy pháp mạch của Cư Sĩ tại gia

 

7. Bạch Ngọc Thiềm                        ( Hậu Đông Phương )

    Mã Đoan Dương

 

8. La Uý Quần                                 ( Hậu Đông Phương )

 

Tiên Thiên Đại Đạo bị thâu về )

 

 

Đường

 

 

 

Ngũ Đại

 

 

 

 

 

  Hơn 1000 năm

 

Bắc Tống

 

Nam Tống

 

Nguyên

 

Minh

 

 

 

 

Thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiên Mệnh xa tiếp 

 

9.Huỳnh Đức Huy Minh Sư             ( Hậu Đông Phương )

 

10.Ngô Tử Tường Minh Sư             ( Hậu Đông Phương )

 

11.Hà Liễu Khổ Minh Sư                 ( Hậu Đông Phương )

 

12.Viên Thoái An Minh Sư              ( Hậu Đông Phương )

 

13.Dương Hoàn Hư Minh Sư    

     Từ Hoàn Vô Minh Sư

,        ( Hậu Đông  Phương )

 

14.Diêu Hạc Thiên Minh Sư           ( Hậu Đông Phương )

 

15.Vương Giác Nhất Minh Sư        ( Hậu Đông Phương )

 

16.Lưu Thanh Hư Minh Sư             ( Hậu Đông Phương )

 

16 đời tổ trên , Hồng Dương Kì đã mãn, chuyển đến đời thứ 17, từ đấy về sau, Bạch Dương ứng vận, Đạo truyền thứ dân. Đại Khai Phổ Độ.

 

17. Lộ Trung Nhất Minh Sư           ( Hậu Đông Phương )

 Đại Khai Phổ Độ.

 

 

 

 

Hội Mùi thâu viên

 

 

 

 

Hội Mùi

 

 

Thời kì Bạch Dương, Di Lặc Cổ Phật chưởng Thiên Bàn 10800 năm ( Đạo tại thứ dân )

 

 

 

 

 

 

Trung Hoa Dân Quốc

 

 

17. Lộ Trung Nhất Minh Sư           ( Hậu Đông Phương )

              Đại Khai Phổ Độ.

 

18. Trương Thiên Nhiên Sư Tôn         ( Cung Trường Tổ )

     

      Tôn Huệ Minh Sư Mẫu         

       ( Tử Hệ Tổ )

                                                         ( Hậu Đông Phương )

Tam Tào Phổ Độ.

 

             

 

 

Số lượt xem : 1298