BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

“ Đạo Phú Quý ”

Tác giả liangfulai on 2022-04-26 15:57:11
/“ Đạo Phú Quý ”

Tin kiếp to phước kiếp này nhận
Hà tt lao lc kh tham cầu
Thế gian biết bao k danh lợi
Rơi sâu vào nó chng quay đầu.


Pht T ti thế gian thành tựu
Nào phi tu “ đạo phú quý ” đâu,
“An bn lc đạo” xả phú quý
Độ Chúng thoát sinh t phin đau.

Chúng sinh truy cu “ đạo phú quý ”
Ngày đêm theo đui “ mộng sang giàu ”
Nào hay càng tham càng xa đạo
Pht nào nh tin thành tu đâu !

Tài thí ch là phn tr đạo
Công đức chính nơi t tánh cầu
Nơi bn tánh thanh tnh vô nhiễm
T giác, giác tha độ phiền não.

Chúng sinh truy cu “ đạo phú quý ”
“ tham, sân, si, mạn, nghi ” thêm giàu
Càng chng nếm ra v Chơn Đạo
Vn thanh tnh, không v phiền não.

Pht ti thế gian tu đạo thành
Lìa mi vng tưởng hiện chân tâm
Nhc lòng độ Chúng lìa sanh tử
Giác hnh viên mãn đại đạo thành.

Chúng sinh tham chp khi vng tưởng
Tu “ đạo phú quý ” mãi truy cầu
Vng khi, tâm lin ri Chơn Đạo
Xa ri “T Pht”, nào thành đâu !

 


 Phật ti thế gian thành !

Nam Hải C Pht từ bi ) 

 Chúng ta đến nhân gian này đúng lúc, chính là đúng vào lúc phi tr đạo, các con có biết không ? Cõi nhân gian cũng ging như bin kh, làm người rt cc kh vt v đấy ! Không kh thì sao gi là bin kh ! Nếu đã biết rng làm người là cc kh vt v như vy, li nghe ti, nghe được cái “ đạo ” này, duy có “ đạo ” mi có th cu ri linh tánh ca các con, tránh ni ni li chìm chìm trong bin kh, tránh trong t sinh lc đạo, luân hi tr li, vy nên “ Thiên h chìm đắm thì dùng đạo để cứu giúp. ”


Nếu như thi này khc này vn không biết làm thế nào cu bn thân thoát bin kh, trái li thì rt d đánh mt cơ hi, bi vì các con đắc đạo quá d dàng ri. Nht mi có th lâu dài, trong nht mi có v đạo tht. Theo đui mong cu cái tt thì s mun càng tt, truy cu v ngon thì mun càng nhiu v ngon hơn. Xây tòa nhà này tt thì mun càng tt, càng nguy nga tráng l, vy nên cho người ta cái v nht thì mi có th tht tt mà nếm mùi v. Ch có quên rng v Minh Sư mà con bái làm Thy là Tế Công Hot Pht, Nguyt Tu B Tát, gi là “ đương đại Minh Sư ”, đấy là điu vô cùng quan trng đấy.


Pht là phi ti thế gian mà thành tu, thành như thế nào ? vy thì phi xem coi các con dng tâm như thế nào, h công phu kh nhc như thế nào, đặc bit là hin nay người thế gian quá ư hưởng th. Hy vng rng các con ch có tu cái “ đạo giàu sang ”, h rơi vào cái “ đạo giàu sang ” thì khó mà “ thành ” ri. Như ta lúc by gi còn là mt v công chúa, tâm thái ca ta là mt v công chúa đạm bc danh li vinh hoa phú quý, ch biết nhng kh nn ca đời người. Đã lnh nht vi vinh hóa phú quý ri thì hai ch phú quý này bèn có th rt thư thái không còn bn tâm; vy nên nói con người ch có ch tham hưởng th thì s không có nhng phin não ca s tham cu bt tn, chuc ly nhng đau bnh ca thân tâm. Tâm bnh tp lon khi lên thì ch nào trên thân cũng đều có bnh đeo bám bên mình. Chu kh chu nn ch có s kh, ch cn ba ba có th m no, ch cn mc vn được m áp, quan trng là phi m rng sinh mnh ca các con. Đời người vô thường như vy, thì chđể cho đời người vô thường chc lát khiến nó ung trôi qua vài chc năm mt.


Hành đạo tu đạo chng cu gii thoát, gii thoát t đắc
Gii sát phóng sinh chng cu phước th, phước th tự có
Tiêu nghip gii nghit chng cu ha xa lìa, ha ương t rời xa
Hành công liu nguyn chng cu an khang, an khang t được.

Số lượt xem : 1092