BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tinh Vân Đại Sư khuyên cầu sanh Đâu Suất Tịnh Thổ

Tác giả liangfulai on 2023-07-10 08:07:44
/Tinh Vân Đại Sư khuyên cầu sanh  Đâu Suất Tịnh Thổ

Tinh Vân Đại Sư khuyên cầu sanh

Đâu Suất Tịnh Thổ 


Tinh Vân Đại Sư

 

Căn cứ vào Di Lặc Thượng Sanh kinh đã miêu thuật thì Đâu Suất tịnh độ chính là thế giới lý tưởng trên trời của chúng ta. Đâu Suất tịnh độ còn gọi là Di Lặc nội viện, là nơi mà Bồ Tát Di Lặc ở đó thuyết pháp. Cõi tịnh độ này rốt cuộc tình hình như thế nào đây ?

 

Là thế giới hồi chân, hướng tục

 

Bồ Tát Di Lặc và Phật Thích Ca Mâu Ni lúc bấy giờ là tu hành cùng thời, nhưng Phật Đà sớm đã thành Phật, còn Bồ tát Di Lặc vẫn tu hành bồ tát đạo ở Di Lặc nội viện, đấy là do phát tâm lúc ban đầu khác nhau dẫn đến, duy chỉ có một điểm tương đối giống nhau chính là bi tâm nguyện lực của các ngài, hầu như đều là đặc biệt hộ niệm nhiếp thụ đối với những chúng sanh của thế giới sa bà. Đâu Suất nội viện là một Đâu Suất Thiên ở bên trong Dục giới, cách thế giới này của chúng ta không xa. Muốn vãng sanh đến Đâu suất tịnh độ chẳng cần phải giống như cầu sanh ở những tịnh độ khác phải có sự tu hành vô cùng gian khổ mới có thể vãng sanh. Vãng sanh Đâu Suất Tịnh Độ chỉ cần chúng ta quy y tam bảo, thanh tịnh trì giới, như pháp bố thí, phát nguyện vãng sanh thì được. Sự từ bi và phương tiện thiện xảo của Bồ Tát Di Lặc khiến cho những chúng sanh của thế giới này dễ được độ. Chúng ta có thể lấy một ví dụ : một vị giáo sư đại học phát tâm đến một trường tiểu học để dạy học. Bản thân ông là một người có học vấn rất cao, cách dạy của ông ta cũng rất tốt, thế nhưng ông ta tình nguyện dạy học cho những học sinh tiểu học này, đấy chính là tinh thần hồi chân hướng tục.

 

  Quán Thế Âm Bồ Tát là đại từ đại bi, nhưng Di Lặc Bồ Tát cũng đại từ đại bi như vậy, ngài có một cái danh hiệu là Từ Thị, từ cái danh hiệu này chúng ta bèn có thể biết ngài là một vị Thánh đại từ đại bi.

 

  Vị lãnh tụ cận đại đề xướng cách tân phật giáo – Thái Hư Đại Sư, do Phật giáo Trung Quốc có bốn ngọn núi lớn nổi tiếng, phân ra do bốn vị Đại Bồ tát thống nhiếp, nhưng thiếu một tòa núi Di Lặc, để hoằng dương từ tâm bi nguyện của Di Lặc Bồ Tát, trong suy nghĩ dự tính của ông ta từng nghĩ đến việc đổi chùa Tuyết Đậu ở Chiết Giang thành Di Lặc Sơn của đại từ Di Lặc Bồ tát, ngoài ra thêm Phổ Đà Sơn của Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Cửu Hòa Sơn của Đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nga Mi Sơn của Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát, Ngũ Đài Sơn của Đại Trí Văn Thù Bồ Tát, thì có thể hợp lại gọi là Ngũ Đại Danh Sơn của Phật Giáo. Năm vị Bồ Tát trên, mỗi vị có thế giới của họ, mỗi vị có tịnh thổ của họ. Bây giờ cái nói ở đây chính là thế giới tịnh thổ của Di Lặc Bồ Tát, có cái đặc sắc của nó, bởi vì trong thế giới của ngài, cả ngày vui vui vẻ vẻ, khắp nơi tùy duyên tùy chúng, chẳng phải là từ bi vì chúng, thì là bố thí cho chúng sanh, đấy chính là thế giới của hồi chân hướng tục.

  

Thế giới của gần dễ phổ cập

 

Chúng ta muốn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhất định cần phải niệm phật đến nhất tâm bất loạn, muốn niệm đến trình độ này thật chẳng đơn giản, thế nhưng vãng sanh Di Lặc tịnh độ thì chẳng cần phải đạt đến nhất tâm bất loạn; vãng sanh thế giới cực lạc nhất định phải đoạn dục mới có thể hóa sanh trong hoa sen, thế nhưng Di Lặc Tịnh thổ thì chẳng cần đoạn dục thì vẫn có thể vãng sanh, muốn đến Thế Giới Cực Lạc nhất định phải trải qua 10 vạn ức phật độ ( phật thổ ), nhưng thế giới Di Lặc thì chẳng cần xa như vậy; Di Lặc tịnh thổ giống với thế giới của chúng ta ở chỗ cùng ở Dục Giới, cách chúng ta rất gần, do vậy vãng sanh tịnh thổ này cũng tương đối dễ dàng, cho nên chúng ta nói đó là một thế giới cách chúng ta gần nhất, tu hành vô cùng dễ dàng, mà lại có thể phổ cập tất cả chúng sanh. ( phổ cập : mở rộng đại chúng hóa, truyền bá phổ biến, làm cho quần chúng yêu thích ).

 

Thế giới của gặp phật nghe pháp

 

Trong Phật giáo, có rất nhiều, rất nhiều những vị đại đức thời cổ đại đều đã từng đến qua Di Lặc tịnh độ mà Di Lặc Thượng Sanh Kinh đã nói, ví dụ như vào thời đại Đông Tấn, Đạo An Đại Sư ( 312-385 )  – thầy của Sơ Tổ Huệ Viễn Đại Sư của tịnh độ tông đều từng vãng sanh Di Lặc tịnh độ, Huyền Trang Đại Sư và Khuy Cơ Đại Sư của triều đại nhà Đường cũng đều phát nguyện vãng sanh Di Lặc Tịnh Độ, lắng nghe Di Lặc Bồ Tát thuyết pháp; Hư Vân Hòa Thượng của thời hiện đại, ông sống đến 120 tuổi, lúc ông 112 tuổi đã từng đến qua Di Lặc tịnh độ, ông đã từng làm chứng nói rằng lúc ấy đúng lúc Di Lặc Bồ Tát đang thuyết pháp, trong hàng thính chúng có hơn 10 vị mà ông quen biết, như Kim Sơn Quán Tâm Thiền SưPháp sư Dung Kính của núi thiên thai, Giang Tây Chí Thiện Pháp SưBảo Hoa Thánh Tâm Pháp Sư, đặc biệt ông nhìn thấy bên trong pháp hội, vị đảm nhiệm chức Duy Na là A Nan tôn giả.

  

Trong Cao Tăng truyền nói đến sự việc các Tổ Sư Đại Đức vãng sanh Di Lặc tịnh độ quả thật là rất nhiều rất nhiều, như Huệ Viễn Đại Sư vãng sanh Tây Phương Tịnh độ cũng đã từng đến qua Di Lặc tịnh độ, đại khái là để đi thăm thầy Đạo An Đại Sư của ông. Chúng ta nên biết rằng, công phu tu trì của các Tổ Sư Đại Đức muốn vãng sanh cõi tịnh độ nào là tùy tâm sở dục, đi lại như ý muốn. Do vậy những chúng sanh của thế giới sa bà chúng ta nếu là vãng sanh Di Lặc tịnh độ, ở trong Đâu Suất nội viện, thường nghe hỏi phật pháp thì chẳng cần phải lo đọa lạc nữa rồi.

 

Là thế giới của hồi trí hướng bi

 

Sự thù thắng của Di Lặc tịnh độ hoàn toàn là do từ tâm độ chúng của Di lặc bồ tát dẫn đến. Ngài thà rằng chẳng ở Thường Tịch Quang thổ, chẳng ở thế giới tịnh trí trang nghiêm, trái lại kiến lập tịnh độ trong Dục Giới, quảng độ những chúng sanh hữu tình. Đấy chính là vì những chúng sanh của Dục Giới trầm luân nơi biển dục quá sâu, nhất thời chẳng dễ siêu thoát. Nói đến tu hành, mọi người cứ là sợ khó khăn; nói đến li dục ( đoạn tuyệt rời bỏ những dục niệm như tham, dâm…), mọi người cứ cho rằng sẽ đánh mất tất cả. Di Lặc Bồ Tát chẳng hổ thẹn là một vị Thánh từ thị. Ngài dùng trí tuệ vô biên của ngài hồi hướng bi mẫn cho những chúng sanh trên thế giới sa bà, cho mọi người một cái cơ hội dễ dàng được độ, đấy chính là đặc sắc lớn nhất của Di Lặc tịnh độ.

  

Số lượt xem : 188