BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Thánh Nhân cầu tâm

Chẳng cầu phật

Phàm nhân cầu phật

Chẳng cầu tâm.

 • Khai hoang mẫu " ruộng tâm "
 • " Bồ đề chủng " gieo trồng
 • Đợi chờ duyên hoa nở
 • Kết " đạo quả " vô hình

Trang chủ

 • Định Nghĩa Phật Đường

  /Định Nghĩa Phật Đường
  Phật đường trong tiếng hoa nghĩa " nhà thờ Phật ", là chỉ gian phòng hoặc tòa nhà ( công trình kiến trúc ) chuyên môn đặt và cung phụng, lễ bái tượng Phật, bao gồm các Điện thờ Phật bên trong chùa, hoặc tòa nhà khác dùng cúng Phật, hoặc gian phòng chuyên dùng để thờ cúng Phật bên trong nhà ở, nương nơi đó mà dùng để lễ bái, cầu phước hoặc dùng cho việc làm các bài tập tu hành như tụng kinh, niệm Phật .... Phật đường trong các chùa miếu thường lấy tên của vị Phật cung phụng nơi đó mà đặt tên, chẳng hạn như Phật đường cung phụng Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni thì gọi là Thích Ca Đường, cung phụng Phật Dược Sư thì gọi là Dược Sư Đường.
 • Ý NGHĨA LÃO MẪU ĐẠI ĐIỂN

  /Ý NGHĨA LÃO MẪU ĐẠI ĐIỂN
  Lão Mẫu Đại Điển thì một năm có 4 lần : Xuân Quý Đại Điển : Âm lịch ngày 15 tháng 3 Hạ Quý Đại Điển : Âm lịch ngày 15 tháng 6 Thu Quý Đại Điển : Âm lịch ngày 15 tháng 9 Đông Quý Đại Điển : Âm lịch ngày 15 tháng 11
 • Thiền trong động

  /Thiền trong động
  Một niệm tâm chấp khởi Muôn vàn phiền não khai Lầm tưởng vọng là thật Nên thân tâm mệt mỏi.    
 • Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam

  /Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam
  Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam Thời mạt pháp tinh tấn tu bàn Ứng vận Bạch Dương Tam Tào độ Gánh “ gia nghiệp Như Lai ” phi phàm.
 • Trung Nghĩa Đỉnh ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

  /Trung Nghĩa Đỉnh ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )
  TRUNG NGHĨA ĐỈNH ( Tế Công Hoạt Phật Từ Huấn )                                                                                                                                                  Phiên dịch bởi Liềng Giảng Viên
 • Tu Đạo thời Bạch Dương

  /Tu Đạo thời Bạch Dương
  Bạch dương kì tu đạo chẳng dễ, Thân tại gia tâm phải “ xuất gia ”, Trước ra khỏi “ ngôi nhà phiền não ”, Kế bước vào “ nhà lớn bao la ”.
 • 'Vô Tướng' Xuất Gia

  /'Vô Tướng' Xuất Gia
  Xuất gia nghĩa thật là cắt lưới trần lao, tâm ra khỏi ngôi nhà phiền não của thất tình ( mừng, giận, buồn, ghét, yêu, vui, ham muốn ) lục dục( sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp , xả bỏ ngũ dục ( tài, sắc, danh, thực, thùy ) ,  lìa ngôi nhà của những vọng tưởng, chấp trước, phân biệt đối đãi nhân ngã, chính là sự tu hành thoát lìa tam giới, quay về đạo chân thật, nhập vào Tánh không, có từ tâm bi nguyện cứu độ hết thảy tất cả mọi chúng sinh.      
 • Học tu bàn đạo và 'tâm bệnh'

  /Học tu bàn đạo và 'tâm bệnh'
  Trên con đường tu bàn đạo : Chủ động Tu sửa bỏ đi những tánh khí thói hư tật xấu, gọi là bước đầu của sự giác ngộ. Chủ động tham gia các hoạt động Phật sự bàn đạo, gọi là bước đầu của sự trưởng thành với ý thức trách nhiệm gánh vác “đại gia đình”.
 • Tư Mã Quang Đại Tiên cầu đạo kí

  /Tư Mã Quang Đại Tiên cầu đạo kí
    Tư Mã Quang Đại Tiên cầu đạo kí  ( Ngài Hàn Vũ Lâm Lão Tiền Nhân Bạch Thủy Thánh Đế của Đạo Trường Phát Nhất Sùng Đức độ )   ( Phiên dịch bởi : Liềng GV )    Tam tào phổ độ bao gồm: thượng độ hà hán tinh đẩu chư tiên khí thiên, trung độ các chúng sanh nơi nhân gian, hạ độ quỷ hồn nơi địa phủ. Vào thời thanh dương kỳ độ về 2 ức phật tử. Thời hồng dương kỳ cũng độ về 2 ức phật tử, còn lại 96 ức phật tử nhiều như vậy rốt cuộc phải độ đến khi nào mới có thể độ hết đây? Chúng Bồ Tát và chư Phật đều có đại nguyện “ không độ tận chúng sanh, thề không thành Phật” và “không từ bỏ chúng sanh”, vì thế Lão Mẫu mới bố trí thiên mệnh minh sư tam tào cùng độ, để viên mãn hồng từ đại nguyện độ tận tất cả chúng sinh của chư phật. Từ khi bề trên lập ra Tam Tào phổ độ đến nay, những người được minh sư nhất chỉ đắc đạo trở về trời, đều đã có những ví dụ chứng minh dựa trên thực tế. Dưới đây chúng ta sẽ liệt kê một số ví dụ, để làm ấn chứng.
 • Tán tụng và sám hối với Hoạt Phật Sư Tôn nhân ngày thành đạo đêm trung thu

  /Tán tụng và sám hối với Hoạt Phật Sư Tôn nhân ngày thành đạo đêm trung thu
  Tế thế quần sanh chiếu tam thiên Công chánh vô tư khả đạt thiên Hoạt dụng chân kinh truyền vạn thế Phật pháp vô biên hóa đại thiên.