BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

“ Trường Học Đạo ”

Tác giả liangfulai on 2023-04-26 19:07:22
/“ Trường Học Đạo ”

Thế gian có nhiều trường lớp khác nhau

Tùy người trình độ cấp bậc nào

Mầm non, một đến mười hai lớp

Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ vào.


“Đạo trường” có nhiều cấp khác nhau

Tùy người căn tánh, tâm cảnh nào

Thánh Nhân ngũ giáo lập phương tiện

Hướng dẫn tu tâm dần tiến Đạo.

 

Muôn pháp bởi do tâm mà lập

Tùy bệnh cho thuốc cứu độ “ tâm ”

Chữa tâm về “ bổn lai không bệnh ”

Khế hợp đạo tự nhiên tựu thành.

 

 

Ngũ giáo thánh nhân đồng nhất Lí

Chân lí bất biến chẳng diệt sinh

Muôn vàn pháp môn quy về một

Là Đạo duy nhất khi tu thành.

 

Đại đạo vốn dĩ vô hình tướng

Bất sinh bất diệt vĩnh trường tồn

Sinh dục thiên địa, lợi muôn vật

Vận hành nhật nguyệt, vô vi hành.

 

Tỏa ra ngợp đất trời vũ trụ

Thâu về một điểm nơi tự thân

Người người bẩm sinh vốn có đạo

“ Điểm linh quang ” lấp bởi “vô minh”.

 

Vô minh xây “ nhà tù phiền não ”

Đen tối u ám ngự tâm mình

Đắm chìm trong “bùn lầy dục vọng”

“ Ngọc sáng linh quang ” phai nhạt dần.

 

Pháp môn dẫu tuy muôn vàn lối

Đúng lý cũng chỉ một mà thôi

Nhà phiền não vô minh tâm tối

Sanh “ tuệ nhật ”, ngọc sáng phục hồi.

 

Muôn vàn lối, muôn vàn phương tiện

Thật cũng chỉ về một lí thôi

Thánh Nhân Phật ba đời không biệt

Duy về “ Chơn diện mục ” phục hồi.

 

Tùy muôn tâm cảnh thiết muôn giáo

Đối trị tâm sinh, “bệnh” tùy người

Từng bậc nâng cao, thuốc ứng bệnh

Phá vô minh, thoát “ ngục tăm tối ”.

 

Muôn cõi phước, muôn tịnh độ cõi

Chỉ là phương tiện thiết tạm thời

Duy về “ Chơn diện mục thanh tịnh ”

Là cứu cánh rốt ráo nhất thôi.

 

Đường tìm về “ bổn lai diện mục ”

Muôn vàn phương tiện muôn vàn lối

Tùy lối đi, phương tiện khác biệt

Tốc độ nhanh chậm khác vực trời !

 

Pháp khả quy về “đốn” hay “tiệm”

Chỉ thẳng đường nhanh, hay đường vòng

Tùy căn tánh, Minh Sư người gặp

Lũy kiếp tu, hay một kiếp thành.

 

 

Thiên Mệnh Minh Sư truyền đốn pháp

Trực chỉ tâm người, chẳng chỉ vòng

Minh tâm kiến tánh gặp Tự Phật

Sớm về “ chơn diện mục ” Vô Sanh.

 

Người chẳng tìm gặp Minh Sư nhanh

Chỉ theo pháp sư đi lối vòng

Là pháp tiệm tu, thời vô lượng

Khó có thể một kiếp Đạo thành !

 

Chân đạo cần có chân thiên mệnh

Phật Phật Tổ Tổ truyền bổn tâm

Thánh Nhân Ngũ Giáo không sai khác

Duy khác về phương tiện giáo tâm.

 

Người đời chẳng tỏ, khởi phân tranh

Mê chấp hình tướng, sùng bái thành

Hóa thành Fan cuồng nhiệt hâm mộ

Quên mất diễn viên thật “ tự thân ” !

 

Tự thân nếu chẳng tỏ bổn tâm

Chẳng ngộ, tu về “ Chơn diện ” mình

Thì mãi luân hồi vai “ hâm mộ ”

Thánh Phật “ tự vai ” chẳng thể thành !

 

Người muốn khả tỏ ngộ bổn tâm

Tìm bái Thiên Mệnh Minh Sư tầm

Tế Phật và Bồ Tát Nguyệt Tuệ

Một chỉ thẳng ngộ Bổn Phật, tâm.

 

Chân đạo xưa nay cực khó đắc

Phải bái Minh Sư ngàn dặm tầm

Lũy kiếp tu hành rồi giác ngộ

Mới được Minh Sư “ tâm ấn tâm ” !          

 

Chơn đạo chẳng đúng thời chẳng giáng

Gặp chẳng đúng người tuyệt không truyền

Đương thời Ơn trên khai phổ độ

Đại chúng mới được cơ hội truyền !

 

Đương thời Minh Sư đang ứng vận

Phổ độ Tam Tào đem đạo truyền

Tế Phật và Nguyệt Tuệ Bồ Tát

Đồng lãnh thiên mệnh tiếp kim tuyến.

 

Chúng thiện nam tín nữ hữu duyên

Sẽ sớm được độ lên pháp thuyền

Đắc đạo tỏ ngộ bổn tâm Phật

Thì khả tu thành Thánh Phật Tiên.

 

Nếu chẳng phải thiên tàn địa lão

Địa cầu vào thời “ hoại ”, quý thu

Nào dễ gì đại khai phổ độ

Đắc đạo phải trải nghìn kiếp tu !

 

“ thiên hạ nịch, viện chi dĩ đạo ”

Thiên hạ đắm duy dùng đạo cứu

Tâm người nếu chẳng quay về Đạo

Thì luân hồi chịu khổ muôn thu !

 

 

Số lượt xem : 406