BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

“ Chủ ” “ Khách ” Phật Đường

Tác giả liangfulai on 2022-04-06 11:49:07
/“ Chủ ” “ Khách ” Phật Đường

Mỗi đạo thân có một Phật đường

Nơi cầu đắc đại đạo Tiên Thiên

Có nơi để học tu bàn đạo

Tiếp dẫn chúng sinh về Lí Thiên.


 

 

 

Như Phật Thích Ca có đạo tràng

Nơi giác ngộ đắc đạo Tiên Thiên

“ Bồ Đề Đạo Tràng ” nơi trọng nhất

Trong đời ngài, được nhớ trước tiên.

 

Nơi ấy nay đã thành Thánh tích

Gắn liền cuộc đời ngài tu bàn

Ngộ, đắc đạo, thành đạo giải thoát

Độ Chúng thoát luân hồi khổ nạn.

 

Mỗi đạo thân có một Phật đường

Nơi cầu đắc đại đạo Tiên Thiên

Tiếc thay, mấy ai biết trân quý,

Noi Phật độ Chúng, đạo rộng tuyên !

 

Vốn dĩ khả biến thành Thánh tích

Nếu người tinh tấn tu bàn siêng

Tự giác giác tha lên giác ngạn

Đạo chứng Vô Cực về cội nguồn.

 

Vốn dĩ khả biến thành Thánh tích

Mê lầm nên biến thành “ não phiền ”

Chán ngán học tu bàn hành đạo

Bỏ gốc tìm ngọn, lỡ mất duyên.

 

Mỗi đạo thân có một Phật đường

Nơi cầu đắc đại đạo Tiên Thiên

Ngộ thì làm chủ, mê làm khách

Tùy người rời xa hay gắn liền.

 

Người ngộ đạo chẳng để lỡ duyên

Thường tự chủ động về Phật đường

Tự chủ nơi Phật đường “ làm chủ ”,

Phật sự lợi Chúng : chủ động thường.

 

Còn mê thời vẫn còn làm khách

Đến Phật đường duy đợi mời thôi

Chẳng chủ động Phật sự lợi Chúng

“ Chủ ”, “ Khách ” thành tựu khác vực trời.

 

Mỗi đạo thân có một Phật đường

Nơi cầu đắc đại đạo Tiên Thiên

Tùy người “ngộ” “mê” làm “ chủ ”, “ khách ”

Thành “ Thánh tích ” hoặc “ nơi ghé vui ” !

 

Công đức thảy đều tùy tâm định

Khi tâm khả tự làm chủ thôi

Tâm chủ động Phật sự lợi Chúng

Chủ động tự độ, lại độ người.

 

“ Chủ ” “ Khách ” hai tâm khác vực trời

Mỗi người tự chọn vai diễn thôi

Hoặc diễn ra Thánh tích như Phật

Hay khách hành hương kính viếng vui.

 

Số lượt xem : 962