BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Cầu đạo, học, tu, giảng, bàn hành đạo để làm gì ?

Tác giả liangfulai on 2022-03-22 09:55:50
/Cầu đạo, học, tu, giảng, bàn hành đạo để làm gì ?

Cầu đạo, để ngộ đạo nhanh chóng

Rút ngắn thời gian dứt tử sinh

Ấn chứng nơi thân Tự Tánh Phật

Tỏ ngộ kinh điển ý diệu thâm.


 

 

 

Tu đạo để về Chơn Diện Mục

Thanh tịnh viên mãn, muôn pháp thông

Khôi phục “ của báu ” mình vốn có

“ Ngọc như ý ” diệu dụng vô cùng.

 

Tu đạo để phục hồi tâm đạo

Vốn sẵn có nơi Tánh tiên thiên

Như chữa thân bệnh về lành khỏe

Chữa tâm bệnh về không não phiền.

 

Tu đạo để tiêu thói tật xấu

Chẳng để nghiệp dẫn khổ luân chuyển

Chuyển hóa tam nghiệp đều thanh tịnh

Tự tại giải thoát “ dây trói phiền ”.

 

Tu đạo để hợp về đại đạo

Tâm không dính trần cấu não phiền

Lượng như hư không bao dung khắp

Vượt vòng sinh tử, mãi vĩnh hằng.

 

Học đạo để rửa bụi phiền não

Phá vô minh, đức trí nâng cao

Chuyển thức thành trí, mê sang ngộ

Tỏ ngộ đạo, tu hợp về đạo.

 

Học đạo cũng là để cải mệnh

Nơi ruộng thức gieo chủng nhân lành

Oan gia vô hình cùng nghe pháp

Duyên ác chuyển lành, cùng tu hành.

 

Học đạo để cứu tâm làm chủ

Chẳng mãi nhọc làm “nô lệ thân”

Chẳng để thân kia mãi xúi giục

Luân hồi bận khổ trong vô minh.

 

Kiến thức thế gian, vào sinh tử

Phương tiện phần nhiều lợi dưỡng thân

Giúp tâm an vui ngắn thời hạn

Nhưng mãi nhọc phiền trong tử sinh.

 

Người chẳng học, chẳng tỏ ngộ đạo

Mãi chấp mê, biển khổ nhảy vào

Mãi phiền khổ, mộng hoài sinh tử

“ Thiêu thân ” mê “ lửa dục ” lao vào.

 

Giảng đạo để độ tha, tự độ

Thường giác tỉnh hướng tâm theo đạo

Lợi chúng, lợi mình, duyên lành kết

Con đường tất yếu Bồ Tát đạo.

 

Bàn đạo để hộ trì đại đạo

Tiếp dẫn chúng sinh cửa đạo vào

Bàn Phật sự thay trời tuyên hóa

Truyền thừa tiếp nối muôn đời sau.

 

Bàn đạo, chuyển nghiệp phàm sang Thánh

Đem giá trị sinh mệnh nâng cao

Không lãng phí thời gian sinh mệnh

Nơi nghiệp phàm thói xấu quả tạo.

 

Bàn đạo rộng gieo duyên lành phước

Trợ thiên mệnh phổ độ Tam Tào

Cơ hội mài luyện, nâng tâm cảnh

Nâng đức trí, công sổ ghi vào.

 

Bàn đạo công đức, tiêu trừ nghiệp

Hồi hướng Oan nợ tiêu khổ đau

Lợi lạc triêm quang Cửu Huyền Tổ

Tiên Phật trợ, bảo hộ phía sau.

 

Hành đạo để thân làm gương sáng

Thay ngôn lời, dụng thân hiển đạo

Hiển nơi thân đạo tôn đức quý

Nhiếp phục Chúng, tiếp dẫn tu đạo.

 

Hành đạo để đi vào thực tiễn

Như đại đạo vận hành tự nhiên

Trong sinh hoạt thường đối người vật

Tâm đức hợp đạo, lợi muôn chúng.

 

Độ người để cứu người thoát khổ

Thoát sông mê, biển khổ luân hồi

Liễu nguyện xưa từ nhiều kiếp lại

Viên mãn nguyện, các mối duyên đời.

 

Độ người cũng là để tự độ

Tăng thêm đức trí, dưỡng từ bi

Niệm niệm vì Chúng, phương tiện thiết

Độ người, độ mình vượt biển si.

 

Cầu, học, tu, giảng, bàn, hành, độ

Tu sĩ Bạch Dương đủ vẹn tròn

Rốt ráo trên con đường Bồ Tát

Chứng đạo về Vô Cực Tiên Thiên.

Số lượt xem : 1437