BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Nhận biết tờ biểu văn

Tác giả liangfulai on 2022-04-29 10:08:11
/Nhận biết tờ biểu văn

 

Lời nói đầu

 

Biểu văn là căn cứ của địa phủ rút tên, thiên bảng ghi danh đối với người cầu đạo mới. Người cầu đạo sau khi thông qua nghi thức hiến cúng, thỉnh đàn, đốt biểu thì thủ tục quy y Tam Bảo Tự Tánh mới được xem là hoàn thành, sau này chỉ cần dựa theo quy củ tu bàn, trong ngoài song tu, tích cực tu bàn, chờ đợi công đức viên mãn tất có thể siêu phàm nhập thánh, quy căn nhận Mẫu.

 


 

Nội Dung Tờ Biểu Văn

 

表文呈奏Biểu Văn trình tấu. Biểu văn còn gọi là Long Thiên Biểu, là tờ biểu văn cầu đạo vào đạo dành cho người cầu đạo mới, cũng là thủ tục quy y Di Lặc Tổ Sư, tam bảo tự tánh, là thủ tục đăng kí ghi danh với Tam Quan Đại Đế.

 

      年歲次  …   …  …  時前後在         佛堂之中

Cứ … niên tuế thứ … nguyệt … nhật … thời tiền hậu tại … phật đường tri chung

căn cứ theo       năm  tuế thứ   … tháng … ngày … giờ trước sau tại  :   đường ( phố ) …. phường …. quận … nước … phật đường … )

Biểu văn của người cầu đạo cần phải ghi chép ngày tháng, thời gian, địa điểm, tên hiệu phật đường, họ tên người cầu đạo, công đức phí, sau đó trình tấu lại với Tam Quan Đại Đế. Tam Quan Đại Đế tiếp nhận được tờ biểu văn rồi lại đem tên họ của người cầu đạo mới rút ra khỏi nơi địa phủ, chuyển dời ghi chép sang quyển sổ sách vàng trên thiên đường, lấy đó mà làm căn cứ để lìa khỏi địa phủ.

 

今有欽加頂恩    率引 …  … Kim hữu khâm gia đính ân     suất dẫn … bảo …

Nay có Sư Tôn, Sư Mẫu kính cẩn nhận ân điển của ơn trên ( lúc Sư Tôn lãnh mệnh bàn đạo gọi là Bảo Ân, lúc Sư Mẫu lãnh mệnh bàn đạo gọi là Đính Ân ) dẫn theo Dẫn Sư … Bảo Sư …

 

虔心跪在 明明上帝蓮下:Kiền tâm quỳ tại Minh Minh Thượng Đế Liên Hạ.

Minh Sư được uỷ quyền ( Sư Tôn Sư Mẫu ) vô cùng thành tâm quỳ dưới toà sen của vị Chơn Tể Vạn Linh Thập Phương Tam Giới Chí Tôn Chí Thánh Vô Lượng Thanh Hư Minh Minh Thượng Đế.

 

曰竊自開天以來,已經三佛之運:Viết Thiết Tự Khai Thiên Dĩ Lai, D ĩ Kinh Tam Phật Chi Vận.

Từ lúc hội Tí khai thiên, hội Sửu tịch địa ( mở mang khai khẩn đất đai ), hồi Dần sanh người cho đến nay đã trải qua Thất Phật trị thế, nay đã đến lúc Tam Phật thâu viên rồi.

 

生民而後,未得天道普傳:Sanh dân nhi hậu, vị đắc thiên đạo phổ truyền.

Từ hội Dần sanh người đến nay, chúng sanh vạn dân cõi hạ giới vẫn chưa thể gặp được Thiên Đạo phổ truyền ( trước kia là đơn truyền độc thụ )

 

理義不明,道統已墜:Lí Nghĩa Bất Minh, Đạo Thống Dĩ Truỵ

Khiến cho đạo nghĩa tánh lí chẳng thể hiểu rõ. Vào thời của Mạnh Tử, đạo vận đã chuyển dời sang Tây Vực, đạo thống vì thế mà đồi phế ( suy bại ) .

 

至今三千餘年矣:Chí Kim Tam Thiên Dư Niên Hĩ

Từ lúc Hồng Dương khai phổ độ đến nay, đã hơn 3000 năm rồi.

 

今蒙皇天開恩、正宗鍾毓於東土:Kim Mông Hoàng Thiên Khai Ân, Chánh Tông Chung Dục Ư Đông Thổ.

Nay đội ơn được nhờ ơn trên khai ân, đem đạo thống chánh mạch chân tông, ứng thời ứng vận mà phát dương trở lại nơi Đông Thổ.

 

祖師鴻慈,正派再振於巴郡:Tổ Sư Hồng Từ, Chánh Phái Tái Chấn Ư Ba Quận.

Cậy nhờ vào đại nguyện từ bi to lớn của Tổ Sư Di Lặc đem bát nhã chánh pháp của Chư Phật Bồ Tát lại lần nữa từ nơi Thanh Châu Sơn Đông Ba Quận mà hoằng dương mở rộng ra ngoài.

 

今時眾生塗炭,未得救拯水火 劫煞已到眼前:Kim Thời Chúng Sanh Đồ Thán, Vị Đắc Cứu Chửng Thuỷ Hoả Kiếp Sát Dĩ Đáo Nhãn Tiền.

Nay Chúng sanh trên thế giới lầm than khốn khổ trong những thiên tai nhân hoạ, huống hồ lại còn có những hung kiếp nước lửa càng nghiêm trọng hơn đã tới sát gần trước mắt vô cùng nghiêm trọng nguy cấp.

 

所以立下此會,廣救無數眾生:Sở Dĩ Lập Hạ Thử Hội, Quảng Cứu Vô Số Chúng Sanh.

Vậy nên ơn trên Lão Mẫu từ bi lập xuống hội này, phổ độ Tam Tào, rộng độ vô biên vô số chúng sanh phản bổn quy hương ( khôi phục lại diện mục bổn lai, quay về gốc cội Vô Cực Lí Thiên )

 

整起此著,普收有緣種子:Chỉnh Khởi Thử Trước, Phổ Thu Hữu Duyên Chủng Tử

Vậy nên chỉnh đốn lại Phật Cương Đạo Luật, truyền xuống mạt hậu nhất trước ( đại sự phổ độ thâu viên lần cuối cùng ) , truyền xuống Đại Đạo Nhất Quán trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật để phổ thu các phật tử đạo chủng hữu duyên, mọi người đều có thể tu đạo mà thành đạo.

 

不啻湯武鴻恩,堯舜大德壇前:Bất Thí Thang Vũ Hồng Ân, Nghiêu Thuấn Đại Đức Đàn Tiền.

Và tiếp tục kế thừa thiên mệnh đạo thống, khiến cho tâm pháp đạo thống của Nghiêu Đế, Thuấn Đế, Thương Thang, Vũ vương không đứt đoạn ngừng lại giữa chừng, vậy nên Sư Tôn, Sư Mẫu dẫn dắt dẫn bảo đại chúng cúi quỳ sát mình trước Đàn của Lão Mẫu Chư Phật và các vị Thánh Nhân Đại Đức.

 

上帝哂納案下,神祇俱庇:Thượng Đế Sẩn Nạp Án Hạ, Thần Kì Câu Tí.

Khấu cầu Thượng Đế tiếp nạp hồ sơ văn thư Long Thiên Biểu từ dưới án dâng lên, và khẩn cầu các vị Thần Đất trong thiên địa đều đến phù hộ che chở hộ trì cho pháp đàn.

 

今有  …  突破塵緣,醒悟迷津:Kim Hữu … Đột Phá Trần Duyên, Tỉnh Ngộ Mê Tân

Nay có các chúng sanh … đã đột phá trần duyên, tỉnh ngộ ra khỏi đường mê lầm.

 

懇祈  上帝,大賜明路:Khẩn Kì Thượng Đế, Đại Tứ Minh Lộ

Vậy nên mới dám khẩn cầu Thượng Đế đại bi ban cho con đường sáng tỏ rõ ràng thật sự để trở về cố hương Vô Cực.

 

兒別無可陳、惟獻清供素疏以達上聞:Nhi Biệt Vô Khả Trần, Duy Hiến Thanh Cung Tố Sơ Dĩ Đạt Thượng Văn.

Chúng con chẳng có sự dâng bày nào khác, chỉ có cung cung kính kính hiến lên những hoa tươi, trái cây, các món cúng phẩm chay, dùng biểu văn này trình tấu bày tỏ trước Án của Minh Minh Thượng Đế, khẩn cầu xin tiếp nạp.

 

Từ Biểu văn này có thể nhìn thấy ân sủng mà các đệ tử Bạch Dương đã nhận được :

 

1.  Tầm quan trọng của biểu văn trình tấu. Biểu văn đội sự gia bị của Thiên Ân Sư Đức, của Thiên Mệnh, những lời lẽ chỉ dạy của các bậc Thánh Hiền Đại Đức.

2.  Hoàn thành sự thật thiên bảng ghi danh, địa phủ rút tên cho người cầu đạo mới - chuyển dời pháp giới.

3.  Biểu Văn là thủ tục quy y Tự Tánh Tam Bảo, đồng thời cũng là thủ tục đăng kí ghi danh với Di Lặc Tổ Sư, Tam Quan Đại Đế.

4.  Biểu Văn và Sớ Văn là khác nhau; dạng thức, nội dung của sớ văn có thể có sự khác biệt nhau, thế nhưng biểu văn thì dạng thức kiểu mẫu trên toàn thế giới đều hoàn toàn giống y như nhau.

5.  Sớ văn là do con người, đem những việc mà mình muốn cầu khẩn cầu ông trời Tiên Phật ân chuẩn, giúp đỡ; biểu văn thì là ý chỉ của ông trời ơn trên, chỉ thích hợp dùng cho việc thiên bảng ghi danh, địa phủ rút tên.

6.  Biểu văn cần phải do Minh Sư được uỷ quyền dẫn dắt dẫn bảo đại chúng và những người cầu đạo mới cùng quỳ dưới đài sen của Minh Minh Thượng Đế để trình báo họ tên, thời gian, địa điểm, công đức phí … lại đăng kí ghi danh với Tam Quan Đại Đế, sau đó khẩn cầu Minh Minh Thượng Đế ban cho con đường sáng tỏ để siêu sanh liễu tử.

7.  Biểu văn cũng giống như hợp đồng bảo hiểm vậy, sau khi cầu đạo phải y theo nguyện lực mà thực hành; nếu như chẳng có y theo nguyện lực ( 10 điều nguyện lớn ) mà thực hành, vậy thì hợp đồng bảo hiểm sẽ mất đi hiệu lực.

 

Kết Luận

 

Từ những điều đã thuật ở trên cho chúng ta biết nội dung của tờ biểu văn, hiểu được ân điển của Minh Minh Thượng Đế, nguyện lớn từ bi của Tổ Sư Di Lặc và đại ân đại đức của Sư Tôn Sư Mẫu, sự tôn quý của Thiên Mệnh và sự thù thắng của Nhất Quán Đại Đạo. Chúng ta sau khi cầu đạo phải tích cực tu bàn, nội ngoại song tu, bản thân làm tốt sự tu dưỡng lập thân xử thế cũng khiến cho người khác có thể làm tốt sự tu dưỡng lập thân xử thế, để báo đáp Thiên Ân Sư Đức.

Số lượt xem : 865