BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Bạch Dương bàn đạo diễn Pháp Hoa

Tác giả liangfulai on 2022-07-13 13:18:24
/Bạch Dương bàn đạo diễn Pháp Hoa

Bạch Dương bàn đạo diễn pháp hoa

Khắp nơi hoa trắng Mạn-đà-la

Lưới báu Phật quang giăng che phủ

Hữu duyên trong hội lưu Ta-bà.

 


 

Vô duyên trời người sang cõi khác,

Chẳng thể lưu dự hội Pháp Hoa

Ta-bà bỗng biến thành thanh tịnh

Đất bằng lưu ly chẳng núi sông.

 

Vàng ròng làm dây giăng tám nẻo

Không có tụ lạc, thôn ấp, làng

Chẳng có biển cả, không rừng bụi,

Đốt hương báu lớn, hoa khắp nơi.

 

Cây báu trang nghiêm, Phật đầy dẫy

Từ mười phương cõi tụ về đây

Hộ trì chứng minh và khen ngợi

Minh Sư mở tháp hiện Như Lai.

 

Tay hữu Minh Sư mở cửa tháp

Âm thanh lớn như sấm rền vang

Như tháo khoá, mở cửa thành lớn

Nhìn vào thấy “Đa Bảo Như Lai”.

 

Dự hội Pháp Hoa nào phải dễ

Xưa từng năm ngàn người bỏ về

Ở lại trong hội toàn hột chắc,

Không còn cành lá, mới được nghe.

 

Phật rằng pháp Phật diệu thậm thâm

Đâu thể tuỳ tiện trao truyền nhầm

Đúng thời, đúng người, Phật mới nói.

Ưu đàm đúng thời mới nở bông.

 

Lời của Chư Phật không hề vọng

Duy Tăng-Thượng-Mạn ngộ nhận lầm

Chưa đạt, tự cho mình đã đạt

Chưa chứng lại nói đã chứng thành.

 

Chọn người dự hội đã chẳng dễ

Chọn người hộ trì chẳng thể nhầm

Soi kĩ duyên, Phật từ bi chọn

“ Bồ Tát tùng-địa” hộ trì kinh.

 

Phật đường tái diễn Pháp-Hoa Kinh

Duy người học hạnh “ Thường-Bất-Khinh”

Mới khả dự, hộ trì hội pháp

Đắc đạo vô thượng, chánh giác thành.

 

Như người thường khởi ngạo mạn khinh

Ngàn kiếp ngục A-tỳ chịu hình

Hai trăm ức kiếp không gặp Phật

Không nghe Pháp cũng chẳng thấy Tăng.

 

Như người tinh tấn hành trì kinh

Tín nguyện sâu, bất thối độ sinh

Như Long Nữ dâng châu lên Phật

Chỉ trong khoảnh khắc, bồ đề thành.

 

Bạch Dương tái diễn Pháp-Hoa Kinh

Tế Phật mở tháp báu vô hình

Tháp mở “Đa-Bảo Như-Lai” hiện

Ai người thấy, ngộ sẽ cực mừng.

 

Tu đạo, bàn đạo tức trì kinh

Rộng giảng tuyên thuyết độ chúng sinh

Theo lời Phật từ bi căn dặn

Châu sáng dâng Phật, đạo tức thành.

 

Ai người duyên đủ dự Pháp-Hoa

Ba kiếp đã tu ít nhất là

Lại khả hộ trì, hành kinh Pháp

Đã tu muôn kiếp chốn Ta-bà.

Số lượt xem : 581