BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

“Linh sơn” hội “thượng Phật”

Tác giả liangfulai on 2022-05-20 21:09:36
/“Linh sơn” hội “thượng Phật”

“Linh sơn” hội “thượng Phật”
Tâm ấn nhất mạch truyền
Ba đời Chư Phật, Tổ
Tiếp nối nhau “ kim tuyến ”.

Linh sơn hội thượng Phật
Đến nay vẫn chưa tan
Phật vẫn nơi Linh Thứu
Kinh Pháp Hoa diễn giảng. 

Linh Sơn hội thượng Phật
Tân cổ Phật giao duyên
Tháp báo Đa Bảo hiện
Minh Sư chỉ diệu huyền.

Phật Đa Bảo từng nguyện
Lúc tháp báu ngài hiện
Mười phương phân thân Phật
Phải tụ về một điểm.

Duy chỉ có như vậy
Thân ngài mới chịu hiện
Muốn chỉ bốn chúng thấy
Phật ấy phải thuận nguyện. 

Linh Sơn hội thượng Phật
Duy lưu người hữu duyên
Đúng người, đúng thời điểm
Thọ ký, Phật thừa truyền. 

“Linh Sơn” hội “thượng Phật”
Nơi diễn pháp diệu huyền
Chẳng được Minh Sư chỉ
Dễ gì ngộ nghĩa huyền.                                                        

Nam mô Linh Sơn hội thượng Phật Bồ Tát.


Số lượt xem : 2388