BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Đòn Gánh Trần Gian

Tác giả liangfulai on 2022-03-22 09:04:41
/Đòn Gánh Trần Gian

Gánh gì đi giữa trần gian

Khó khăn nặng nhất lại là niềm vui ?

Gánh cha, gánh mẹ các đời

Cửu huyền thất tổ, chúng sinh khổ rời


Đặng về Phật quốc an vui

Bằng “ đòn gánh đạo vô hình ” trên thân

Tu hành, đạo hóa gia đình

Lục thân quyến thuộc cùng lên pháp thuyền

Huyền Tổ công đức quang triêm

An vui lìa khổ nương nhờ cháu tu

Chúng sinh tỉnh “ giấc vạn thu ”

Độ về bến giác cùng rời biển mê

Cội đạo an vui trở về

Là gánh nặng nhất thế gian muôn đời

Nhưng là đòn gánh an vui

Khác “ đòn gánh nghiệp ” muôn đời gánh theo

Từ thân khẩu ý tạo gieo

Trồng nhân xấu ác gây điều khổ đau

Nghiệp nợ như núi chất cao

Cao hơn núi chúa, chất đầy biển sâu

Ấy là “ đòn gánh khổ đau ”

Gánh dài vô tận nếu người vẫn mê

Trần gian cất bước nặng nề

Gian nan nguy hiểm té đau bao lần

Khổ nhọc thân xác tinh thần

Hai đòn gánh ấy, người ưng gánh nào ?

Hai đòn đều nặng như nhau

Một đòn gánh khổ, một đòn gánh vui

Quả nhận khác xa vực-trời

Mỗi người mỗi gánh, mỗi nơi khác về

Khác đường như “tỉnh” khác “mê”

Mê về “ sáu nẻo ”, tỉnh về “ cố hương ”

Thế nên suy nghĩ tỏ tường

Gánh gì người gánh ? niềm vui ? đau buồn ?

Số lượt xem : 2946