BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Bái Minh Sư cầu đạo ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

Tác giả liangfulai on 2022-12-09 09:39:34
/Bái Minh Sư cầu đạo  ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

Đại Đạo thì nếu chẳng có đức hạnh cực cao, thì chẳng thể kết thành chánh quả.


Do vậy người tu đạo chớ có cứ mãi toạ thiền mà độc thiện kì thân, ngoài cái công trình thân được thầy điểm hoá chỉ đạo ra thì còn phải trong và ngoài đều đồng thời chú ýhành thiện tích đức, thời thời khắc thắc tham thiềntuân theo phật tánh chẳng loạn thì mới có thể đến cái quả của chín phẩm sen báu. Lục Tổ Đàn Kinh rằng : “ sanh lai toạ bất ngoạ, tử khứ ngoạ bất toạ, nguyên thị xú cốt đầu, hà vi lập công khoá. ” ( Dịch nghĩa : Lúc sống thì ngồi chẳng nằm, lúc chết thì nằm chẳng ngồi.Vốn là đống xương hôi thúi, đâu thể thành lập công phu ? ) .

 

Cổ Đức rằng : “ Không thầy chớ nói về tánh ”.

 

 

 

 

Khảo sát xem xét Thánh Hiền Tiền Phật từ xưa đến nay, chẳng có người nào không cầu Minh Sư mà thành. Do đó người muốn tìm cầu sự siêu sanh liễu tử, tu đạo thể ngộ chân lí, thì làm gì mà có chuyện không tận tâm tìm cầu Minh Sư điểm hoá mà hành thiện lập đức ? Nay vận Tam Dương Khai Thai, chân tông phổ giáng, có người chẳng biết thiên thời, cố chấp chẳng thông, chẳng cầu Minh Sư điểm hoá mà tu luyện một cách mù quáng, chân đế chẳng cách nào tham ngộ, tánh mệnh chẳng cách nào lập. Như vậy phước đức tại thế tuy rằng nhiều như số cát của sông Hằng, nhưng do bởi chẳng thể minh tâm kiến tánh, thì cũng chỉ có thể hưởng thụ cái phước đức của nhân gian, cõi trời hoặc thần đất trong tam giới mà thôi.

 

 

Lục Tổ Đàn Kinh rằng : “ nếu chẳng nhận biết tự bổn tâm thì học pháp vô ích ”. Nay tham quan “ Thiện Hành Hậu Tức Thất ”, các hồn tuy rằng có thể hành thiện ưa thích bố thí, tụng kinh lễ phật, học phật tu đạo, thế nhưng ở nơi của bổn tâm phật tánh thì mất sự tham chứng ứng hiệndo đó tuy rằng có thể hưởng thiên tước, thế nhưng rời sự siêu sanh liễu tử vẫn còn một cự ly lớn. Hy vọng rằng các tu sĩ trên thế gian có thể thâm tư thật ngộ, hướng nhiều về phía Bồ Tát Linh Sơn mà tu dưỡng thì tự nhiên có thể hoá công đức và thiện khí, ngưng thành bổn lai diện mục tròn trịa, sáng chói lọi.

Số lượt xem : 750